Informacja Urzędu Miasta w Trzebini

Prosimy o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Urząd Miasta w Trzebini.

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości,
przedsiębiorcy, inwestorzy

Pragnę Państwa poinformować, że został sporządzony  projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, składający się dwóch części:

1) uwarunkowań rozwoju,

2) kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w ramach II etapu konsultacji społecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje.

W trakcie spotkań konsultacyjnych zostaną przedstawione główne założenia i rozwiązania projektu studium określające m. in.  możliwości rozwoju terenów budowlanych, ustalenia dotyczące obszarów chronionych i powodujących zagrożenia, propozycje w zakresie modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie też podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zgłaszanych na wstępnym etapie prac nad studium, zarówno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2016r.), jak i zgłaszanych wniosków i opinii od początku sporządzania dokumentu studium.

Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosków i uwag) społeczności lokalnych do przyjętych założeń i rozwiązań.

Ze względu na przyjęty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi należy składać w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail nowestudium@um.trzebinia.pl

Zapraszam do dalszej współpracy
BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI 

HARMONOGRAM I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA

  • Osiedla: CENTRUM, WIDOKOWE, KRAKOWSKA, SALWATOR, PIASKI, GÓRKA, TRZEBIONKA i WODNA – w dniu 28 września br. (czwartek), Dwór Zieleniewskich ul. Marszałka Piłsudskiego 47a, Trzebinia,

Planowana godzina rozpoczęcia spotkań 16:00, a zakończenie ok. 18:00.