Mieszkańcy nie chcą galwanizacji na osiedlu

W związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Galwanizernia” planowanego do realizacji na działce 2294/7 obręb Trzebinia – po zapoznaniu się z opracowaniem „Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do galwanizacji metodą elektrolityczną, zlokalizowanego w Trzebini przy ul. Korczaka 2” – Rada Osiedla „Piaski”, mając na względzie obawy i sugestie Mieszkańców Osiedla Piaski, wnosi następujące uwagi:

  1. lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest chybiona ze względu na sąsiadującą z terenem zabudowę jednorodzinną oraz wielorodzinną (skoncentrowanie zakładu otoczonego z każdej strony niską zabudową nie wpłynie pozytywnie na zdrowie i codzienne funkcjonowanie Mieszkańców, a uciążliwości pochodzące z fazy budowy i eksploatacji zakładu dodatkowo zanieczyszczą już zdegradowane naturalne środowisko tego rejonu); ponadto dostarczą dodatkowych zanieczyszczeń powietrza już mocno zanieczyszczonego z istniejących już zakładów pracy w rejonie ulic: Słowackiego i Dworcowej, m.in. z ruchu samochodowego i działalności przedsiębiorstwa,
  2. obecne drogi nie dostosowane są do ciężkiego ruchu (ul. Słowackiego od lat przyjmuje ciężki ruch samochodowy, prowadzący do zakładów pracy w kierunku istniejącej SAG po byłych Zakładach Tłuszczowych, jak i w kierunku Bolęcina i Piły Kościeleckiej – ograniczenie prędkości oraz tonażu nie poprawia już teraz bezpieczeństwa; ponadto pod wpływem przejazdu ciężkich samochodów w zabudowie przy ul. Słowackiego spada ciśnienie wody – w związku z tym zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji pod względem istniejącej kanalizacji sanitarnej i burzowej,
  3. w fazie dostosowania hali do planowanego przedsięwzięcia inwestor planuje m.in. budowę emitora o wysokości 10 metrów o natężeniu przepływu 2150 m3/h – o ile sama budowa wiąże się z drobnymi utrudnieniami, to samo funkcjonowanie kolejnego komina przy niskiej zabudowie osiedlowej spowoduje znaczące zanieczyszczenie powietrza, o którym inwestor w przedstawionym raporcie nie wspomina – na Osiedlu Piaski dominuje zabudowa jednorodzinna, a co za tym idzie większość gospodarstw stosuje paleniska węglowe, połączenie emitora z istniejącym już zanieczyszczeniem powietrza nie tylko w okresie zimowym znacznie pogorszy stan powietrza atmosferycznego na Osiedlu,
  4. w fazie eksploatacji emitor będzie wydzielał do powietrza następujące związki chemiczne: chlorowodór, nikiel i miedź – w przedstawionym Raporcie inwestor informuje, że będą to wartości normatywne, nie wskazuje jednak, czy na wspomnianym emitorze będą znajdować się filtry, w jakim czasookresie będą one zmieniane i czy będą kontrolowane przez firmę zewnętrzną – w Raporcie nie przedstawiono rozwiązań niskoemisyjnych, nie wskazano zanieczyszczeń płynących z emitora jako jednych z wielu zanieczyszczeń związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, więcej – inwestor nie przedstawił planowanej strefy ochronnej czy innych zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem funkcjonowania zakładu,
  5. zaproponowana przez inwestora metoda składowania odpadów poprodukcyjnych polegająca na magazynowaniu i przekazywaniu ich firmie uprawnionej do unieszkodliwiania tych odpadów jest prawidłowa, ale w Raporcie brak pełnej informacji odnośnie czasu ich wywiezienia z terenu przy ul. Korczaka 2, ponadto w Raporcie brak szczegółowej informacji na temat częstotliwości oddawania ścieków technologicznych firmie posiadającej uprawnienia do jej odbierania (odbieranie ścieków obciąży dodatkowo ruch ciężki na drogach osiedla),
  6. opisane w Raporcie strategie kompensowania negatywnych wpływów inwestycji na środowisko nie satysfakcjonują mieszkańców i zdaniem Rady Osiedla są zbyt ogólnikowe i niepozwalające na pełną ochronę mieszkańców i środowiska naturalnego – w przypadku ochrony powietrza Raport ogranicza się tylko do informacji o ograniczeniu emisji spalin z samochodów, nie wspomina jednak o działaniach ograniczających emisję zanieczyszczeń z emitora.

Rada Osiedla „Piaski” wnosi do Pana Burmistrza o analizę przedstawionych wyżej uwag. Umiejscowienie kolejnego zakładu produkcyjnego w środku osiedla mieszkaniowego nie daje mieszkańcom pełnej gwarancji o jego bezpieczeństwie i spełnieniu ekologicznych norm. Rejon ul. Korczaka i ul. Słowackiego to nie tylko od lat istniejące zakłady produkcyjne czy usługowe, to także mieszkańcy – młode rodziny z dziećmi, ale i osoby starsze. To mieszkańcy budynków gminnych przy ul. Słowackiego 47 i 47B, ale także mieszkańcy domów prywatnych.

Zdajemy sobie sprawę z wieloletniego funkcjonowania zakładów pracy z jednoczesną istniejącą zabudową jedno- czy wielorodzinną, ale sugerujemy, by nowe zakłady produkcyjne znajdowały swoją lokalizację m.in. na terenie Stref Aktywności Gospodarczej, które tworzone były z myślą o małych czy średnich przedsiębiorstwach, a których umiejscowienie znajduje się poza zabudową mieszkaniową.