Petycja dotycząca ul. Słowackiego

W związku z planowanymi zmianami organizacji ruchu na drodze powiatowej, tj. zniesieniem ograniczeń tonażowych – z inicjatywy radnego Wojciecha Hajduka oraz mieszkańców – powstała petycja do Zarządu Powiatu Chrzanowskiego dotycząca pozostawienia obowiązujących ograniczeń na DP ul. Słowackiego w Trzebini i podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DP ul. Słowackiego w Trzebini.

Petycja dotycząca ul. Słowackiego 7

Mieszkańcy w petycji podnoszą, że po oddaniu wiaduktu do użytku oraz zniesieniu ograniczeń na drodze nastąpi m.in. zwiększenie ruchu oraz zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców.

Argumentujemy, że obecna sieć kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa są w złym stanie technicznym oraz że nie są przystosowane do przyjęcia ciężkiego ruchu.

Petycja dotycząca ul. Słowackiego 8

Zwracamy uwagę władz powiatu oraz zarządcy drogi, czyli Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na brak poboczy i chodników w znacznej części ulicy oraz na interwencje mieszkańców dotyczące częstego przekraczania dozwolonej prędkości i tonażu przez kierowców.

W swoim wystąpieniu wspominamy również o hałasie i ewentualnych zniszczeniach domów z racji ruchu powyżej 12 t, zwłaszcza gdy chodzi o spękania budynków.

Petycja dotycząca ul. Słowackiego 9

Pełna treść petycji:

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego

ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

 

PETYCJA dotycząca pozostawienia obowiązujących ograniczeń na DP ul. Słowackiego w Trzebini i podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DP ul. Słowackiego w Trzebini

 

Działając na podstawie ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), działając w interesie społecznym, przedstawiam następującą petycję.

Obecna organizacja ruchu drogowego na DP ul. Słowackiego w Trzebini wiąże się z ograniczeniami prędkości (do 40 km/h) oraz tonażu (do 12 t).

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie pismem z dn. 17 lipca 2020 r. (znak pisma: DT.4002.70.2020.ZZ) – w odpowiedzi na moje zapytanie i wniosek skierowane pismem do Urzędu Miasta w Trzebini przekazanym do PZD w Chrzanowie zgodnie z kompetencjami (znak pisma: BR.RDT.7234.1.18.2020.ILD) – poinformował, że wraz z oddaniem wiaduktu do użytku oraz „po dokonaniu przebudowy drogi z nową nawierzchnią oraz w świetle obowiązujących norm prawnych nie widzę możliwości dalszego utrzymywania ograniczenia tonażu dla odcinka ul. Słowackiego”.

Planowana zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku DP ul. Słowackiego w Trzebini – od Ronda Solidarności w kierunku nowo budowanego wiaduktu – nie spotkała się ze społeczną akceptacją. Oddanie do użytku wiaduktu nad torami kolejowymi i przejęcie go w administrowanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, a także remont nawierzchni ul. Słowackiego w Trzebini nie powinno wiązać się z kolejnymi uciążliwościami dla okolicznych mieszkańców, zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa czy innymi szkodami dla zdrowia i mienia mieszkańców.

Przekazując petycję dotyczącą pozostawienia dotychczasowych ograniczeń i niedopuszczenie jazdy bez żadnych ograniczeń, w tym tonażowych i prędkości, prezentuję argumenty większości mieszkańców ul. Słowackiego i ulic przyległych:

 • Wprowadzenie jazdy bez ograniczeń jeszcze bardziej zwiększy ruch na DP ul. Słowackiego w Trzebini. Brak obwodnicy Trzebini wtłoczy ruch ciężki w ulicę, wzdłuż której istnieje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, w ulicę prowadzącą do centrum miasta, Ośrodka Rekreacyjnego Chechło, do naszych szkół, przedszkoli i zakładów pracy. Jednocześnie znaczny wzrost natężenia ruchu ciężkich pojazdów, transportujących różne surowce może przyczynić się do zniszczenia innych lokalnych dróg. Warto zaznaczyć, że w świetle przepisów „Ustawy o drogach publicznych” zarządca drogi zobowiązany jest do przeciwdziałania niszczeniu dróg.

 

 • Bezpieczeństwo pieszych i kierowców, dzieci i dorosłych może być zagrożone. Większość domów i ogrodzeń graniczy z chodnikiem. Przy zwiększonym natężeniu ruchu z ogromną prędkością i tonażem bezpieczeństwo mieszkańców może być zagrożone.

 

 • Brak chodnika w znacznej części DP ul. Słowackiego ani ścieżki rowerowej dla rowerzystów. Ciężki ruch samochodów lub zniesienie ograniczeń jeszcze bardziej zmniejszy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ponadto z zapowiedzi PKP wynikało, że inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, tymczasem może je jeszcze bardziej zmniejszyć.

 

 • Warunki techniczne drogi oraz stan sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej nie są przygotowane na ruch powyżej 12 ton. Remont nawierzchni DP ul. Słowackiego nie rozwiąże problemu, z którym mieszkańcy borykają się od lat. Przed wymianą nawierzchni należy pochylić się nad stanem technicznym przyłączy, kolektora, sieci kanalizacyjnej znajdującej się w drodze, dostosowanej tak naprawdę do maksymalnego tonażu 12 ton.

 

Wodociągi Chrzanowskie poinformowały e-mailowo w dn. 28 lipca 2020 roku, że na wskazanym odcinku drogi powiatowej ul. Słowackiego w Trzebini – odcinek od Ronda Solidarności do nowego wiaduktu znajduje się sieć wodociągowa DN 150 żeliwo wybudowana w roku 1966 oraz kolektor ogólnospławny DN 1400 beton z roku 1983. Sieć wodociągowa jest siecią rozdzielczą zaopatrującą mieszkańców zlokalizowanych w przyległym obszarze w wodę. Kolektorem ogólnospławnym są odprowadzane ścieki z przyległych obszarów, osiedla Widokowego oraz sąsiednich miejscowości Młoszowej, Dulowej, Karniowic i Psar. Sieć wodociągowa oraz kolektor ogólnospławny są w średnim stanie technicznym.

 

 • Brak kontroli obecnie obowiązujących ograniczeń prędkości i tonażu. Obecnie istniejące ograniczenia prędkości i tonażu często są tylko pustym zapisem zilustrowanym przez znaki drogowe. W praktyce zdecydowana większość kierowców notorycznie przekracza dopuszczalną prędkość, a czasami również i tonaż. Sporadyczne kontrole Policji nie przynoszą oczekiwanego efektu, a negatywne stanowisko GITD odnośnie montażu fotoradaru lub miernika prędkości w obecnej chwili rozwiewa nasze oczekiwania co do poprawy bezpieczeństwa. Brak częstszej kontroli przez Policję i Inspektorat Drogowy ograniczyły zaufanie mieszkańców do stawianych znaków drogowych i egzekwowania ich przestrzegania.

 

 • Ruch powyżej 12 ton spowoduje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zgodnie z obowiązującymi dopuszczalnymi poziomami hałasu wyrażonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. z późn. zm. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w określeniu do dróg i linii kolejowych wynosi 56 dB. W jaki sposób zarządca drogi po zniesieniu ograniczenia tonażu zapewni mieszkańców ochronę przed hałasem? Czy planowana jest budowa ekranów akustycznych wzdłuż DP ul. Słowackiego?

 

 • Ciężki ruch samochodów może doprowadzić do spękań i ewentualnych zniszczeń mienia. Pogorszeniu mogą ulec także zabytkowe kamienice przy ul. Słowackiego 47 i 47 B, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. W okresie użytkowania drogi przez ciężki ruch samochodowy mogą pojawić się różnorodne uszkodzenia: m.in. zarysowanie i spękanie tynku ścian i sufitu w pokojach, uszkodzenia stolarki okiennej i drzwiowej. Już teraz mieszkańcy informują o uciążliwościach w tym zakresie. Na zarządcy drogi spoczywają obowiązki związane z przeciwdziałaniem niekorzystnym zjawiskom mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg. Czy w przypadku zniszczeń, pęknięć itd. zarządca drogi zobowiąże się nie uchylać od odpowiedzialności wynikającej m.in. z przepisów „Ustawy o drogach publicznych”?

 

Podczas spotkania z mieszkańcami we wtorek 28 lipca 2020 roku, z udziałem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie Pana Grzegorza Żuradzkiego, Burmistrza Trzebini Pana Jarosława Okoczuka oraz Członka Zarządu Powiatu Chrzanowskiego Pana Przemysława Rejdycha, społeczność lokalna wypowiedziała swoje obawy, wyartykułowane powyżej. Jednocześnie z ust zarządcy drogi oraz burmistrza Trzebini padły deklaracje dotyczące przebudowy lub remontu nawierzchni ul. Słowackiego wraz z fragmentami chodników od ul. Korczaka w kierunku nowo budowanego wiaduktu.

Nie możemy zgodzić się z argumentacją zarządcy drogi, który twierdzi, że wraz z przebudową lub wymianą nawierzchni ul. Słowackiego (czyli remontem), koniecznym staje się zniesienie ograniczeń. W naszym odczuciu zaprezentowana teza jest absurdalna, a stawianie mieszkańcom warunku: „nie będzie remontu drogi, to i nie będzie zniesienia ograniczenia tonażu”, nie jest merytorycznym argumentem w dyskusji.

 

Oprócz argumentów przemawiających za pozostawieniem obecnych ograniczeń, zwłaszcza tonażowych, pragnę w imieniu mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini przedstawić wnioski i propozycje dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu na DP ul. Słowackiego w Trzebini z prośbą o rozważenie według kompetencji i wprowadzenie w życie po zakończeniu prac inwestycyjnych:

 • Proponujemy pozostawienie obecnych ograniczeń na DP ul. Słowackiego w Trzebini, a ruch samochodów powyżej 12 t skierować do nowego wiaduktu ulicą Dworcową w Trzebini, która ze względu na warunki techniczne i brak zabudowy mieszkaniowej jest w stanie już teraz przyjąć wzmożony ruch, zwłaszcza że ul. Dworcowa nie posiada żadnych ograniczeń tonażowych.

 

 • Mieszkańcy wyrażają zadowolenie z inicjatywy władz powiatu i gminy zmierzające do wymiany nawierzchni i remontu części chodników przy ul. Słowackiego w Trzebini i popierają stanowisko burmistrza Trzebini Pana Jarosława Okoczuka wyrażone podczas spotkania, mówiące o tym, że remont nawierzchni nie powinien wiązać się ze zniesieniem ograniczeń.

 

 • W dalszym ciągu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców prosimy o poparcie naszych działań w kierunku montażu miernika prędkości lub fotoradaru np. w rejonie zbiegu ulic: Słowackiego oraz ul. Żwirki i Wigury (w załączeniu przekazuję pismo GITD z 20 lipca 2020 roku). Prosimy o wsparcie w tych działaniach.

 

 • Ulicą Słowackiego kierują się także rowerzyści, nie tylko nad Zalew Chechło i do Puszczy Dulowskiej (obecnie to jedna z możliwości dotarcia, po zamknięciu przepustu pod torami kolejowymi). W ich imieniu wnioskujemy o ustawienie znaku A-24 informującego o rowerzystach, szczególnie w rejonie zjazdu za składowiskiem opon, który w przyszłości – w ramach kolejnych odcinków projektu VeloRudawa – ma stać się ścieżką rowerową z prawdziwego zdarzenia. Już teraz ta trasa jest niebieskim szlakiem rowerowym.

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie danych wnoszącego petycję.

 

Z wyrazami szacunku

Wojciech Hajduk

 

Załącznik:

 1. Podpisy mieszkańców sprzeciwiających się planowanym zmianom organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Trzebini (117 podpisów).