Plan zagospodarowania przestrzennego – konsultacje

PRZYJDŹ I ZAPLANUJ SWOJE MIASTO”
KONSULTACJE ETAP II

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI O II ETAPIE KONSULTACJI
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Śródmieście – Południe w Trzebini

W dniach od 9 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. (włącznie) przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini.

Przedmiot konsultacji obejmować będzie projekt ustaleń planistycznych dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Krakowską i Słowackiego oraz torami kolejowymi relacji Kraków – Katowice.

Dla terenu obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini przyjęty uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27.09.2002 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 294 z dnia 18.12.2002 poz. 3849).

W nowym projekcie w stosunku do obowiązującego planu wprowadzone zostały zmiany dotyczące:

  1. poszerzenia terenów zabudowy produkcyjno – usługowej,
  2. poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Ochronkowej,
  3. wprowadzenia nowych terenów przeznaczonych po usługi sportu i rekreację,
  4. wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Celem konsultacji jest zapoznanie lokalnej społeczności z ustaleniami projektu planu wraz z przedstawieniem uzasadnienia dla przyjętych rozwiązań.

Plan zagospodarowania przestrzennego - konsultacje 3

Oczekiwany efekt to akceptacja ustaleń projektu planu lub ewentualne złożenie uwag do opracowania, które stanowić będą uwagi w rozumieniu art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Formy konsultacji obejmują:

  1. Spotkania konsultacyjne

Otwarte spotkania grupowe, celem których będzie zapoznanie interesariuszy z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi i prezentacja rozwiązań planistycznych w projekcie planu wraz z ich uzasadnieniem, informacje dla zainteresowanych dotyczące szczegółowych rozwiązań planistycznych dla konkretnych terenów oraz informacje w sprawie sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków do planu, w tym ze spotkań z etapu I konsultacji, a także zmian w projekcie wprowadzonych w wyniku analizy uzgodnień i opinii uzyskanych do projektu planu.

Przeprowadzone zostaną dwa spotkania konsultacyjne oraz jedno spotkanie konsultacyjne będące jednocześnie dyskusją publiczną w rozumieniu art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  • dwa spotkania konsultacyjne w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 10:00 oraz o godz. 16:00 (środa) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini,
  • jedno spotkanie konsultacyjne będące jednocześnie dyskusją publiczną w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 16:00 (czwartek) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

W czasie spotkań dostępny będzie kącik dla dzieci wraz z opiekunem, co pozwoli na przybycie na konsultacje razem z dziećmi.

  1. Konsultacje on-line

Prezentacja dokumentu do konsultacji, na platformie internetowej oraz możliwość złożenia uwag w postaci elektronicznej.

  1. Konsultacje pisemne

Prezentacja dokumentu do konsultacji wraz ankietą, na którą respondenci będą mogli udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania ankietowe nie będą stanowić uwag w rozumieniu art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Projekt planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, podstrona → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego w dniach 9 lipca do 21 sierpnia 2018 r.

Uwagi do projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać:

  • pisemnie w terminie od 9 lipca 2018r. do 21 sierpnia 2018 r. na adres urzędu  (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres konsultacje.plany@um.trzebinia.pl zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu będzie również dostępny w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11 drugie piętro), w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w godzinach pracy urzędu.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach