Ponowna dyskusja nad projektem studium

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia w zakresie wprowadzonych zmian po drugim wyłożeniu

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz w  związku z Uchwałą Nr IX/95/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r. (włącznie).

Od dnia 19 sierpnia 2020 r. projekt studium jest dostępny na stronie internetowej miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2  września 2020 r. o godz. 1700, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w  Trzebini (sala lustrzana).

Uwagi do projektu mogą być wnoszone do dnia 8 października 2020 r. (włącznie) w formie: papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres internetowy urzędu (urzad@um.trzebinia.pl) lub wydziału architektury i urbanistyki (architektura@um.trzebinia.pl), lub przez ePUAP adres skrytki:/o016h2whpo/skrytka).