Protokół 1/2021 z 29 czerwca 2021 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2021
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.

I. Porządek zebrania.

 1. Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 2. Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 3. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 4. Zakończenie spotkania.

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej. Spotkanie po wielu miesiącach obostrzeń odbyło się w trybie stacjonarnym.

Przewodniczący zapoznał Radę z najważniejszymi wydarzeniami ostatnich miesięcy:

 • w br. z zadań  gminnych zaplanowano do realizacji budowę miejsc postojowych przy ul. Ochronkowej, przebudowę fragmentu ul. Ochronkowej, remonty w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Kościuszki; trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Kościuszki;
 • początkiem czerwca br. rozpoczęła się budowa parkingu przy Dworcu PKP, planownay termin zakończenia – 28 października br.;
 • w czerwcu br. odbyły się oględziny dębu przy ul. Kilińskiego celem sprawdzenia stanu drzewa – drzewo nie podjęło wegetacji i po uzyskaniu zgody zostanie wycięte;
 • zakończyły się prace nad aktualizacją i montażem nowego planu osiedla;
 • w rejonie siłowni zewnętrznych w ramach gminnej akcji „Trzebinia po stronie natury” stanął domek dla owadów;
 • na bieżąco realizowane są zadania związane z utrzymaniem zieleni gminnej i wzdłuż drogi powiatowej, czystości placów zabaw, ulic i chodników, opróżnianiem koszy, przycinaniem gałęzi wzdłuż dróg i znaków; naprawiono elementy progu zwalniającego przy ul. Kilińskiego, odnowiono znaki poziome na drogach, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością itd.;
 • wiele spraw porządkowych jest na bieżąco realizowanych na wniosek przewodniczącego rady i mieszkańców;
 • od marca br. w ramach prac społecznie-użytecznych na terenie Osiedla Piaski prace porządkowe wykonuje jedna osoba (cykliczne sprzątanie ulic, zbieranie śmieci, prace interwencyjne). Prace potrwają do końca października br.

Rada Osiedla Piaski zapoznała się z pismem GG.GGN.6845.1.99.2021 w sprawie zaopiniowania zamiaru dzierżawy działki gminnej przy ul. Ochronkowej w Trzebini. Opinia pozytywna zostanie skierowana do Wydziału odrębnym pismem.

Na tym protokół zakończono.

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z czerwcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zaprojektowania i budowy oświetlenia wiaduktu w ciągu ul. Słowackiego w Trzebini;
 • wniosek dot. zamontowania lustra w rejonie posesji ul. Słowackiego 56 celem poprawy widoczności dla kierowców wyjeżdzających z ul. Słowackiego 47, 47 B – drogi wzdłuż budynków wielorodzinnych;
 • wniosek dot. naprawy zapadniętej studzienki kanalizacji przy ul. Słowackiego 56;
 • wniosek dot. zabezpieczenia komina przy ul. Ochronkowej w Trzebini ze względu na odpadające betonowe elementy konstrukcyjne;
 • wniosek dot. odbudowy lub zabezpieczenia fragmentu muru cmentarza żydowskiego przy ul. Słowackiego w Trzebini;
 • wniosek dot. uzyskania informacji dotyczącej stanu prawnego i własnościowego cmentarza żydowskiego przy ul. Słowackiego w Trzebini wraz z informacją dot. bieżącego utrzymania, koszenia i konserwacji;
 • wniosek dot. odchwaszczenia poboczy przy ul. Korczaka w Trzebini.

URZĄD MIASTA W TRZEBINIWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dotyczy: pisma GG.GGN.6845.1.99.2021

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6845.1.99.2021, w związku z możliwością wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy działki 1212/4 obr. Trzebinia stanowiącej własność Gminy Trzebinia, Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.