Protokół 2/2021 z 7 września 2021 roku

PROTOKÓŁ nr 2/2021
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 7 września 2021 r.

I. Porządek zebrania.

 1. Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 2. Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 3. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 4. Zakończenie spotkania.

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej. Spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym.

Przewodniczący zapoznał Radę z najważniejszymi wydarzeniami:

 • w sierpniu br. rozpoczęto budowę miejsc postojowych przy ul. Ochronkowej wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przy ul. Ochronkowej; planowany termin zakończenia – 11 października br.
 • trwa budowa parkingu przy Dworcu PKP, planowany termin zakończenia – 28 października br.;
 • na bieżąco realizowane są zadania związane z utrzymaniem zieleni gminnej i wzdłuż drogi powiatowej, czystości placów zabaw, ulic i chodników, opróżnianiem koszy itp.;
 • wiele spraw porządkowych jest na bieżąco realizowanych na wniosek przewodniczącego rady i mieszkańców;
 • od marca br. w ramach prac społecznie-użytecznych na terenie Osiedla Piaski prace porządkowe wykonuje jedna osoba (cykliczne sprzątanie ulic, zbieranie śmieci, prace interwencyjne). Prace potrwają do końca października br.;
 • na wniosek firmy RE-SORT zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Działalność w zakresie przetwarzania odpadów (aluminiowych)” przy ul. Przemysłowej 12 w Trzebini.

W związku z występującymi od połowy sierpnia br. uciążliwościami zapachowymi w centrum Trzebini, Przewodniczący Rady poinformował o podjętych działaniach, kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, lokalizacji prawdopodobnego źródła odorów (ul. Kościuszki) i obecnej sytuacji. Rada Osiedla Piaski będzie na bieżąco analizować sytuację i oczekiwać informacji odnośnie ewentualnych zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz wpływu emisji na zdrowie mieszkańców.

Rada Osiedla Piaski zapoznała się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie będące odpowiedzią na wnioski dotyczącego bieżącego utrzymania, w tym montażu progu zwalniającego w ciągu ul. Słowackiego, wymiany zniszczonych znaków drogowych i posprzątania poboczy drogi. W związku ze wstępną zgodą zarządcy na montaż progu zwalniającego Rada Osiedla Piaski podejmie rozmowy z mieszkańcami ww. ulicy celem wybrania najlepszej lokalizacji. Montaż progu ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców, ale także ograniczyć nadmierną prędkość kierowców.

Rada Osiedla zapoznała się z odpowiedziami TAURON Dystrybucja oraz Spółki Gazownictwa na zapytanie Rady Osiedla odnośnie planów modernizacji sieci elektrycznej i kontroli sieci gazowej na terenie Osiedla Piaski. TAURON proceduje decyzje odnośnie wymiany słupów, natomiast PGNiG nie planuje w najbliższym czasie wymiany sieci, a kontrola sieci gazowej odbywa się na podstawie wewnętrznego planu Spółki.

Rada Osiedla Piaski zapoznała się z pismem GG.GGN.6845.4.223.2021 w sprawie zaopiniowania zamiaru dzierżawy działki gminnej przy ul. Żwirki i Wigury w Trzebini. Opinia zostanie skierowana do Wydziału odrębnym pismem.

Na tym protokół zakończono.

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z wrześniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. przedstawienia informacji o uciążliwościach zapachowych w Trzebini w zakresie wpływu emisji odorów na zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza i wpływu ww. sytuacji na zdrowie mieszkańców; Rada Osiedla prosi o informację w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Gminy, w tym najbardziej narażonych na emisję mieszkańców ul. Kościuszki i Ochronkowej;
 • wniosek dot. przeglądu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kościuszki, Dworcowej i Ochronkowej w zakresie nieświęcących lamp oraz naderwanych elementów oświetlenia świątecznego;
 • wniosek dot. przeglądu studzienek kanalizacji burzowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini;
 • wniosek dot. wyczyszczenia i odmulenia kratek w chodniku od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego ze względu na występujące zalewania, uciążliwości zapachowe i konieczność ich wyregulowania;
 • wniosek dot. przeglądu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Kilińskiego w Trzebini w związku z wieloma zapadnięciami w jezdni, które pojawiły się w przeciągu ostatnich miesięcy;
 • wniosek dot. naprawy zapadnięć w jezdni – ul. Kilińskiego 49 oraz u zbiegu ul. Kilińskiego i Kochanowskiego;
 • wniosek dot. wycięcia lipy przy wyjeździe z końcowego fragmentu ul. Mickiewicza – przy posesji ul. Mickiewicza 21 ze względu na ograniczanie widoczności i bezpieczeństwo kierowców;
 • wniosek dot. przycięcia żywopłotu z lipy rosnącego przy wyjeździe z końcowego fragmentu ul. Mickiewicza – przy posesji ul. Mickiewicza 21;
 • wniosek dot. posprzątania połamanych gałęzi z ul. Dworcowej i Ochronkowej w Trzebini;
 • wniosek dot. montażu fotopułapki w rejonie betonowego ogrodzenia na końcu ul. Żwirki i Wigury ze względu na notoryczne podrzucanie śmieci;
 • wniosek dot. rozważenia odbudowy brakujących elementów betonowego ogrodzenia na końcu ul. Żwirki i Wigury;
 • wniosek dot. naprawy tynku na ścianie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ul. Ochronkowej.

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: pisma GG.GGN.6845.4.223.2021

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6845.4.223.2021, w związku z możliwością wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy działek przy ul. Żwirki i Wigury w Trzebinia, Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie i rekomenduje przeznaczenie do dzierżawy części działek 1175/5 i 1175/6 obr. Trzebinia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Szanowny Pan Jarosław Okoczuk
ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wniosków do budżetu Gminy Trzebinia na 2022 rok

W związku z Uchwałą Nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 roku Rada Osiedla Piaski w Trzebini proponuje do realizacji następujące zadania budżetowe:

 • remont placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini;
 • utwardzenie działki gminnej przy Domu Działkowca w Trzebini na cele postojowe;
 • projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Kochanowskiego i Kilińskiego;
 • projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Trzebini;
 • remont drogi dojazdowej do ul. Kościuszki 23-29 w Trzebini wraz z budową stanowiska kontenerowego;
 • przebudowa końcowego odcinka ul. Norwida w Trzebini.