Protokół nr 3/2021 z 26 października 2021 roku

PROTOKÓŁ nr 3/2021
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 26 października 2021 r.

I. Porządek zebrania.

 1. Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 2. Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 3. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 4. Zakończenie spotkania.

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej. Spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym.

Przewodniczący zapoznał Radę z najważniejszymi wydarzeniami:

 • zakończono budowę miejsc postojowych przy ul. Ochronkowej wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przy ul. Ochronkowej oraz budowę parkingu przy Dworcu PKP;
 • do 15 listopada br. zakończą się naprawy gwarancyjne w ul. Norwida dotyczące jezdni i klawiszujących studzienek;
 • trwają czynności kontrolne i prokuratorskie dotyczące uciążliwości zapachowych w rejonie ul. Kościuszki i Ochronkowej.

Rada Osiedla Piaski zapoznała się z pismem GG.GGN.6840.1.86.2021 w sprawie zaopiniowania zamiaru sprzedaży części działki gminnej przy ul. Korczaka w Trzebini. Opinia zostanie skierowana do Wydziału odrębnym pismem.

Na tym protokół zakończono.

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z październikowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wycięcia suchego drzewa przy wejściu na plac zabaw przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. wycięcia suchej akacji przy ul. Kilińskiego 57 (ścieżka od ul. Krakowskiej);
 • wniosek dot. wycięcia uschniętego drzewa rosnącego na cz. dz. 191/308 przy ul. Krakowskiej;
 • wniosek dot. wycięcia samosiejek akacji rosnącej przy kominie przy ul. Ochronkowej;
 • wniosek dot. cięć pielęgnacyjnych modrzewi na skwerze przy cmentarzu żydowskim przy ul. Słowackiego;
 • wniosek dot. uporządkowania z samosiejek działki gminnej 2322/8 rosnących przy ul. Szewskiej 29;
 • wniosek dot. uporządkowania z samosiejek dz. 1222/21 obr. Trzebinia,
 • wniosek dot. naprawy zapadnięcia przy studzience przy ul. Szewskiej 7;
 • wniosek dot. naprawy nieświecącej lampy przy wyjeździe z ul. Norwida,
 • wniosek dot. dokręcenia poluzowanych śrub w progach zwalniających w ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. wyczyszczenia zabrudzonego lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Kochanowskiego;
 • wniosek dot. rozważenia postawienia znaku zatrzymywania się i postoju w rejonie dz. 1343/6, 1343/7, 1343/8 obr. Trzebinia przy ul. Mickiewicza.

URZĄD MIASTA W TRZEBINI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: pisma GG.GGN.6840.1.86.2021

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6840.1.86.2021, w związku z możliwością wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży części działki gminnej 1345/7 obr. Trzebinia przy ul. Korczaka w Trzebini, Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie ww. propozycję z zastrzeżeniem, by przedmiotowa nieruchomość została wykorzystana zgodnie z zapisami MPZP, a wszelka działalność gospodarcza prowadzona na ww. terenie została usytuowana w taki sposób, by nie dostarczała uciążliwości hałasowych i zagrożeń bpoż. dla właścicieli okolicznych nieruchomości.

Usytuowanie działalności, dla której wnioskodawca prawdopodobnie występuje z wnioskiem o sprzedaż części działki gminnej, winna być usytuowana jak najdalej od istniejącej zabudowy, by ograniczyć emisję hałasu i zanieczyszczeń. Rekomendowaną lokalizacją jest północny-zachód części działki gminnej 1345/7 obr. Trzebinia, o której zakup ubiega się Wnioskodawca.