PROTOKÓŁ nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 stycznia 2018 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 12 grudnia 2017 r.
 • Dyskusja o planowanej inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka w Trzebini.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z grudniowego zebrania rady osiedlowej.

Przewodniczący podziękował za zaangażowanie przy informowaniu mieszkańców o inwestycji pn. „Galwanizernia”. Do 2 stycznia br. były składane uwagi do planowanej inwestycji. Ponadto w grudniu ub. r. odbyło się zebranie mieszkańców. Pod sprzeciwem inwestycyjnym podpisało się ponad 180 osób. W środę 10 stycznia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Prawa i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta. Rada Osiedla na bieżąco otrzymuje informacje dot. inwestycji.

W ramach zwyczaju odwiedzania najstarszych mieszkańców Osiedla zostało przygotowanych 30 paczek dla seniorów wraz z kartką. Odwiedzin dokonał Przewodniczący z Wiceprzewodniczącą.

Rada Osiedla zapoznała się z wykazem zadań zrealizowanych na terenie Osiedla Piaski oraz omówiła sprawozdanie z wykorzystania środków statutowych Osiedla za 2017 rok.

Rada Osiedla zapoznała się z projektem Statutu Rady Osiedla Siersza. Swoje uwagi lub postulaty zawarła w odrębnym piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 13 lutego 2018 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze styczniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. przekazywania Radzie Osiedla kopii odpowiedzi instytucji oraz decyzji w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla „Galwanizerni” w Trzebini;
 • wniosek dot. naprawy progu zwalniającego przy ul. Kilińskiego 13;
 • wniosek dot. naprawy nieświęcących lamp przy ul. Kilińskiego 10 oraz ul. Słowackiego 2;
 • wniosek dot. naprawy klawiszującej studzienki na odcinku ul. Dworcowej od ul. Słowackiego oraz przycięcia gałęzi drzew wzdłuż całej ulicy;
 • wniosek dot. przeprowadzenia kontroli sanitarno-porządkowej przy posesji ul. Żwirki i Wigury 1.

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 3. Pismo do Urzędu Miasta dot. projektu Statutu Rady Osiedla Siersza.
 4. Pismo w sprawie składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
RADY OSIEDLA PIASKI
ZA ROK 2017

Budżet Osiedla Piaski w 2017 r. wyniósł 7322,00 zł

Wykorzystano 7322,00 zł na następujące zadania budżetowe:

 • Opłata roczna za domenę, hosting i aktualizacje systemu zarządzania treścią – 498,42 zł
 • Infrastruktura osiedlowa (dokumentacja oraz urządzenia na plac zabaw) – 3000,00 zł
 • Remont grillowiska – II etap – 1350,30 zł
 • Organizacja Dnia Dziecka – 500,00 zł
 • Organizacja Pikniku Osiedlowego – 500,00 zł
 • Organizacja wieczoru mikołajkowego – 1400,00 zł
 • Materiały biurowe – 73,28 zł

 

Urząd Miasta w Trzebini
ul.
Marsz. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: projektu nowego statutu Rady Osiedla Siersza

W odpowiedzi na pismo OBR: 0021.45.2017 – po zapoznaniu się z projektem statutu Rady Osiedla Siersza – Rada Osiedla Piaski przekazuje następujące uwagi i spostrzeżenia:

 • w projekcie statutu znajduje się informacja o zał. nr 2, Rada Osiedla pyta, czy projekt statutu stanowi zał. nr 1 do przedmiotowej uchwały Rady Miasta, czy nastąpiła pomyłka pisarska;
 • wartym poparcia jest zapis 6 pkt. 5 b, odnoszący się do przekazywania Radzie Osiedla wszelkich dokumentów dotyczących m.in. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – spowoduje to powiadamianie członków Rady Osiedla o w/w decyzji;
 • w projekcie statutu znajduje się informacja nt. przekazywania podjętych uchwał do Urzędu Miasta – zapis 16 pkt. 6 obliguje do niezwłocznego podpisania przez Przewodniczącego i przekazanie do Urzędu Miasta, natomiast zapis § 25 pkt. 2 obliguje do przekazania uchwał w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Radę Osiedla – proponuje się, aby w obu paragrafach pozostawić zapis o przekazaniu ich do Urzędu Miasta w terminie 7 dni;
 • w projekcie statutu znajduje się informacja nt. dyżurów tzw. „radnych osiedlowych” – zapis 17 pkt. 2 obliguje do odbywania stałych dyżurów – Rada Osiedla wnosi pod rozwagę konieczność zapisów odnośnie pełnienia dyżurów; obecnie dyżur pełni Przewodniczący, a w wielu przypadkach dyżury nie cieszą się zainteresowaniem Mieszkańców – preferowaną formą kontaktu jest obecnie kontakt osobisty lub telefoniczny, Rada Osiedle proponuje pozostawić tylko obowiązkowy dyżur Przewodniczącego;
 • w projekcie statutu (zapis 14 oraz załącznik 2) przewiduje się odstąpienie od wyboru przewodniczącego przez zebranie mieszkańców, pozostawiając to kompetencji nowych członków rady osiedla, którzy na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona wybiorą Przewodniczącego – proponuje się pozostawić obecnie obowiązującą formę wyboru przewodniczącego przez ogół mieszkańców na zebraniu wyborczym, z zachowaniem tajności, a później pozostałych członków rady osiedlowej – nie można obniżać roli przewodniczącego rady osiedla, którego i tak wybieramy inaczej aniżeli sołtysa:
 1. obawy Rady Osiedla budzi tajność przeprowadzenia wyboru podczas pierwszego posiedzenia mieszkańców, kto będzie czuwał nad tajnością głosowania i kto je przeprowadzi?,
 2. Przewodniczący Rady Osiedla nie może być wybrany przez 14 innych osób, tylko powinien być wybrany przez ogół społeczeństwa Osiedla – Przewodniczący ma być przedstawicielem wszystkich mieszkańców, a wybór podczas pierwszego posiedzenia może budzić wątpliwości natury etycznej lub reprezentowania czyich interesów;
 3. pełnienie funkcji Przewodniczącego wiąże się z pobieraniem diety za funkcję publiczną, zachodzi zatem konieczność wybrania osoby spełniającej oczekiwania większości społeczeństwa danego Osiedla;
 4. niepowiadomienie na zebraniu wyborczym mieszkańców o wyborze konkretnej osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady Osiedla może spowodować dezinformację wśród mieszkańców i przedłużający się czas bez przewodniczącego rady osiedla.

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Janusz Szczęśniak – Starosta Powiatu Chrzanowskiego

ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów

 

Dotyczy: bierności i braku działań wokół składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini

 

Zaniepokojeni biernością władz wokół działań zmierzających do zlikwidowania składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini (dz. 1132/8, dz. 1132/9 obr. Trzebinia) – Rada Osiedla Piaski, będąc reprezentantem społeczności Osiedla – wnosi o informację w następującym zakresie:

 • jakie konkretne działania podjął Starosta Chrzanowski w latach 2015-2017 w celu zlikwidowania składowiska opon (wraz z podaniem kwoty za opracowanie kosztorysów oraz inwentaryzacji odpadów) oraz w celu ograniczenia dostarczania nowych odpadów na teren składowiska przy ul. Słowackiego;
 • jakie działania zostały podjęte przez Władze Powiatu Chrzanowskiego w celu pozyskania środków pozabudżetowych na likwidację składowiska odpadów i z jakim skutkiem odbyły się w/w działania;
 • jakie działania planuje podjąć Starosta Chrzanowski w I kwartale 2018 roku w celu rozpoczęcia likwidacji składowiska opon przy ul. Słowackiego, a jakie działania można uznać za działania długofalowe.

Od wielu lat władze powiatowe deklarują rozwiązanie problemu składowiska opon przy ul. Słowackiego, jednak z różnych względów działania nie są realizowane. W związku z troską o środowisko, w myśl bezpieczeństwa okolicy i mieszkańców, wnosimy o intensyfikację działań i pomyślną próbę rozwiązania problemu składowiska opon w Trzebini.

Do wiadomości:

 • Urząd Miasta w Trzebini, ul. Marsz. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia
 • Rada Miasta w Trzebini – Komisja Prawa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 18, 32-540 Trzebinia
 • Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
 • Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, anna.jarguz@przelom.pl