PROTOKÓŁ nr 1/2020 z 14 stycznia 2020 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2020
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Budżet Gminy i Budżet Osiedla Piaski w 2020 roku – omówienie.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z grudniowego  zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę z zadaniami inwestycyjnymi, które będą zrealizowane na terenie Osiedla Piaski w 2020 roku dzięki uchwalonemu budżetowi Gminy Trzebinia:

 • przebudowa ul. Szewskiej (zadanie za kwotę 329 tys. zł zrealizuje do końca maja br. firma BRIGADON z Jaworzna);
 • remont ogrodzenia i budowa nowego placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przy ul. Ochronkowej 16 (wartość w budżecie: 200 tys. zł);
 • opracowanie projektu technicznego budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kościuszki (wartość w budżecie: 130 tys. zł).

Przewodniczący zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla Piaski:

 • pismo mieszkańca ul. Krasickiego z dn. 1.12.2019 r. w sprawie wniosku o montaż lampy na ul. Krasickiego w Trzebini;
 • pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki z dn. 16.12.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, obszar nr 2”;
 • pismo Burmistrza Miasta Trzebini z dn. 19.12.2019 r. będące negatywną odpowiedzią na wniosek z zebrania mieszkańców dot. montażu progu zwalniającego na ul. Kochanowskiego;
 • pismo Wydziału Rozwoju Gminy oraz PGNiG Chrzanów z dn. 3.01.2020 r. w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie Osiedla Piaski w Trzebini;
 • pismo Komisariatu Policji w Trzebini z dn. 7.01.2020 r. będące odpowiedzią na wniosek Rady Osiedla o kontrole parkowania i postoju na ul. Mickiewicza, Szewskiej i Wolności oraz parkowania przy wyjazdach z w/w ulic;
 • pismo Burmistrza Miasta Trzebini z dn. 9.01.2020 r. będące odpowiedzią na wnioski Rady Osiedla;
 • pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki z dn. 9.01.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, obszar nr 2” (uzgodnienia stron).

W związku z kontynuowaniem odwiedzin najstarszych mieszkańców Osiedla, przed Bożym Narodzeniem odwiedzono 33 seniorów z terenu Osiedla Piaski.

W gronie Rady dokonano wstępnego podziału środków statutowych Rady Osiedla Piaski na 2020 rok (w załączeniu).

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze styczniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zamontowania drugiego lustra przy zbiegu ul. Mickiewicza i Szymanowskiego;
 • wniosek dot. zamontowania lampy w rejonie ul. Mickiewicza 21 B;
 • wniosek dot. pilnej naprawy zapadnięć w rejonie studzienek przy ul. Mickiewicza 21 B;
 • wniosek dot. pilnej naprawy zapadnięć w rejonie studzienek przy ul. Norwida 25;
 • wniosek dot. uzyskania informacji o terminie oddania do użytku wiaduktu w ciągu ul. Słowackiego oraz o przyczynach konieczności przeprojektowania zjazdu;
 • wniosek dot. zaprojektowania i wytyczenia alternatywnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów kolejowych (od nieczynnego przejścia pod torami kolejowymi w kierunku ul. Pierwszej i ul. Szembeka w Młoszowej).

 

PLAN FINANSOWY RADY OSIEDLA PIASKI NA ROK 2020

Budżet Osiedla Piaski (w przeliczeniu 10 zł na 1 mieszkańca) w 2020 r. wynosi 10 700,00 zł

Proponuje się następujące zadania:

 • Opłata roczna domeny internetowej – 700,00 zł
 • Remont wiaty na placu zabaw przy ul. Kilińskiego (malowanie dachu, stropów, wymiana ławek, naprawa grillowiska i uzupełnienie podłoża) – 4000,00 zł
 • Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego – 5000,00 zł
 • Rezerwa – 1000,00 zł

Proponuje się organizację następującego wydarzenia:

 • Organizacja wieczoru mikołajkowego w dn. 7 grudnia 2020 r. w sali kinowej – 3000,00 zł

Plan finansowy może ulec zmianie, a konkretne zadania poprzedzone będą każdorazową odrębną uchwałą finansową Rady Osiedla Piaski.

___________________________________________

UCHWAŁA FINANSOWA nr 1/2020
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla Piaski w dniu 14 I 2020 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 14 stycznia 2020 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 700 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Opłata serwisowa strony internetowej (domena, obsługa, hosting)”.

Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

___________________________________________

Burmistrz Trzebini – Szanowny Pan Jarosław Okoczuk

ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: zadań bieżących do zrealizowania w 2020 roku na terenie Osiedla Piaski w Trzebini

Rada Osiedla Piaski – po wnikliwej analizie i przeprowadzeniu wielu rozmów z mieszkańcami – proponuje do realizacji w 2020 roku następujące zadania bieżące, które w znacznym stopniu poprawią jakość życia mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini:

 • wyczyszczenie kanalizacji i regulacja kratek odpływowych w chodniku od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego;
 • cięcia pielęgnacyjne drzew, ze szczególnym uwzględnieniem dębu przy ul. Kilińskiego 35 oraz skweru przy ul. Żwirki i Wigury;
 • wymiana uszkodzonych krawężników przy ul. Kochanowskiego i ul. Szewskiej;
 • wymiana ogrodzenia przy budynku gminnym ul. Norwida 11 i ul. Kościuszki 43;
 • zakończenie regulacji geodezyjnej końcowego odcinka ul. Norwida i opracowanie projektu technicznego przebudowy fragmentu ulicy;
 • konserwacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Kilińskiego i ul. Kościuszki;
 • podjęcie działań w kierunku zapobiegania i likwidacji dzikich wysypisk w rejonie ul. Dworcowej i Ochronkowej.

___________________________________________

Wydział Rozwoju Gminy
Referat Inwestycji, Remontów i Funduszy Zewnętrznych

ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: montażu lampy na istniejącym słupie przy ul. Krasickiego w Trzebini

Przychylając się do wniosku mieszkańców, Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku montażu lampy na istniejącym słupie przy zbiegu ul. Szymanowskiego i Krasickiego w Trzebini (wg załącznika graficznego).

Zamontowanie lampy skierowanej w kierunku zakrętu poprawi oświetlenie zbiegu ulic: Krasickiego i Szymanowskiego oraz przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych, kierowców i mieszkańców.

PROTOKÓŁ nr 1/2020 z 14 stycznia 2020 r. 3

___________________________________________

Szanowny Pan Mirosław Kotulski
Komendant Komisariatu Policji w Trzebini

ul. Krakowska 12
32-540 Trzebinia

Dotyczy: pozostawionych samochodów przy ul. Mickiewicza w Trzebini

Rada Osiedla Piaski – w związku z wnioskami mieszkańców – po raz kolejny podejmuje próbę zwrócenia uwagi na problem zagrożonego bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Mickiewicza w Trzebini ze względu na pozostawione od miesięcy wzdłuż ulicy samochody (wraki), ograniczające widoczność oraz poruszanie się pieszych, powodujące ograniczenia w wykonywaniu obowiązków przez firmy sprzątające, odśnieżające czy utrudniające dojazd służb ratowniczych.

W związku z powyższym Rada Osiedla Piaski składa zawiadomienie o możliwości zagrożenia spowodowanego poprzez wyciek płynów z samochodów niezdatnych do jazdy. Ponadto Rada Osiedla Piaski zauważa możliwość nieposiadania aktualnego OC samochodów wspomnianych we wcześniejszych wnioskach. Jednocześnie część z samochodów posiada przebite opony, co już wskazuje na ich nieprzystosowanie do jazdy, a świadczy jedynie o przedłużającym się pozostawieniu ich wzdłuż ulicy.

Rada Osiedla Piaski wnosi o skuteczną interwencję – mając na względzie dobro wszystkich mieszkańców i bezpieczeństwo dzieci, młodzież i dorosłych. Wnosimy o wyeliminowanie pozostawania samochodów przy ul. Mickiewicza nie będących użytkowanymi przez mieszkańców w/w ulicy, a jedynie parkującymi od miesięcy.

O podjętych działaniach i skutkach kontroli proszę powiadomić pisemnie.

___________________________________________

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Gazownia w Chrzanowie

ul. Trzebińska 78 D
32-500 Chrzanów

Dotyczy: pisma PSGKR.0050.501.93.2.19/2453

Rada Osiedla Piaski – w związku z otrzymaną odpowiedzią dotyczącą rozbudowy sieci gazowej na terenie Osiedla Piaski w Trzebini – prosi o przedstawienie szczegółowego Harmonogramu Kontroli Sieci Gazowych na terenie wspomnianego Osiedla.