PROTOKÓŁ nr 10/2019 z 9 grudnia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 10/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 grudnia 2019 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Wizyty u najstarszych mieszkańców Osiedla – omówienie.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z listopadowego  zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla Piaski:

 • pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki z dn. 7.11.2019 r. w sprawie decyzji o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Trzebinia z dn. 14.11.2019 r. w sprawie organizacji Spotkania Mikołajkowego dla podopiecznych;
 • pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dn. 19.11.2019 r. w sprawie lokalizacji PSZOK-a w Trzebini;
 • pismo Komisariatu Policji w Trzebini z dn. 23.11.2019 r. będące odpowiedzią na wnioski Rady Osiedla;
 • pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dn. 26.11.2019 r. w sprawie nielegalnego podrzucania śmieci przy ul. Dworcowej;
 • pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dn. 27.11.2019 r. w sprawie spotkania z mieszkańcami dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

W Osiedlowych Mikołajkach wzięło udział 72 dzieci z terenu Osiedla. Impreza odbyła się przy dużym zaangażowaniu Rady Osiedla, TCK oraz Sponsorów, którzy otrzymają stosowne podziękowania.

W związku z kontynuowaniem odwiedzin najstarszych mieszkańców Osiedla omówiono szczegóły wydarzenia oraz podzielono zadania związane z przygotowaniem paczek i dostarczeniem do Seniorów. Zostanie odwiedzonych 35 seniorów z terenu Osiedla Piaski.

Odśnieżaniem dróg na terenie Gminy zajmuje się firma AVR. Na stronie internetowej Osiedla są już udostępnione numery kontaktowe do firmy. Większość dróg na naszym Osiedlu powinna być odśnieżona do 8 godzin od ustania opadów.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z grudniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wyczyszczenia studzienek w ciągu ul. Słowackiego;
 • wniosek dot. zwiększenia kontroli Policji w rejonie składowiska opon ze względu na podrzucanie opon;
 • wniosek dot. kontroli Policji w rejonie ul. Słowackiego ze względu na nocne wyścigi samochodów;
 • wniosek dot. pilnej naprawy zapadnięć w rejonie studzienek przy ul. Wolności 13.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
RADY OSIEDLA PIASKI
ZA ROK 2019

Budżet Osiedla Piaski w 2019 r. wyniósł 10 190,00 zł

Wydatkowano:

 • Opłata roczna domeny internetowej wraz z obsługą serwisową – 690,00 zł
 • Środki dla Świetlicy Plus w Trzebini na zakup wyposażenia – 500,00 zł
 • Remont tablicy ogłoszeniowej przy ul. Ochronkowej 16 – 350,00 zł
 • Zakup 2 zestawów ław i ławostołów – 1066,00 zł
 • Zakup 2 garnków do organizacji Ziemniaczyska – 660,00 zł
 • Zakup nagłośnienia oraz statywów – 2000,00 zł
 • Zakup stojaków na rowery – 1000,00 zł
 • Doposażenie stołu ping-pong – 230,00 zł
 • Zakup materiałów biurowych oraz usługi poligraficzne – 548,45 zł
 • Zakup narzędzi do prac społecznie-użytecznych – 146,50 zł
 • Organizacja wieczoru mikołajkowego – 3000,00 zł

————————————-

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: postawienia kosza w obrębie skweru przy zbiegu ul.: Słowackiego oraz ul. Żwirki i Wigury

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o postawienie kosza w obrębie skweru przy zbiegu ul. Słowackiego oraz ul. Żwirki i Wigury i ujęcie go w opróżnianie od 2020 r.

Prośbę swą motywujemy częstymi interwencjami sąsiednich mieszkańców zgłaszających potrzebę umieszczenia w tym miejscu kosza na śmieci.

————————————-

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: usunięcia wraków z drogi publicznej ul. Mickiewicza

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku usunięcia pozostawionych samochodów na ul. Mickiewicza w Trzebini.

Prośbę swą motywujemy częstymi interwencjami mieszkańców zgłaszających potrzebę zainteresowania się tematem.

————————————-

Wodociągi Chrzanowskie

ul. Jagiellońska 8
32-500 Chrzanów

Dotyczy: pilnej naprawy zapadnięć w rejonie studzienek przy ul. Wolności 13 w Trzebini

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą w sprawie pilnej naprawy zapadnięć w rejonie studzienek przy ul. Wolności 13 w Trzebini.

Prośbę swą motywujemy częstymi interwencjami mieszkańców zgłaszających zaniżanie się asfaltu. Jednocześnie prosimy o przeprowadzenie kontroli sieci na całej ul. Wolności ze względu na pojawiające się zapadnięcia.