PROTOKÓŁ nr 10/2015 z 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ nr 10/2015
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 24 listopada 2015 r.

I. Porządek zebrania.

 • Zapoznanie rady osiedla ze Statutem Osiedla „Piaski”.
 • Wybór wiceprzewodniczącego rady osiedlowej.
 • Zapoznanie z otrzymaną korespondencją.
 • Sprawy organizacyjne – spotkanie mikołajkowe dla dzieci z Osiedla.
 • Podział środków finansowych – zmiany w uchwale finansowej w 2015 r.
 • Dyskusja, wolne wnioski.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przedstawił Radzie najważniejsze zapisy Statutu Osiedla i kompetencje Rady Osiedla. Następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Zgłoszono kandydaturę pani Teresy Dyląg, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada Osiedla jednogłośnie poparła ww. kandydaturę.

Przewodniczący omówił otrzymane pisma, tj. uchwałę Rady Miasta ws. stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy, zaproszeniem na spotkanie dot. wymiany źródeł ciepła w związku z planami gospodarki niskoemisyjnej, informacją z Urzędu Miasta ws. kontroli na prywatnej posesji w związku z podejrzeniem niestosowania się do zapisów regulaminu utrzymania czystości.

Przewodniczący omówił zadania związane z organizacją imprezy mikołajkowej dla dzieci, która odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia br. w sali kinowej „Sokół” w Trzebini.

W związku z niezrealizowaniem wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie osiedlowym podjęto zmiany w uchwale finansowej z dn. 19 maja 2015 r. oraz rozdzielono środki z rezerwy (uchwała finansowa w załączeniu).

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 15 grudnia 2015 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

Załączniki:

1/ Uchwała finansowa z dn. 24 listopada 2015 r.

2/ Lista obecności w dn. 24 listopada 2015 r.

 

UCHWAŁA FINANSOWA
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 24 XI 2015 r.

 

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 24 listopada 2015 r. postanowiła o:

 • Zmianie uchwały finansowej z dn. 19 maja 2015 r. w zakresie:
  • w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie „Remont schodów w PS nr 2 przy ul. Ochronkowej w Trzebini” – kwotę 500 zł postanowiono przenieść do rezerwy ogólnej,
  • w związku z niewykorzystaniem środków na zadanie „Remont oświetlenia kaplicy Matki Bożej przy ul. Kościuszki” – kwotę 150 zł postanowiono przenieść do rezerwy ogólnej;
 • przeznaczeniu środków z rezerwy ogólnej w wysokości 1016,15 zł – zgodnie
  z poniższym planem:

  • zadanie pn. „Zakup skrzynki pocztowej na listy/wnioski od mieszkańców” do zawieszenia w pobliżu siedziby Rady Osiedla – przeznaczyć kwotę 100 zł,
  • zadanie pn. „Wykonanie serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią” – przeznaczyć kwotę 200 zł,
  • zadanie pn. „Zakup ławek na teren placu zabaw przy ul. Kilińskiego” – przeznaczyć kwotę 716,15 zł.

Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.