PROTOKÓŁ nr 10/2016 z 8 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 10/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 8 listopada 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 11 października 2016 r.
 • Wieczór mikołajkowy 2016 – omówienie zadań.
 • Sprawy bieżące. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z październikowego spotkania.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte w ostatnim czasie:

 • Z październikowego zebrania zostały wypisane wnioski rady osiedlowej oraz mieszkańców, które zostaną przekazane do Urzędu Miasta odrębnym pismem.
 • W związku z przyjmowaniem wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini zostały złożone w terminie wnioski do planu. Ostateczny kształt planu zostanie poddany analizie przez Radę Osiedla, później zostanie przedłożony mieszkańcom i Radzie Miasta do uchwalenia. Istnieje potrzeba opracowania całościowego planu przestrzennego dla Osiedla Piaski zwanym w dokumentach planistycznych „Śródmieście – Południe”, stanowisko Rady Osiedla w odrębnym piśmie.

W związku z organizacją imprezy mikołajkowej omówiono zakres zadań. Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z Osiedla Piaski odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia br. o godz. 18 w kinie Sokół w Trzebini.

Następnie Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski.

Podczas zebrania podjęto uchwały finansowe, które stanowią załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 13 grudnia 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności z dn. 8 listopada 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia
Szanowny Pan Adam Adamczyk

ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: opracowanie miejscowego planu przestrzennego dla całości Os. Piaski w Trzebini

 

Rada Osiedla Piaski wnosi o poszerzenie zakresu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieście – Południe w Trzebini o obszary Osiedla nieujęte dotychczas planem przestrzennym.

Mając na uwadze zrównoważoną politykę przestrzenną Gminy, a szczególnie Osiedla Piaski prosimy, by tereny Osiedla, dla których nie zostały ówcześnie uchwalone zapisy MPZP, zostały teraz wprowadzone do opracowywanego obecnie nowego planu przestrzennego. Osiedle Piaski powinno być tożsame z planem przestrzennym Śródmieście – Południe, dlatego wnosimy o:

 • poszerzenie obszaru planu o tereny ul. Krakowskiej, Mickiewicza, Wolności, Szewskiej, Kilińskiego i Kochanowskiego, dla których obecnie brak jakiegokolwiek planu zagospodarowania;
 • uchwalenie jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Południe w Trzebini po wcześniejszych konsultacjach.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 9/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 8 XI 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 8 listopada 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Zakup i montaż lampy na istniejącym słupie w rejonie posesji ul. Żmirka 13 – współfinansowanie z Urzędem Miasta”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup i montaż lampy na istniejącym słupie w wysokości 500 zł. Pozostałą część przeznaczy Urząd Miasta w Trzebini.
 • Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Rozwoju Gminy przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 10/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 8 XI 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 8 listopada 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1100 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Remont stanowiska grillowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na remont stanowiska grillowego usytuowanego na terenie placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini.
 • Stosowna faktura za realizację zadania zostanie przekazana do Urzędu Miasta w Trzebini.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 11/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 8 XI 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 8 listopada 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 150 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Zakup artykułów biurowych”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup artykułów biurowych potrzebnych do pracy Rady Osiedla.
 • Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Spraw Administracyjno-Organizacyjnych przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.