PROTOKÓŁ nr 10/2017 z 14 listopada 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 10/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 14 listopada 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 10 października 2017 r.
 • Mikołajki 2017 – omówienie imprezy.
 • Odpowiedź na pismo z dn. 26.10.2017 r. (nr GG.GGN.6845.241.2017).
 • Odpowiedź na pismo z dn. 26.10.2017 r. (nr GG.GGN.6845.242.2017).
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z październikowego zebrania rady osiedlowej.

W związku z organizacją imprezy mikołajkowej omówiono zakres zadań. Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z Osiedla Piaski w wieku 2-10 lat odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia br. o godz. 18 w kinie Sokół w Trzebini. W tym roku Wieczór Mikołajkowy połączony ze spektaklem teatralnym zespołu „Blaszany Bębenek” wraz z wręczaniem paczek mikołajkowych. Dzięki wsparciu Sponsorów paczki będą atrakcyjne, a Sponsorzy otrzymają stosowne podziękowania. Plakaty o wydarzeniu zostaną rozwieszone na terenie Osiedla, a zapisy przyjmowane będą do 26 listopada br.

W toku dyskusji wydano opinie na pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (odrębne pisma). Podjęto uchwały finansowe – w załączeniu.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 12 grudnia 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z listopadowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. ujęcia w letnim oczyszczaniu dróg ulic na terenie Osiedla: Kochanowskiego Boczna, Krasickiego, Długosza, Żwirki i Wigury, Norwida, Szewska, Wolności;
 • wniosek dot. naprawienia ławki zlokalizowanej przy DK Sokół w Trzebini;
 • wniosek dot. posprzątania placu zabaw przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. wymalowania zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kilińskiego;
 • W związku z interwencjami Mieszkańców ul. Słowackiego 47 – Rada Osiedla Piaski – wnosi o wystąpienie do właściciela terenów (dz. 1310/9 obr. Trzebinia; dz. 1310/10 obr. Trzebinia) o przycięcie drzew na jego terenie w związku z obawami co do łamiących się gałęzi i spadania ich na pomieszczenia usytuowane w rejonie kamienic;
 • W związku z interwencjami Mieszkańców ul. Słowackiego 47 – Rada Osiedla Piaski – wnosi o przycięcie drzew na terenie gminnym w związku z obawami co do łamiących się gałęzi i spadania ich na pomieszczenia usytuowane w rejonie kamienic;
 • W związku z interwencjami Mieszkańców ul. Norwida – Rada Osiedla Piaski – wnosi o wycięcie drzewa na dz. 1221/6 w związku z obawami co do łamiących się gałęzi i spadania ich na pomieszczenia usytuowane w rejonie kamienicy;
 • W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowego rządowego projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA) – Rada Osiedla Piaski – wnosi o przystąpienie Gminy Trzebinia do w/w programu i wzięcie pod uwagę lokalizację rejonu placu zabaw na naszym Osiedlu.

 

Załączniki:

 1. Uchwała finansowa 7/2017.
 2. Uchwała finansowa 8/2017.
 3. Opinie do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 7/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 14 XI 2017 r.

 

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 14 listopada 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1400,00 zł:
  • zadanie pn. „Organizacja Wieczoru Mikołajkowego 2017”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na wydatki związane z organizacją wieczoru mikołajkowego dla najmłodszych mieszkańców Osiedla Piaski, który odbędzie się w dn. 4 grudnia 2017 r. o godz. 18 w Kinie „Sokół” w Trzebini.
 2. Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 8/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 14 XI 2017 r.

 

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 14 listopada 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 73,28 zł:
  • zadanie pn. „Zakup materiałów biurowych”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych.
 2. Uchyla się uchwałę finansową 4/2017 i dzięki pozyskanym środkom podejmuje się uchwałę finansową 7/2017 i 8/2017.
 3. Stosowną fakturę przekaże się do Urzędu Miasta w Trzebini.
 4. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

 

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 26.10.2017 r. (nr GG.GGN.6845.241.2017).

 

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 14 listopada 2017 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek Państwa Lidii i Jana Czarnota dot. wydzierżawienia części działki gminnej (cz. dz. 1378, obr. Trzebinia o pow. 165 m2) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, mając na względzie dobre relacje ogólnosąsiedzkie.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 26.10.2017 r. (nr GG.GGN.6845.242.2017).

 

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 14 listopada 2017 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek Państwa Angeliny i Michała Czarnota dot. wydzierżawienia części działki gminnej (cz. dz. 1378, obr. Trzebinia o pow. 95 m2) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, mając na względzie dobre relacje ogólnosąsiedzkie.