PROTOKÓŁ nr 1/2016 z 12 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 stycznia 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Wystąpienie Burmistrza Jarosława Okoczuka i dyskusja.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 15 grudnia 2015 r.
 • Zapoznanie się z bieżącą korespondencją.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał obecnego na spotkaniu wiceburmistrza Trzebini – Jarosława Okoczuka, który przedstawił członkom rady osiedlowej plany i zamierzenia, a szczególnie:

 • przedstawił działania dotyczące uatrakcyjnienia letniego funkcjonowania akwenu Balaton;
 • zaproponował nową formę obchodów Dnia Dziecka;
 • omówił podjęte działania w kierunku przywrócenia całodobowej lub nocnej opieki medycznej w gminie;
 • przedstawił działania w kierunku przywrócenia funkcjonowania przejścia pod torami kolejowymi;
 • odpowiadał na zapytania członków rady osiedlowej (m.in. dot. planów zagospodarowania działki gminnej za „Orionem” w centrum Trzebini).

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych w bieżącym półroczu; poinformował o nowej stronie internetowej Osiedla; przedstawił wykaz ulic będących w zimowym utrzymaniu przez „Usługi Komunalne Trzebinia” oraz zaprosił na uroczystość otwarcia nowego komisariatu policji w Trzebini.

Odpowiedzi na otrzymaną korespondencję stanowią załącznik do protokołu i zostały przekazane w formie odrębnego pisma do Urzędu Miasta w Trzebini.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 9 lutego 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze styczniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zwiększenia kontroli policji i Inspektoratu Transportu Drogowego w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini ze względu na natężony ruch samochodów i przekraczanie dozwolonej prędkości;
 • wniosek dot. przedstawienia wykazu miejsc na terenie Osiedla, w których zainstalowany jest monitoring miejski, będący dokumentowany przez Policję;
 • wniosek do przekazania do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie dot. utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w kierunku Puszczy Dulowskiej (utwardzenie ścieżki, przycięcie drzew wzdłuż trasy);
 • wniosek dot. rozpoznania możliwości stworzenia w Trzebini Gminnej Karty Seniora;
 • wniosek do przekazania do Komisariatu Policji w Trzebini dot. analizy ruchu i poziomu bezpieczeństwa przy ul. Mickiewicza w Trzebini (pojazdy parkujące przy posesjach ograniczające ruch pieszych na odcinku od ul. Szewskiej w kierunku ul. Krakowskiej).