PROTOKÓŁ nr 1/2017 z 10 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 10 stycznia 2017 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 13 grudnia 2016 r.
 • Informacja o zrealizowanych zadaniach przez Gminę w roku 2016 i planach na 2017 r.
 • Sprawy bieżące – omówienie konsultacji MPZP Śródmieście-Południe w Trzebini.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej oraz poinformował o zadaniach zrealizowanych przez Gminę ze środków własnych (szczegóły) oraz o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu osiedlowego (sprawozdanie w załączeniu).

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla harmonogram konsultacji związanych z opracowaniem MPZP dla Śródmieścia-Południe w Trzebini. Pierwszy etap konsultacji trwa do końca lutego br.

W gronie członków rady osiedlowej omówiono zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz odbiorem odpadów komunalnych, a także temat pustostanów na Osiedlu.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 14 lutego 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze styczniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • Rada Osiedla negatywnie ocenia dotychczasową realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Osiedla (drogi nieposypane, nieodśnieżone, śliskie) i wnosi o większą kontrolę przez Urząd Miasta realizacji zadań przez firmę AVR Sp. z o.o.;
 • wniosek dot. sprawdzenia działania lamp ulicznych przy ul. Ochronkowej;
 • wniosek dot. skarg mieszkańców w zakresie niszczenia pojemników na odpady komunalne przez firmę odbierającą śmieci na zlecenie ZMGK w Chrzanowie (zniszczenie pojemnika przy ul. Kilińskiego 38 w grudniu 2016 r.).

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 10 stycznia 2017 r.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2016.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu osiedlowego za rok 2016.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
RADY OSIEDLA „PIASKI” ZA ROK 2016

Rozliczenie środków budżetu osiedlowego.

Budżet osiedla „Piaski” w 2016 r. wyniósł 6.288,00 zł. Wykorzystano 6.284,29 zł na następujące zadania budżetowe:

 • Organizacja Dnia Dziecka – 1.500 zł
 • Opłata serwisowa strony internetowej – 350 zł
 • Zakup narzędzi do prac społecznie-użytecznych – 196,29 zł
 • Oprawa oświetleniowa – 1.100 zł
 • Organizacja Mikołajek – 1.288 zł
 • Zakup artykułów biurowych – 150 zł
 • Prace remontowe stanowiska grillowego na placu zabaw – 1.100 zł
 • Montaż lampy – 500 zł
 • Naprawa tablicy ogłoszeniowej przy ul. Żmirka – 100 zł.