PROTOKÓŁ nr 2/2018 z 13 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 lutego 2018 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 9 stycznia 2018 r.
 • Dyskusja o odpowiedzi Starosty Chrzanowskiego o działaniach wokół składowiska opon.
 • Dyskusja o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka.
 • Budżet Osiedla Piaski w 2018 roku – propozycje zadań.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół ze styczniowego zebrania rady osiedlowej.

Po odczytaniu odpowiedzi Starosty Chrzanowskiego o działaniach zmierzających do zlikwidowania składowiska opon przy ul. Słowackiego – Rada Osiedla Piaski negatywnie ocenia działania podejmowane w tym zakresie i liczy na większą determinację osób odpowiedzialnych, jednocześnie wyrażając zdziwienie nad złożonością kwestii własnościowych terenu przy ul. Słowackiego.

W dalszym ciągu trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka. Na wniosek Sanepidu oraz RDOŚ w Krakowie inwestorzy zostali poproszeni o uzupełnienie raportu środowiskowego i udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania związane z procesem inwestycyjnym, trwa jednocześnie sprawdzenie zgodności MPZP z planowaną inwestycją. O podjętych decyzjach Rada Osiedla zostanie poinformowana.

Rada Osiedla zapoznała się z wysokością budżetu osiedlowego na 2018 rok, tj. kwotą 8288 zł. Plan finansowy oraz pierwsze uchwały finansowe w załączeniu.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 13 marca 2018 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z lutowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. uzyskania informacji, czy planowana jest modernizacja sieci gazowej na terenie Osiedla;
 • wniosek dot. postawienia kosza na śmieci przy ławce w rejonie ul. Słowackiego – naprzeciw cm. żyd.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Plan finansowy 2018 – Osiedle Piaski.
 3. Uchwała finansowa 1/2018.
 4. Uchwała finansowa 2/2018.

 

PLAN FINANSOWY RADY OSIEDLA PIASKI NA ROK 2018

Budżet Osiedla Piaski w 2018 r. wynosi 8288,00 zł

Proponuje się następujące zadania budżetowe:

 • Opłata roczna domeny internetowej – 500,00 zł
 • Remont tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla – 1000,00 zł
 • Organizacja Dnia Dziecka – 500,00 zł
 • Organizacja Pikniku Osiedlowego – 500,00 zł
 • Organizacja wieczoru mikołajkowego – 2000,00 zł
 • Zakup trzech zestawów ław i ławostołów na cele imprez osiedlowych – 1500,00 zł
 • Zakup garnków do organizacji Ziemniaczyska – 500,00 zł
 • Rezerwa – 1788,00 zł

Plan finansowy może ulec zmianie, a konkretne zadania poprzedzone będą każdorazową odrębną uchwałą finansową Rady Osiedla Piaski.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 1/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 13 II 2018 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 13 lutego 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Opłata serwisowa strony internetowej (domena, obsługa, hosting)”.

Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 2/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 13 II 2018 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 13 lutego 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1000 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Remont tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla Piaski”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na remont trzech tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla Piaski w Trzebini, tj. przy ul. Norwida, przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Mickiewicza oraz przy ul. Ochronkowej w Trzebini.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Administracyjno-Gospodarczych przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.