PROTOKÓŁ nr 2/2019 z 12 lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 lutego 2019 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Nadanie nazwy rondu w ciągu ul. Kościuszki – wydanie opinii.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół ze styczniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

W związku z koniecznością wydania opinii w sprawie propozycji nazwy dla ronda w ciągu ul. Kościuszki, Rada Osiedla zapoznała się z propozycją i opinię zawarła w odrębnym piśmie.

Przewodniczący zapoznał Radę z pismem z Urzędu Miasta informującym o czasie trwania prac społecznie-użytecznych na terenie Osiedla, tj. od marca do października br.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z lutowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. ujęcia w następnych latach odśnieżania chodnika przy drodze powiatowej ul. Słowackiego, a w sezonie letnim odchwaszczania (wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie);
 • wniosek dot. zabudowania uszkodzonej oprawy lampy na slupie przy ul. Kochanowskiego 22 C w rejonie Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści”;
 • wniosek dot. utwardzenia kamieniem drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 21 B, 23 A (cz. działki 1343/3 obr. Trzebinia, cz. działki 2316/1 obr. Trzebinia);
 • wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie odcinka ul. Mickiewicza i stworzenie miejsca dla pieszych poprzez próbę wyeliminowania parkowania przy ul. Mickiewicza 2-8;
 • wniosek dot. zamontowania brakującej lampy na Rondzie ppłk. Jaworskiego (wniosek zgłaszany wielokrotnie; ostatecznie gmina zobowiązała się do rozważenia ustawienia brakującej latarni);
 • wniosek dot. naprawy zapadnięcia przy zasuwie wodnej przy ul. Szymanowskiego 5;
 • wniosek dot. planów co do budynku po byłym Komisariacie Policji oraz terenu po dawnej bazie „Usług Komunalnych” przy ul. Kościuszki.

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Pismo do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Pisma do Urzędu Miasta w Trzebini.
 4. Uchwała finansowa 2/2019, 3/2019.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 Dotyczy: nadania nazwy ronda przy ul. Kościuszki w Trzebini (pismo GG.GRG.6625.11.2018)

Rada Osiedla Piaski po zapoznaniu się z propozycją nazwy ronda przedstawia własną propozycję nazwy, tj. Rondo Hutników jako uhonorowanie funkcjonowania przez kilkaset lat na terenie Trzebini Zakładów Metalurgicznych. Obecnie Rondo usytuowane jest na trasie drogi prowadzącej między dawnym Zakładem Nr 1 a Zakładem Nr 2.

 

Urząd Miasta w Trzebini

Pan Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini

ul. Marsz. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wniosków bieżących od Mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini

W związku z wnioskami mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini informuję i proszę o podjęcie działań w następujących wnioskach:

 • wniosek dot. przycięcia wysokich drzew w rejonie Domu Działkowca przy ul. Kilińskiego oraz wzdłuż chodnika od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. przycięcia wysokich drzew w rejonie siedziby Rady Osiedla, placu zabaw przy ul. Kilińskiego oraz przy urządzeniach siłowni zewnętrznej przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. przycięcia wysokich drzew w rejonie ul. Dworcowej;
 • wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” przy ul. Kochanowskiego poprzez montaż lustra drogowego;
 • wniosek dot. napraw cząstkowych jezdni w rejonie od Ronda Solidarności w kierunku ul. Słowackiego w trybie pilnym ze względu na duże ubytki;
 • wniosek dot. ujęcia w remontach bieżących modernizacji ogrodzenia przy budynku ul. Norwida 11 oraz ul. Kościuszki 43;
 • wniosek dot. pozimowego czyszczenia studzienek burzowych i kanalizacyjnych na terenie Osiedla oraz kratek w chodniku od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. przedstawienia Radzie Osiedla wykazu ulic z terenu Osiedla Piaski wymagających regulacji pod względem własnościowym (zajecie terenów prywatnych pod drogi publiczne i fragmenty dróg nie będące własnością Gminy Trzebinia).

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Marsz. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: pozimowych napraw w rejonie placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini

W związku z potrzeba napraw w obrębie placu zabaw przy ul. Kilińskiego proszę o podjęcie działań w następujących wnioskach:

 • wniosek dot. naprawy rusztu w grillowisku na terenie placu zabaw (tzw. uchwyty);
 • wniosek dot. naprawy ogrodzenia przy boisku oraz wejściu na plac zabaw.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 2/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 12 II 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 12 lutego 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1000 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Zakup dwóch zestawów ław i ławostołów na cele imprez osiedlowych”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup dwóch zestawów ław i ławostołów na cele imprez osiedlowych o wym. 220 cm x 70 cm.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 3/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 12 II 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 12 lutego 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 700 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Zakup dwóch garnków do organizacji Ziemniaczyska”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup garnków do organizacji Ziemniaczyska.
 2. Stosowną fakturę przekaże się do Urzędu Miasta w Trzebini.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.