PROTOKÓŁ nr 2/2020 z 11 lutego 2020 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2020
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 11 lutego 2020 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Bezpieczeństwo na Osiedlu Piaski w Trzebini – spotkanie z Dzielnicowym Osiedla.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół ze styczniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty Dzielnicowego Osiedla Piaski w Trzebini – sierż. szt. Tomasza Kuśpika. W gronie rady omówiono najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem:

 • poprawa bezpieczeństwa pieszych przy ul. Mickiewicza (jednym ze sposobów rozwiązania problemu może być wprowadzenie strefy zamieszkania lub zakaz zatrzymywania się i postoju; obecnie brak podstaw prawnych do odholowania samochodów, które zgodnie z przepisami mogą parkować wzdłuż ulicy);
 • przekraczanie dozwolonej prędkości na drogach gminnych i powiatowych (przekraczanie prędkości należy zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego w Chrzanowie);
 • dzikie wysypiska w rejonie Osiedla oraz podrzucane opon w rejonie składowiska opon;
 • zgłaszanie spalania śmieci w piecach (po godzinach pracy urzędu miasta można zgłaszać do Komisariatu Policji).

Przewodniczący zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla Piaski:

 • pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dn. 14.01.2020 r. w sprawie wniosku przedsiębiorcy o sprzedaż części działki przy ul. Ochronkowej;
 • stanowisko Burmistrza Trzebini z dn. 3.02.2020 r. będące odpowiedzią na wnioski Rady Osiedla;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 3.02.2020 r. w sprawie przedsięwzięcia „Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, obszar nr 2”;
 • pismo Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dn. 4.02.2020 r. w sprawie kalkulacji nowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • notatka służbowa z dn. 10.02.2020 r. w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Ochronkowej w Trzebini.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z lutowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wyczyszczenia znaku STOP przy wyjeździe z ul. Mickiewicza w ul. Krakowską;
 • wniosek dot. wycięcia samosiejek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie słupa wysokiego napięcia przy ul. Krakowskiej 60 ze względu na zlikwidowanie ewentualnego zagrożenia (cz. działki 1248/13 obr. Trzebinia);
 • wniosek dot. pilnej naprawy zapadnięć w chodniku w rejonie ul. Krakowskiej 58 E;
 • wniosek dot. naprawy chodnika przy ul. Ochronkowej 20;
 • wniosek dot. wyciszenia klawiszujących studzienek przy ul. Dworcowej (od ul. Słowackiego do wysokości firmy EUROBAC oraz od budynku GRAVITON do budynku Poczty) oraz przy ul. Norwida 9;
 • wniosek dot. wyczyszczenia zamulonej studzienki kanalizacji burzowej przy ul. Słowackiego 47;
 • wniosek dot. zobowiązania właściciela posesji do uprzątnięcia gałęzi przy posesji ul. Słowackiego 31;
 • wniosek dot. zobowiązania właściciela posesji ul. Mickiewicza 5 do przycięcia gałęzi morwy ograniczającej wjazd / wyjazd z ul. Szewskiej;
 • wniosek dot. przycięcia połamanych gałęzi modrzewia przy skwerze przy ul. Słowackiego oraz ul. Dworcowej;
 • wniosek dot. posprzątania gałęzi po wycince z pobocza przy ul. Dworcowej;
 • wniosek dot. posprzątania połamanych gałęzi z końcowego odcinka ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięć przy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kilińskiego 38, ul. Kilińskiego 44, ul. Żwirki i Wigury 6, ul. Wolności 14;
 • wniosek dot. posprzątania zalegającego gruzu przy miejscach postojowych przy ul. Słowackiego 47 (cz. działki 1352/34 obr. Trzebinia);
 • wniosek dot. usunięcia donic sprzed budynku – ul. Słowackiego 47;
 • wniosek dot. posprzątania skweru przy ul. Słowackiego i ul. Żwirki i Wigury oraz postawienie kosza na śmieci.

___________________________________________

UCHWAŁA FINANSOWA nr 2/2020

podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla Piaski w dniu 11 II 2020 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 11 lutego 2020 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 4000 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Remont wiaty na placu zabaw przy ul. Kilińskiego (malowanie dachu, stropów, wymiana ławek, naprawa grillowiska, uzupełnienie podłoża, utwardzenie fragmentów terenu przed wiatą)”
 1. Rada Osiedla Piaski przeznacza środki na zadanie pn. „Remont wiaty na placu zabaw przy ul. Kilińskiego (malowanie dachu, stropów, wymiana ławek, naprawa grillowiska, uzupełnienie podłoża, utwardzenie fragmentów terenu przed wiatą)”.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla Piaski.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

___________________________________________

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wydania opinii w sprawie pisma GG.GGN.6840.58.2019

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6840.58.2019, w związku z koniecznością wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży cz. działki 1218/2 obr. Trzebinia stanowiącej własność Gminy Trzebinia, Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

___________________________________________

Wydział Rozwoju Gminy
Referat Inwestycji, Remontów i Funduszy Zewnętrznych

ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: doświetlenia łącznika ul. Kochanowskiego z ul. Kilińskiego w Trzebini

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku doświetlenia wyjazdu z ul. Kochanowskiego w ul. Kilińskiego poprzez doposażenie słupa w dodatkową lampę (na istniejącym słupie przy ul. Kochanowskiego 24) lub poprzez postawienie nowego punktu.

Zamontowanie lampy skierowanej w kierunku zakrętu poprawi oświetlenie zbiegu ulic: Kochanowskiego i Kilińskiego oraz przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych, kierowców i mieszkańców.

PROTOKÓŁ nr 2/2020 z 11 lutego 2020 r. 7

___________________________________________

Wydział Rozwoju Gminy
Referat Dróg i Transportu Publicznego

ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wyasfaltowania fragmentu drogi – ul. Kilińskiego w Trzebini

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku wyasfaltowania fragmentu drogi – ul. Kilińskiego znajdujący się w rejonie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, dużego placu zabaw oraz tablicy ogłoszeniowej.

Wyasfaltowanie zlikwiduje problem powtarzający się szczególnie w okresie deszczowym, przez który wejście na plac zabaw staje się uciążliwe.

Rada Osiedla Piaski postuluje, aby w/w fragment ująć w harmonogramie corocznych prac związanych z naprawą cząstkową jezdni, która odbywa się w okresie wiosennym.

PROTOKÓŁ nr 2/2020 z 11 lutego 2020 r. 8

___________________________________________

Wydział Rozwoju Gminy
Referat Dróg i Transportu Publicznego

ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: postawienia słupków ograniczających wjazd przy siedzibie Rady Osiedla Piaski

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku postawienia słupków ograniczających wjazd przy siedzibie Rady Osiedla Piaski ze względu na rozjeżdżanie zieleni oraz osuwanie się utwardzonych obok miejsc postojowych.

Rada Osiedla Piaski postuluje, aby dodatkowe dwa słupki zamontować w rejonie istniejącego już słupka postawionego przed laty.

PROTOKÓŁ nr 2/2020 z 11 lutego 2020 r. 9