PROTOKÓŁ nr 2/2016 z 9 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 lutego 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Wystąpienie Zastępcy Kierownika OHP w Trzebini i prezentacja działalności.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 12 stycznia br.
 • Zapoznanie się z bieżącą korespondencją.
 • Podjęcie planu finansowego podziału środków budżetowych osiedla na 2016 r.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał obecnego na spotkaniu zastępcę kierownika OHP w Trzebini, który przedstawił członkom rady osiedlowej zakres swojej działalności.

Przewodniczący zapoznał radę z uzyskanymi odpowiedziami na wnioski z wcześniejszych posiedzeń. Odpowiedzi na otrzymaną korespondencję stanowią załącznik do protokołu i zostały przekazane w formie odrębnego pisma do Urzędu Miasta w Trzebini.

Następnie przewodniczący zaproponował podział środków budżetowych na bieżący rok. Przedyskutowano propozycje różnorakich zadań, które powinny być spójne z zadaniami, na które środki budżetowe mogą być przeznaczane. Plan finansowy dołączono do protokołu, a konkretne zadania będą podejmowane w ciągu roku stosownymi uchwałami finansowymi.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na poniedziałek 7 marca 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z lutowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. naprawy migającej lampy przy posesji ul. Mickiewicza 8;
 • wniosek dot. korekty drzew na terenie Osiedla (w tym: na placu zabaw przy ul. Kilińskiego i wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Krakowskiej przez ul. Kilińskiego do torów kolejowych);
 • wniosek dot. wyrównania terenu na placu zabaw przy ul. Kilińskiego, poprawy ogrodzenia, naprawy ławek oraz działań zmierzających do poprawy estetyki i atrakcyjności obiektu;
 • wniosek dot. zasięgnięcia opinii stosownych wydziałów odnośnie możliwości lokalizacji urządzeń siłowni napowietrznych (zgodnie z zadaniem z budżetu gminy 2016) w rejonie siedziby RO „Piaski” (poza terenem placu zabaw przy ul. Kilińskiego).

 

Odpowiedzi na pisma z Urzędu Miasta

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 14 stycznia 2016 r. (nr GG.GRG.0113.2.2015)

Rada Osiedla „Piaski” po posiedzeniu w dn. 9 lutego 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. aktualizacji nazw obiektów fizjograficznych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych – informuje, że:

 • „kamyczkownia” (potocznie określana jako rejon kamienic socjalnych przy ul. Kościuszki);
 • „Piaski” (obecnie osiedle w Trzebini);
 • „kierków” (rejon przy cmentarzu żydowskim w Trzebini).

W związku z powyższym Rada Osiedla „Piaski” uznaje, że nazwy nadal funkcjonują w mowie potocznej stosowanej przez mieszkańców, a ich lokalizacja na załączonej mapie jest prawidłowa.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 15 stycznia 2016 r. (nr GG.GGN.6847.12.2015)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 9 lutego 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie ustanowienia płatnej służebności przechodu i przejazdu – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek firmy Pharma C Food Sp. z o.o. dot. odpłatnej służebności przechodu przez część działki gminnej (obr. Trzebinia: 795/200; 1141/3) oraz przez część działek będących w użytkowaniu wieczystym gminy (obr. Trzebinia: 795/201; 1141/31; 795/37), wyrażając nadzieję, że podjęta decyzja nie przyniesie negatywnych skutków dla okolicznych mieszkańców (przedsiębiorców).