PROTOKÓŁ nr 2/2017 z 13 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 2/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 lutego 2017 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 10 stycznia 2017 r.
 • Podział środków finansowych na 2017 rok – plan finansowy.
 • Odpowiedź na pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Sprawy bieżące – odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla wstępną propozycję podziału środków finansowych przeznaczonych na 2017 rok i w toku dyskusji wypracowano plan finansowy (w załączeniu).

W gronie członków rady osiedlowej wydano opinię dotyczącą wniosku przedstawionego przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości.

W związku z trwającym opracowywaniem MPZP Śródmieście-Południe i I etapem konsultacji projektu planu, wnioski rady osiedlowej zostają przekazane w załączeniu do protokołu. Rada Osiedla, popierając wnioski mieszkańców, chce również zapisów w planie przestrzennym pozwalających rozwijać się naszej przedsiębiorczości.

Podczas spotkania omówiono prace związane z reformą oświaty w naszym mieście, zapoznano się również z planami odnośnie budowy hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Trzebini.

W toku dyskusji omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski (w roku bieżącym trwa opracowywanie przez TAURON dokumentacji projektowej do modernizacji sieci energetycznej na Osiedlu; informacje dot. modernizacji sieci wodociągowej – w przygotowaniu; w lutym odbyła się wizja lokalna przy pustostanie przy ul. Krakowskiej) oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole. Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 14 marca 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z lutowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • Rada Osiedla sugeruje, aby przed okresem zimowym w sposób dostateczny i przejrzysty informować właścicieli nieruchomości o obowiązku odśnieżania i posypywania chodników należących do ich nieruchomości, m.in. poprzez rozplakatowanie ogłoszeń lub informację w prasie lokalnej (Rada Osiedla dostrzega niewywiązywanie się od w/w obowiązku zwłaszcza w rejonie ul. Krakowskiej, ul. Słowackiego, ul. Ochronkowej i ul. Kościuszki);
 • Rada Osiedla wnosi o informację, w jaki sposób Gmina kontroluje oraz egzekwuje od właścicieli nieruchomości obowiązek odśnieżania i posypywania chodników przylegających do ich nieruchomości, zgodnie z zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie”?;
 • W związku z zapytaniem członka rady osiedla dotyczącego walki z niską emisją i smogiem na terenie Gminy, Rada Osiedla wnosi o informację, jakie działania podejmuje Gmina w kierunku ograniczenia niskiej emisji oraz ile wniosków w roku 2016 zostało złożonych do Urzędu Miasta w ramach PONE i ile zostało zrealizowanych poprzez udzielenie dofinansowania wymiany źródła ogrzewania?;
 • wniosek dot. naprawy zapadniętego chodnika w rejonie posesji ul. Słowackiego 14-16;
 • wniosek dot. wyeliminowania występowania dzików w rejonie torów kolejowych i najbliższej zabudowy rejonu ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 13 lutego 2017 r.
 2. Plan finansowy wydatkowania środków budżetowych Rady Osiedla „Piaski” w roku 2017.
 3. Pismo do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości.
 4. Pismo do Wydziału Architektury i Urbanistyki.

 

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 17 listopada 2016 r. (nr GG.GGN.6845.277.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 13 lutego 2017 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek pana Dominika Beśtocha w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości (obr. Trzebinia: 2322/1).

 

 

Wydział Architektury i Urbanistyki

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: sporządzanego MPZP Śródmieście-Południe w Trzebini (wnioski i uwagi)

W związku z opracowaniem nowego planu przestrzennego terenu Śródmieście-Południe w Trzebini, Rada Osiedla przekazuje opinie i sugestie:

 • wyznaczenie strefy ochronnej między rejonem Strefy Aktywności Gospodarczej po dawnych Zakładach Metalurgicznych a zabudową jednorodzinną usytuowaną na terenie Osiedla Piaski w Trzebini – teren ul. Dworcowej a ul. Ochronkową, ul. Kościuszki i ul. Słowackiego;
 • wprowadzenie zapisów dot. terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej po dawnych Zakładach Metalurgicznych mających na celu „zakaz lokalizacji w tym terenie przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”;
 • wprowadzenie terenów przeznaczonych pod miejsca postojowe w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Ochronkowej 16;
 • zmiana oznaczenia dla dz. 1972/2 i 33/5 obr. Trzebinia z terenów zielonych na tereny parkingu (miejsc postojowych);
 • wprowadzenie strefy ochronnej między infrastrukturą kolejową a infrastrukturą drogową, zwłaszcza w rejonie ul. Dworcowej i ul. Słowackiego;
 • wprowadzenie zapisów dot. terenów w rejonie ul. Kościuszki 43 jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 • wyeliminowanie planowanego łącznika między ul. Słowackiego a ul. Żmirka;
 • zachowanie terenu przemysłowego jako produkcyjno-usługowego, by wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenie obszaru objętego zmianą planu (dla działek: 796/114, 796/93, 795/127, 795/173, 795/74, 795/197);
 • utrzymanie zaproponowanego zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki i ul. Ochronkowej;
 • rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej w rejonach już istniejącej zabudowy rodzinnej.