PROTOKÓŁ nr 3/2018 z 13 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 3/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 marca 2018 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 13 lutego 2018 r.
 • Informacja o funkcjonowaniu Gminy w związku ze śmiercią Burmistrza A. Adamczyka.
 • Dyskusja o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka.
 • Projekt MPZP Śródmieście – Południe w Trzebini – przekazanie materiałów Radzie Osiedla.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z lutowego zebrania rady osiedlowej.

W związku ze śmiercią Burmistrza Miasta gminą – do czasu jesiennych wyborów – pokieruje powołany przez wojewodę komisarz. Do czasu rozpoczęcia prac przez osobę pełniącą funkcję Burmistrza za bieżącą pracę Urzędu odpowiada Sekretarz Gminy, z dniem 9 marca br. odwołano również dwóch wiceburmistrzów.

W dalszym ciągu trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka – inwestorzy odpowiadają na pytania od RDOŚ w Krakowie i SANEPID-u w Chrzanowie. RDOŚ w Krakowie przedłużył termin wydania opinii do 26 marca br., natomiast SANEPID do 12 marca br.

W najbliższych miesiącach rozpoczną się konsultacje zmiany MPZP dla rejonu Śródmieście – Południe w Trzebini. Członkowie rady zapoznają się z propozycją planu i wyrażą opinię podczas kwietniowego posiedzenia Rady Osiedla.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 10 kwietnia 2018 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z marcowego zebrania Przewodniczący przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. naprawy uszkodzonego znaku w rejonie przejścia dla pieszych przy Rondzie Solidarności;
 • wniosek dot. naprawy klawiszujących studzienek kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla – w rejonie ul. Słowackiego, Kilińskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego;
 • wniosek dot. zwiększenia pieszych patroli policji w Rynku w Trzebini ze względu na łamanie zakazu parkowania i parkowanie w miejscach niedozwolonych;
 • wniosek dot. naprawy kostki brukowej w rejonie ul. Rynek;
 • wniosek dot. naprawy klawiszującej studzienki w rejonie ul. Handlowej w Rynku;
 • wniosek dot. przycięcia krzewów w rejonie chodnika wzdłuż placu miejskiego od ul. Kościuszki.

Załącznik: lista obecności