PROTOKÓŁ nr 3/2019 z 12 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 3/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 marca 2019 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z lutowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował Radę o wykonywaniu prac społecznie-użytecznych na terenie Osiedla, tj. od marca do października br. oraz odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie o realizacji wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Korczaka oraz braku konkretnego terminu realizacji zadania.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z marcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. naprawy tabliczki z nazwą ulicy ul. Metalurgiczna;
 • wniosek dot. naprawy zapadniętej studzienki telekomunikacyjnej przy ul. Przemysłowej 2;
 • wniosek dot. naprawy zapadniętej studzienki telekomunikacyjnej w poboczu w rejonie chodnika prowadzącego do ul. Słowackiego 47 i 47 B;
 • wniosek dot. usunięcia przez właściciela posesji ul. Słowackiego 31 zalegających na poboczu gałęzi;
 • wniosek dot. posprzątania chodnika przy skrzyżowania ul. Korczaka i Słowackiego z zalegającej trawy;
 • wniosek dot. pozimowego wyczyszczenia poboczy dróg powiatowych i gminnych na Osiedlu;
 • wniosek dot. uzupełnienia w chodniku przy ul. Krakowskiej 18 brakującej kratki odpływowej;
 • wniosek dot. wyciszenia klawiszującej studzienki kanalizacji sanitarnej przy ul. Kilińskiego 32;
 • wniosek dot. wyczyszczenia studzienki burzowej przy ul. Kilińskiego 35, ul. Słowackiego 27;
 • wniosek dot. naprawy lustra w rejonie ul. Kochanowskiego i ul. Mickiewicza;
 • wniosek dot. wymiany krawężników przy ul. Kochanowskiego i ul. Szewskiej;
 • wniosek dot. przycięcia dębu przy ul. Kilińskiego 35;
 • wniosek dot. przycięcia drzew w rejonie parkingu przy ul. Słowackiego, tj. dz. 1192/1 oraz 1192/4 obr. Trzebinia (podczas marcowych wichur jedno spróchniałe drzewo spadło na jezdnię).

 

Wydział Inwestycji
Tauron Dystrybucja S.A. / Oddział w Będzinie

ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

 

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja sieci napowietrznej nN Piaski, Tartak, ZWM T7, Rynek, Blok 13, Kochanowskiego w Trzebini”

 

Rada Osiedla Piaski – w związku z prośbami mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini związanymi z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci na terenie Osiedla – zwraca się z uprzejmą prośbą o ujęcie w projekcie:

 • przeniesienia słupów z terenów prywatnych posesji na tereny poboczy, m.in. w rejonie ul. Norwida 13, ul. Kilińskiego 8, ul. Mickiewicza – zgodnie z oczekiwaniami właścicieli posesji;
 • przeniesienia słupów z ogólnodostępnych ciągów pieszych, tj. z chodnika przy ul. Słowackiego 6 na teren pobocza;

oraz zaprezentowania wykonanego projektu Radzie Osiedla Piaski oraz mieszkańcom celem uzyskania opinii i realizacji zadania zgodnego z założeniami Inwestorami i oczekiwaniami społeczności lokalnej.