PROTOKÓŁ nr 3/2020 z 10 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ nr 3/2020
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 10 marca 2020 r.

 

I. Porządek zebrania.

  • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
  • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
  • Dyskusja, zapytania, wnioski.
  • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z lutowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla Piaski:

  • stanowisko Burmistrza Trzebini z dn. 5.03.2020 r. będące odpowiedzią na wnioski Rady Osiedla.

Od marca br. w ramach prac społecznie-użytecznych na terenie Osiedla Piaski prace interwencyjne wykonuje jedna osoba.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z marcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

  • wniosek dot. wyczyszczenia poboczy ul. Słowackiego w Trzebini z zalegającego piasku;
  • wniosek dot. wyczyszczenia poboczy ul. Dworcowej w Trzebini z zalegającego piasku;
  • wniosek dot. naprawy zapadnięć przy studzience przy wejściu do budynku ul. Słowackiego 47;
  • wniosek dot. sprawdzenia stanu technicznego chodników przy drodze krajowej DK 79 ul. Krakowska – od „Lidla” w kierunku granicy z Młoszową (m.in. zapadnięcia w chodnikach);
  • wniosek dot. poprawnego ustawienia znaku ostrzegawczego A-6A w rejonie posesji ul. Mickiewicza 14 oraz przeglądu prawidłowego ustawienia znaków drogowych na terenie Osiedla Piaski w Trzebini, szczególnie w rejonie ul. Kilińskiego i ul. Mickiewicza.

 

___________________________________________

Wydział Rozwoju Gminy

 ul. Marszałka Piłsudskiego 14

32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: wymiany słupów telekomunikacyjnych i przebiegu linii na terenie Osiedla Piaski w Trzebini

 

W związku z wnioskami mieszkańców Rada Osiedla Piaski prosi o informację w zakresie, czy planowana jest wymiana sieci telekomunikacyjnej (słupy i przewody) na terenie Osiedla Piaski w Trzebini.

Wiele słupów jest już mocno wyeksploatowanych, a silne wichury mogą spowodować zagrożenie.

Jednocześnie na wniosek mieszkańców ul. Żwirki i Wigury – Rada Osiedla Piaski wnioskuje o przeniesienie słupa o kilkadziesiąt metrów znajdującego się przy posesji ul. Żwirki i Wigury 2 (cz. dz. 1199/5 obr. Trzebinia) lub – w przypadku niefunkcjonowania linii – o jej całkowitą likwidację.

 

___________________________________________

Chrzanowskie Wodociągi

 ul. Jagiellońska 8

32-500 Chrzanów

 

Dotyczy: awaryjności sieci przy posesji ul. Kilińskiego 7 w Trzebini

Dotyczy: wymiany sieci kanalizacyjnej – ul. Kilińskiego, ul. Wolności w Trzebini

 

W związku z interwencją mieszkańców odnośnie zapadania się jezdni na sieci sanitarnej w rejonie posesji ul. Kilińskiego 7, Rada Osiedla Piaski prosi o podjęcie skutecznych działań i zabudowę studzienki rewizyjnej przy ww. posesji.

Jednocześnie Rada Osiedla Piaski zwraca się z wnioskiem o ujęcie w planach wymiany sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Piaski – zwłaszcza ul. Kilińskiego i ul. Wolności ze względu na zapadanie się wyeksploatowanej sieci wybudowanej w latach 60.-70. ubiegłego wieku.

Prosimy o ustosunkowanie się do naszej prośby.