PROTOKÓŁ nr 3/2016 z 7 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 3/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 7 marca 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 9 lutego br.
 • Podjęcie uchwały finansowej dot. opłacenia domeny internetowej.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z lutowego spotkania.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały finansowej w sprawie przeznaczenia 350 zł na opłatę serwisu internetowego Osiedla. Uchwała finansowa w załączeniu.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, z której wnioski zanotowano poniżej w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z marcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. rozpatrzenia możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej budynków końcowego odcinka ul. Mickiewicza;
 • wniosek dot. zasięgnięcia opinii Wydziału Ruchu Drogowego ws. zasad poruszania się pieszych po odcinku drogi jednokierunkowej na wysokości wyjazdu z ul. Szewskiej w kierunku ul. Krakowskiej;
 • wniosek dot. uzyskania informacji z PKP nt. terminu planowanych prac modernizacyjnych na trasie Oświęcim – Trzebinia – Krzeszowice oraz terminu prac związanych z budową wiaduktu w rejonie ul. Słowackiego;
 • wniosek dot. monitorowania i podjęcia konkretnych działań celem zabezpieczenia składowiska opon przy ul. Słowackiego (obecnie teren nie jest zabezpieczony, a ogrodzenie jest sukcesywnie rozkradane);
 • wniosek dot. przestrzegania harmonogramu odbioru odpadów z budynków na terenie Osiedla (zwłaszcza przy ul. Słowackiego bocznej);
 • wniosek dot. ponownego malowania znaków poziomych P-10 (przejście dla pieszych) na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się na terenie Osiedla;
 • wniosek dot. postawienia znaku B-33 (ograniczenie prędkości do 20 km/h) na ul. Szymanowskiego z powodu gęstej zabudowy a zbytnim przekraczaniem prędkości przez kierowców;
 • wniosek dot. pozimowego wyczyszczenia dróg i poboczy przez „Usługi Komunalne”;
 • wniosek dot. usunięcia trawy z chodnika przy ul. Słowackiego w Trzebini;
 • wniosek dot. posprzątania posesji lub zobowiązania właściciela nieruchomości (796/56 obr. Trzebinia) przy ul. Kościuszki 45-47 do uprzątnięcia przewiązki z ul. Kościuszki do ul. Metalurgicznej.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 1/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 7 III 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 7 marca 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 350 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Utrzymanie serwisu internetowego Osiedla „Piaski” (hosting, domena)”.

Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.