PROTOKÓŁ nr 3/2017 z 14 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 3/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 14 marca 2017 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 13 lutego 2017 r.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Pisma przychodzące: AUTO-GAZ; Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Budowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Kościuszki – propozycja przebudowy skrzyżowania ulic: Kościuszki i Harcerskiej.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z lutowego zebrania rady osiedlowej.

W związku z obecnością na zebraniu przedstawicieli ulicy Wolności, w tym wnioskodawców przedłużenia dzierżawy terenu na miejsca postojowe, spotkanie rozpoczęto od dyskusji w przedmiotowej sprawie (notatka jako załącznik do spotkania).

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • zakończył się I etap konsultacji związany z opracowaniem MPZP dla części Osiedla – projekt zostanie poddany ponownym konsultacjom na przełomie kwietnia i maja br.;
 • w związku z lutową interwencją mieszkańców końcowego odcinka ul. Szewskiej wystąpiono do UM o podjęcie doraźnych działań celem utwardzenia drogi i ograniczenia zalewania posesji, po wizji w terenie UM udzielił negatywnej odpowiedzi na zaproponowane rozwiązanie;
 • w związku z koniecznością posprzątania terenu gminnego przy ul. Słowackiego UM skierował osadzonych z Zakładu Karnego do wykonania w/w prac;
 • odbyło się spotkanie z przedstawicielami RPWiK celem napraw bieżących kanalizacji sanitarnej, tj. wyczyszczenia kanalizacji, wyregulowania zasuw wodnych – zadania są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w okresie wiosennym;
 • odbyło się spotkanie z przedstawicielem UM celem określenia zakresu prac związanych z pielęgnacją drzew – zadanie będzie realizowane w okresie wiosennym, tj. do połowy kwietnia;
 • w piątek 10 marca br. z rąk wojewody nasza Gmina otrzymała promesę, tj. dofinansowanie do przebudowy ul. Dworcowej na kwotę 2 736 961 zł;
 • pielęgnacją gminnej zieleni miejskiej na naszym Osiedlu zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu, tj. POL-KOM-TECH z Czernichowa.

W gronie członków rady osiedlowej zapoznano się z pismami przychodzącymi:

 • odczytano pismo firmy AUTO-GAZ odnośnie organizacji ruchu przy zjeździe z ul. Krakowskiej i Żmirka.

Omówiono trwającą inwestycję obejmującą budowę galerii handlowej przy ul. Kościuszki. Rada Osiedla poparła koncepcję przebudowy ulic: Kościuszki i Harcerskiej (w odrębnym piśmie).

W toku dyskusji omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole. Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 11 kwietnia 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z marcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. deratyzacji terenów gminnych wzdłuż chodnika od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. naprawy zapadnięć chodnika od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego wokół studzienek kanalizacji;
 • wniosek dot. przycięcia krzewów na Rondzie Solidarności ze względu na ograniczanie widoczności;
 • Rada Osiedla wnioskuje o wystąpienie do właścicieli posesji ul. Słowackiego 3 z wnioskiem o zabezpieczenie lub rozbiórkę budynku ze względu na zagrożenie (od wielu lat budynek ulega degradacji, w ostatnim czasie z budynku zaczęły spadać kawałki muru).

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 14 marca 2017 r.
 2. Notatka z dyskusji ws. pisma z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: informacja z przyjęcia stron w związku z pismem z dn. 8.03.17 (nr GG.GGN.6845.59.2017)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 14 marca 2017 r. – w obecności przedstawicieli ulicy Wolności, w tym zarówno przedstawicieli wnioskodawców, jak i reprezentantów strony sąsiedzkiej – wysłuchała argumentów stron i przedstawia następujące wnioski ze spotkania:

 • mieszkańcy posesji ul. Wolności 10 negatywnie opiniują wniosek dot. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki będącej własnością Gminy Trzebinia (obr. Trzebinia: 1254/11), wskazując na dość wąską drogę, utrudniony manewr związany z mijaniem samochodów, który istnieje po wydzierżawieniu terenu państwu Derwisz i chęć ogólnodostępnego charakteru tej części działki;
 • wnioskodawcy z ul. Wolności 13 argumentują swój wniosek dot. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki będącej własnością Gminy Trzebinia (obr. Trzebinia: 1254/11) koniecznością posiadania dodatkowych miejsc postojowych ze względu na częste korzystanie ze samochodów oraz argumentują, że w/w dzierżawa nie wpływa na blokowanie ruchu drogowego i pieszego, a blokowanie możliwości przedłużenia dzierżawy wynika czysto z animozji międzysąsiedzkich;
 • przewodniczący rady osiedla w toku dyskusji zapytał oponentów dzierżawy, czy są zainteresowani dzierżawą połowy lub całości działki, którą dzierżawią obecnie państwo Derwisz – reprezentanci ul. Wolności 10 nie są zainteresowani dzierżawą, oczekują jednak, że w przypadkach doraźnych i sytuacjach wymuszonych przez życie (odwiedziny członków rodziny lub znajomych) będą mogli stawiać samochód na części dzierżawionej przez państwa Derwisz; jednocześnie wskazują, że część działki będącej własnością Gminy Trzebinia (obr. Trzebinia: 1254/11) powinna być ogólnodostępna dla wszystkich i podtrzymują swoją negatywną opinię;
 • przewodniczący rady osiedla zdecydował o miesięcznym wstrzymaniu się od wydania decyzji ze względu na złożony charakter sprawy i różność interesów stron; zaproponował, że w przeciągu miesiąca przeprowadzi rozmowy z mieszkańcami ul. Wolności, przedyskutuje przedmiotowy wniosek w Urzędzie Miasta i na podstawie zebranych informacji powróci do tematu na kwietniowym posiedzeniu rady osiedla, tj. we wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego;
 • w załączeniu przekazuję krótką notatkę ze spotkania z argumentami stron.