PROTOKÓŁ nr 4/2018 z 10 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 4/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 10 kwietnia 2018 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 13 marca 2018 r.
 • Dyskusja o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka.
 • Projekt MPZP Śródmieście – Południe w Trzebini – wydanie opinii.
 • Pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości – wydanie opinii.
 • Uchwały finansowe.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z marcowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady.

Przewodniczący poinformował, że:

 • od kwietnia do września br. na terenie Osiedla prace porządkowe wykonuje jedna osoba z prac społecznie-użytecznych;
 • do końca sierpnia br. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Szewskiej w Trzebini;
 • w ostatnich dniach TAURON dokonał wymiany skrzynki pomiarowej przy ul. Kochanowskiego;
 • została wymieniona kamera miejskiego monitoringu na kamerę lepszej jakości.

W procedurze związanej z wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka – RDOŚ w Krakowie wydał opinię pozytywną z pewnymi zastrzeżeniami, podobnie Sanepid: hala musi zostać wyposażona w chemoodporną posadzkę oraz ściany pokryte warstwą chemoodporną do wysokości 1,5 m; odpady niebezpieczne będą gromadzone w magazynie ze szczelną betonową nawierzchnią; należy zastosować układ filtracyjny przed skierowaniem powietrza z hali do emitora; wszystkie procesy technologiczne będą wykonywane wewnątrz hali galwanizerni. RDOŚ w Krakowie stwierdza jednocześnie brak konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym udział społeczeństwa zakończył się na etapie składania uwag i wniosków. Członkowie Rady wyrażają nadzieję, że wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców oraz Rady Osiedla zostały przez inwestorów uwzględnione, a odpowiednie instytucje zapoznały się wnikliwie z ich prawdziwością. Czekamy na decyzję środowiskową podpisaną przez Burmistrza Trzebini, która powinna zawierać wszystkie zalecenia Sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Następnie przed inwestorami uzyskiwanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia budynku, roboty budowlane i zgodę na magazynowanie odpadów (wszystkie decyzje do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie).

W najbliższym czasie rozpoczną się dla mieszkańców i przedsiębiorców konsultacje zmiany MPZP dla rejonu Śródmieście – Południe w Trzebini. Członkowie rady zapoznali się z propozycją planu i wyrażają  opinię – w załączeniu.

Członkowie Rady Osiedla zapoznali się z pismem z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i wyrażają  opinię – w załączeniu.

Rada Osiedla podjęła uchwały finansowe – w załączeniu.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 8 maja 2018 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z kwietniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zidentyfikowania sprawcy podrzucenia w rejonie składowiska opon przy ul. Słowackiego śmieci, tj. wiader;
 • wniosek dot. ujęcia w wieloletnich planach inwestycyjnych przez RPWiK w Chrzanowie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Osiedla Piaski, zwłaszcza w rejonie ulic: Kochanowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego;
 • wniosek dot. rozważenia wprowadzenia tzw. wykonawstwa zastępczego polegającego m.in. na wykoszeniu działki u zbiegu ul. Słowackiego i Szymanowskiego oraz obciążenie właściciela kosztami prac;
 • Rada Osiedla – w związku z wytyczonymi objazdami przez ul. Słowackiego – wnosi o zwiększenie kontroli Policji na w/w odcinku z jednoczesną kontrolą przestrzegania zakazu ruchu dla pojazdów powyżej dopuszczalnego tonażu; Rada Osiedla wnioskuje także o przedstawienie statystyk związanych z przeprowadzanymi kontrolami prędkości w I kwartale 2018 r.;
 • wniosek dot. naprawy uszkodzonego jesienią ub. roku nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. uzyskania informacji o wynikach przetargu na teren dawnej bazy „Usług Komunalnych” przy ul. Kościuszki w Trzebini.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Pismo do Wydziału Architektury i Urbanistyki w sprawie projektu zmiany MPZP.
 3. Pismo do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie opinii.
 4. Pismo do PZD w Chrzanowie w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego.
 5. Uchwała finansowa 3/2018.
 6. Uchwała finansowa 4/2018.

 

Urząd Miasta w Trzebini

Wydział Architektury i Urbanistyki

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: projektu zmiany MPZP obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini

 

W odpowiedzi na pismo GAU.6721.5.47.2015.ŻR w związku z koniecznością wyrażenia opinii do projektu zmiany MPZP obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, Rada Osiedla Piaski w wyniku przeanalizowania dokumentów przedstawia swoją opinię:

 • Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt zmiany MPZP obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini z zastrzeżeniem wprowadzenia zmiany przeznaczenia terenu przy ul. Kościuszki 43 – z przeznaczenia 10 U na zapis MU.

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wydania opinii w sprawie pisma GG.GGN.6847.7.2018

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6847.7.2018 w związku z koniecznością wyrażenia opinii w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia (obr. Trzebinia, nr geod. 1371/1 i 1284/31) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek (obr. Trzebinia, nr geod. 1287/1, 1290/2, 1288/2), Rada Osiedla Piaski w wyniku przeanalizowania dokumentów przedstawia swoją opinię:

 • Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr. Grzybowskiego 7 a
32-500 Chrzanów

Dotyczy: wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Słowackiego w Trzebinia

Rada Osiedla Piaski po raz kolejny wnioskuje o wyznaczenie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Słowackiego w Trzebini. W związku z wyznaczonymi obecnie objazdami powstanie przejść dla pieszych wydaje się tym bardziej zasadne i konieczne – ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

Proponowane lokalizacje przejść dla pieszych:

 • od posesji ul. Słowackiego 40 na drugą stronę ulicy, tj. w kierunku posesji ul. Słowackiego 37 (wyznaczenie przejścia dla pieszych pozwoli mieszkańcom końcowego odcinka ulicy oraz mieszkańcom ul. Żwirki i Wigury na swobodne przejście na drugą stronę ulicy; w rejonie cmentarza żydowskiego brak jest chodnika dla pieszych);
 • od posesji ul. Słowackiego 16 na drugą stronę ulicy, tj. w kierunku posesji ul. Słowackiego 13 (wyznaczenie przejścia dla pieszych pozwoli mieszkańcom odcinka ulicy oraz mieszkańcom ul. Słowackiego Bocznej na swobodne przejście na drugą stronę ulicy).

Biorąc pod uwagę zwiększone natężenie ruchu i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wnosimy do Zarządcy Drogi o podjęcie szybkich działań.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 3/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 IV 2018 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 kwietnia 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1500 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Zakup trzech zestawów ław i ławostołów na cele imprez osiedlowych”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup trzech zestawów ław i ławostołów na cele imprez osiedlowych.
 • Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 4/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 IV 2018 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 kwietnia 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym planem na:
  • zadanie pn. „Zakup garnków do organizacji Ziemniaczyska”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup garnków do organizacji Ziemniaczyska.
 • Stosowną fakturę przekaże się do Urzędu Miasta w Trzebini.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.