PROTOKÓŁ nr 4/2019 z 9 kwietnia 2019 r.

 PROTOKÓŁ nr 4/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 kwietnia 2019 r.

I. Porządek zebrania.

  • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
  • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
  • Osiedlowy Dzień Dziecka 2019.
  • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z marcowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował Radę o możliwości podpisywania petycji w sprawie likwidacji składowiska opon oraz o pismach, które wpłynęły do Rady Osiedla. Odpowiedzi na pisma zawarto w odrębnych pismach.

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Rada Osiedla Piaski przedyskutowała propozycje tegorocznego Dnia Dziecka. W toku dyskusji omówiono kilka propozycji: wycieczki dla najmłodszych, Pikniku Rodzinnego oraz „Wędkowania” zaproponowanego przez okoliczne rady osiedlowe. Rada Osiedla podejmie działania w kierunku organizacji wycieczki dla dzieci w wieku 7-12 lat.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z kwietniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujący wniosek:

  • wniosek dot. kontroli stanu sieci wodociągowej na ul. Wolności w związku z licznymi zapadnięciami w ulicy.

 

Załączniki:

  1. Lista obecności.
  2. Pismo do Wydziału Rozwoju Gminy.
  3. Pismo do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

Wydział Rozwoju Gminy
Referat Dróg i Transportu Publicznego

ul. Marsz. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: weryfikacji nazw przystanków autobusowych na terenie Osiedla Piaski w Trzebini

W nawiązaniu do pisma GR.RDT.7242.3.2019.BB dotyczącego weryfikacji nazw przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Osiedla Piaski w Trzebini – Rada Osiedla nie wnosi propozycji zmian istniejących nazw przystanków

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wydania opinii w sprawie pisma GG.GGN.6840.2.2.2019

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6840.2.2.2019 w związku z koniecznością wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego cz. działki nr 795/37 obr. Trzebinia, Rada Osiedla Piaski w wyniku przeanalizowania dokumentów przedstawia swoją opinię:

  • Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.