Protokół nr 4/2020 z 8 września 2020 r.

PROTOKÓŁ nr 4/2020
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA PIASKI
z dnia 8 września 2020 r.

 

I. Porządek zebrania.

 1. Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 2. Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 3. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 4. Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z marcowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę z najważniejszymi wydarzeniami ostatnich miesięcy:

 • w maju br. zakończył się remont altany z grillowiskiem na placu zabaw przy ul. Kilińskiego (sfinansowany ze środków statutowych Osiedla Piaski w wys. 4 tys. złotych);
 • wiosną br. wyłoniono firmę do opracowania projektu remontu ul. Ochronkowej w Trzebini;
 • w czerwcu br. zakończono budowę ostatniego odcinka ul. Szewskiej wraz z fragmentem łącznika do ul. Krakowskiej (zadanie gminne);
 • w czerwcu br. zamontowano dwie lampy – w rejonie ul. Szymanowskiego i ul. Krasickiego (zadanie zrealizowane przez Tauron Dystrybucja SA);
 • początkiem lipca br. rozpoczęła się przebudowa drugiego odcinka ul. Dworcowej w Trzebini – od budynku Poczty w kierunku skrzyżowania z ul. Długą w Trzebini;
 • w lipcu odbyło się spotkanie będące sprzeciwem dotyczącym planowanym zmianom organizacji ruchu na DP ul. Słowackiego w Trzebini (do władz powiatu wpłynęła petycja);
 • w sierpniu br. zakończono budowę nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ul. Ochronkowej 16 (zadanie gminne);
 • na bieżąco realizowane są zadania związane z utrzymaniem zieleni gminnej, czystości placów zabaw, ulic i chodników, opróżnianiem koszy, przycinaniem gałęzi wzdłuż dróg i znaków; naprawiono elementy studni przy ul. Mickiewicza, odnowiono znaki poziome na drogach, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością itd.;
 • we wrześniu br. odbędą się oględziny dębu przy ul. Kilińskiego celem sprawdzenia stanu drzewa;
 • trwają prace nad aktualizacją planu osiedla;
 • wiele spraw porządkowych jest na bieżąco realizowanych na wniosek przewodniczącego rady.

Przewodniczący zapoznał Radę z najważniejszymi pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla:

 • informacja PKP dotycząca budowy wiaduktu w ul. Słowackiego w Trzebini;
 • stanowisko Burmistrza Trzebini z dn. 1.06.2020 r. w sprawie budek dla jerzyków;
 • pismo GITD z dn. 20.07.2020 r. dotyczące zasadności montażu fotoradaru na ul. Słowackiego.

Od marca br. w ramach prac społecznie-użytecznych na terenie Osiedla Piaski prace porządkowe wykonuje jedna osoba (cykliczne sprzątanie ulic, zbieranie śmieci, prace interwencyjne). Prace potrwają do końca października br.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z wrześniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zwiększenia kontroli w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości na ul. Ochronkowej w Trzebini;
 • wniosek dot. przedstawienia informacji w zakresie budowy parkingu przy ul. Dworcowej, planowanego terminu realizacji oraz wysokości kar umownych za opóźnienia związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

 

Dotyczy: wniosków do budżetu gminy w 2021 roku

W związku z Uchwałą Nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 roku Rada Osiedla Piaski w Trzebini proponuje do realizacji następujące zadania budżetowe:

 • remont fragmentu ul. Ochronkowej w Trzebini wraz z budową miejsc postojowych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Trzebini;
 • projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Kochanowskiego i Kilińskiego;
 • projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Trzebini;
 • remont drogi dojazdowej do ul. Kościuszki 23-29 w Trzebini wraz z budową stanowiska kontenerowego;
 • przebudowa końcowego odcinka ul. Norwida w Trzebini;
 • budowa miejsc postojowych przy Domu Działkowca w Trzebini.

 

Dotyczy: ustawienia kosza na śmieci przy grillowisku na placu zabaw przy ul. Kilińskiego

W związku ze zwiększoną ilością odpadów wytwarzanych w rejonie grillowiska na placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini, Rada Osiedla Piaski zwraca się z wnioskiem o ustawienie dodatkowego kosza na śmieci.

 

Dotyczy: przekazania mieszkańcom Osiedla Piaski w Trzebini budek dla jerzyków

W związku z zainteresowaniem ze strony mieszkańców Osiedla zawieszeniem na terenie swojej nieruchomości budki dla jerzyków, Rada Osiedla Piaski zwraca się z wnioskiem o przekazanie w 2021 roku budek dla jerzyków do rozdysponowania wśród zainteresowanych mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini.