PROTOKÓŁ nr 4/2016 z 11 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 4/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 11 kwietnia 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 7 marca br.
 • Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Dzień Dziecka 2016 – sprawy organizacyjne.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z marcowego spotkania.

Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski i w toku dyskusji zgłoszono kolejne, które zanotowano niżej w protokole.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nt. tegorocznego Dnia Dziecka organizowanego dla najmłodszych mieszkańców Osiedla. Po różnych propozycjach zadecydowano, że w tym roku dzieciom do lat 7 Rada Osiedla zaproponuje pobyt w Centrum Zabawy i Edukacji Maffelka, natomiast dzieciom 7-13 lat zorganizuje wycieczkę do ZOO w Krakowie.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na poniedziałek 9 maja 2016 r. o godz. 19
w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z kwietniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. uzyskania informacji o terminie rozpoczęcia procedury przetargowej i rozpoczęcia prac związanych z przebudową ul. Żmirka w Trzebini;
 • wniosek dot. uzupełnienia dziur i ubytków na odcinku ul. Żmirka w Trzebini w związku z przedłużającym się remontem ulicy;
 • wniosek dot. posprzątania zalegającego piasku przy posesji ul. Kilińskiego 17 pozostawionego po pracach naprawczych przez RPWiK w sierpniu ub.r.;
 • wniosek dot. posprzątania zalegającego żwiru przy posesji ul. Słowackiego 2 pozostawionego po pracach związanych z przyłączem prądu do Komisariatu Policji w Trzebini oraz poprawy zapadniętych krawężników w w/w rejonie;
 • wniosek dot. naprawy zapadniętego asfaltu przy zasuwie wody w rejonie ul. Szymanowskiego 5 (RPWiK – po wizji w terenie – informuje, że zapadnięcie nie ma związku z istniejącą w rejonie siecią wodociągową);
 • wniosek dot. wyczyszczenia kloszy lamp oświetlenia na terenie placu zabaw przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. zamontowania lampy na istniejącym słupie oświetleniowym w rejonie ul. Kościuszki 17;
 • wniosek dot. montażu lustra w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego;
 • wniosek dot. przycięcia obumarłych gałęzi wysokich drzew (stanowiących zagrożenie podczas gwałtownych wiatrów) w rejonie parku przy ul. Słowackiego oraz parkingu przy ul. Słowackiego.