PROTOKÓŁ nr 4/2017 z 11 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 4/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 11 kwietnia 2017 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 14 marca 2017 r.
 • Pisma przychodzące: pismo z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z marcowego zebrania rady osiedlowej.

W związku z obecnością na zebraniu przedstawicieli ulicy Wolności, w tym wnioskodawców przedłużenia dzierżawy terenu na miejsca postojowe, spotkanie rozpoczęto od dyskusji w przedmiotowej sprawie. Po dyskusji ze względu na brak połowy wymaganej obecności opiniowanie przełożono na posiedzenie majowe (notatka w odrębnym piśmie do Wydziału Geodezji).

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • zakończył się I etap wiosennej korekty drzew w obrębie placu zabaw oraz siłowni;
 • w związku z interwencją mieszkańców końcowego odcinka ul. Szewskiej wystąpiłem podczas Sesji Rady Miasta o rozpoczęcie procedury opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy;
 • rozpoczęły się prace społeczno-użyteczne na terenie Osiedla – od kwietnia pracuje trzech bezrobotnych;
 • w ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą i rozpocznie się inwestycja pn. „przebudowa ul. Dworcowej”.

Odczytano pismo z GDDKiA informujące o wpisaniu zadania „budowy ronda u zbiegu ul. Kościuszki i Harcerskiej” na listę rezerwową zadań inwestycyjnych.

W toku dyskusji omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole. Na tym protokół zakończono.

Złożono członkom rady osiedlowej życzenia wielkanocne. Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 9 maja 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z kwietniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • Rada Osiedla prosi o analizę możliwości technicznych ustawienia lustra drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Szewską celem poprawy bezpieczeństwa;
 • wniosek dot. naprawy i przykręcenia elementów progów zwalniających w ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. częstszych patroli pieszych policji i egzekwowanie zakazu zatrzymywania się przy wyjazdach – skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Kochanowskiego, skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Szewską oraz skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Wolności;
 • wniosek dot. wzmożonej kontroli prędkości w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini – w miesiącu marcu br. zwiększyła się liczba kierowców przekraczających prędkość;
 • wniosek dot. wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Słowackiego.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 11 kwietnia 2017 r.
 2. Pisma do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości – notatka.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: informacja z przyjęcia stron w związku z pismem z dn. 8.03.17 (nr GG.GGN.6845.59.2017)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 11 kwietnia 2017 r. – w obecności przedstawicieli ulicy Wolności, w tym zarówno przedstawicieli wnioskodawców, jak i reprezentantów strony sąsiedzkiej – po odczytaniu negatywnej opinii większości sąsiadów, wysłuchała argumentów stron i przedstawia następujące wnioski ze spotkania:

 • większość mieszkańców ul. Wolności negatywnie odniosła się do propozycji dzierżawy, jednakże w toku dyskusji zauważono, że teren będący przy bezpośrednim sąsiedztwie posesji ul. Wolności 13 i 15 powinien być w pierwszej kolejności wykorzystywany przez właścicieli posesji, bez blokowania parkowania doraźnego innych sąsiadom; obawy mieszkańców wzbudziła również ewentualna zmiana organizacji ruchu, która mogłaby spowodować, że teren przy posesji ul. Wolności 13 i 15 stanie się „parkingiem”;
 • dyskusja wywołała temat ewentualnej zmiany organizacji ruchu na ul. Wolności i ul. Mickiewicza, co skutkowałoby zakazem parkowania wzdłuż posesji na rzecz parkowania w obrębie swojej nieruchomości – temat zostanie omówiony w odpowiednim Wydziale Urzędu Miasta, z mieszkańcami i w przedmiotowej sprawie być może zostanie zwołanie zebranie mieszkańców;
 • ze względu na nieobecność wymaganej statutem połowy obecności przewodniczący rady osiedla zdecydował o miesięcznym wstrzymaniu się od wydania decyzji; w przeciągu miesiąca odbędą się ostateczne rozmowy wnioskodawców z mieszkańcami ul. Wolności i na podstawie zebranych informacji Rada powróci do tematu na majowym posiedzeniu rady osiedla, tj. we wtorek 9 maja 2017 roku o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.