PROTOKÓŁ nr 5/2019 z 14 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 5/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 14 maja 2019 r.

I. Porządek zebrania.

  • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
  • Osiedlowy Dzień Dziecka 2019.
  • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
  • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z kwietniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował Radę o trwających zapisach na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka. Omówiono zadania związane z organizacją wyjazdu.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Społecznego Opiekuna Cmentarza Żydowskiego w Trzebini o potrzebie pilnych prac porządkowych. W związku z brakiem podstaw prawnych do udzielenia pomocy finansowej i realizacji wnioskowanych prac, Przewodniczący zobowiązał się do udzielenia informacji zainteresowanemu oraz interweniowania w tym temacie bezpośrednio w urzędzie miasta.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z majowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wycięcia samosiejek w obrębie słupa wysokiego napięcia zlokalizowanego na dz. 1248/13 obr. Trzebinia;
 • wniosek dot. zabezpieczenia studni oraz wycięcia samosiejek przez właściciela dz. 1249 obr. Trzebinia;
 • wniosek dot. wyasfaltowania fragmentu jezdni przy ul. Szewskiej 15 ze względu na zakończone w ub. roku prace przez RPWiK w Chrzanowie.

 

Społeczny Opiekun Cmentarza Żydowskiego
przy ul. Słowackiego w Trzebini

Dotyczy: wykonania pilnych prac porządkowych na terenie cmentarza żydowskiego w Trzebini

Rada Osiedla Piaski w związku z otrzymanym pismem, informuje, co następuje:

 • podczas majowego posiedzenia Rady Osiedla Piaski odczytałem pismo dotyczące wykonania pilnych prac porządkowych na terenie Cmentarza Żydowskiego w Trzebini;
 • w związku z brakiem podstaw prawnych do udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu osiedlowego (przepisy o ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych nie zezwalają bezpośrednio na przekazanie środków gminnych na zadania niebędące realizowane na terenie gminnym – rejon cmentarza żydowskiego składa się m.in. z dz. 1231 obr. Trzebinia posiadającą nieustalonego właściciela oraz dz. 1199/16 obr. Trzebinia będącej własnością gminy – część wnioskowanych prac obejmuje tereny niegminne) i brakiem możliwości realizacji wnioskowanych prac, nie jestem w stanie podjąć się wykonania tychże prac również pod nadzorem Pana jako Społecznego Opiekuna Cmentarza;
 • jednocześnie – doceniając Pana ogromne zaangażowanie w troskę o miejsce pamięci, jakim jest trzebiński cmentarz żydowski – zobowiązuję się do interweniowania w tym temacie bezpośrednio w urzędzie miasta oraz podczas Sesji Rady Miasta.

O podjętych działaniach będę informował na bieżąco.

 

Urząd Miasta w Trzebini
Pan Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini

Dotyczy: propozycji zakupu i ustawienia tablicy z planem Osiedla Piaski

Rada Osiedla Piaski – w związku z inicjatywą przeznaczenia środków statutowych na wykonanie i montaż tablicy z planem Osiedla Piaski – prosi o następujące informacje:

 • Jaki byłby orientacyjny koszt opracowania i montażu wnioskowanej tablicy;
 • Rada Osiedla prosi o sugestie dot. lokalizacji wnioskowanej tablicy z uwzględnieniem własności terenu oraz uzgodnień z zarządcami dróg (Rada Osiedla proponuje wstępnie dwie lokalizacje – 1) u zbiegu ul. Krakowskiej i Słowackiego, w rejonie zieleńca przy posesji nr 2 oraz 2) w sąsiedztwie Komisariatu Policji przy ul. Krakowskiej 12 w Trzebini).