PROTOKÓŁ nr 5/2016 z 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 5/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 maja 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 11 kwietnia br.
 • Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Dzień Dziecka 2016 – sprawy organizacyjne.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z kwietniowego spotkania.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte podczas ostatniego miesiąca:

 • Od kwietnia br. na terenie Osiedla podejmują działania osoby do prac społecznie-użytecznych (od 25 kwietnia br. na Osiedlu pracują dwie osoby).
 • Końcem kwietnia br. – w związku z wnioskiem o wybetonowanie drogi i stanowiska kontenerowego w rejonie ul. Słowackiego 47 – odbyła się wizja w terenie. Po omówieniu problematyki MZN zadeklarował wnioskowanie o zabezpieczenie funduszy na wykonanie chodnika prowadzącego do stanowisk.
 • Początkiem maja br. – w związku z wnioskiem mieszkańców ul. Słowackiego w sprawie podejrzeń o nieprawidłowym wykonaniu chodnika – odbyła się wizja w terenie, podczas której przedstawiciele PZD nie zauważyli nieprawidłowości przy wykonywania prac.
 • W poniedziałek 9 maja br. – w związku z wyłonieniem firmy do zadania „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Ochronkową z ul. Żmirka” – odbyła się wizja w terenie z przedstawicielami Urzędu i firmy. Członkowie rady osiedlowej zapoznali się z przebiegiem projektowanej drogi.
 • Sukcesywnie koszona jest trawa z terenów gminnych oraz wzdłuż ścieżki rowerowej.

Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski i w toku dyskusji zgłoszono wnioski, które zanotowano poniżej.

W toku dyskusji przeanalizowano sytuację pieszych w rejonie ul. Mickiewicza w Trzebini i zgodnie z wolą członków rady Przewodniczący podejmie działania zmierzające do zorganizowania spotkania – z przedstawicielami Urzędu Miasta, członkami rady osiedlowej, Policji – w newralgicznym odcinku drogi.

W dalszym ciągu mieszkańcy ul. Słowackiego bocznej borykają się z opóźnieniami przy odbiorze odpadów. Przewodniczący przedyskutuje problem z przedstawicielami Związku z ramienia gminy.

Przewodniczący poinformował radę o zakończonym terminie przyjmowania wniosków w ramach przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Południe w Trzebini. Następnie zaprezentował najważniejsze zmiany w projekcie uchwał dotyczących nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych.

Przewodniczący zaproponował także podjęcie uchwał finansowych. Uchwały finansowe w załączeniu do protokołu.

Następnie omówiono podział zadań w związku z organizacją tegorocznego Dnia Dziecka.

 • Dzieciom do lat 7 Rada Osiedla proponuje pobyt w Centrum Zabawy i Edukacji Maffelka (w poniedziałek 30 maja br. w godz. 17-19).
 • Dla dzieci w wieku 8-13 lat zorganizowana zostanie wycieczka do ZOO w Krakowie (wyjazd w sobotę 4 czerwca br.). Wybrano przedstawicieli rady do udziału.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 14 czerwca 2016 r. o godz. 19
w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z majowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zorganizowania spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta, członkami rady osiedlowej i Policji w terenie przy ul. Mickiewicza w Trzebini celem wypracowania wspólnego rozwiązania w kwestii poruszania się pieszych po ulicy (termin po konsultacji z Przewodniczącym RO „Piaski”);
 • wniosek dot. odmalowania linii na boisku asfaltowym na terenie placu zabaw przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. zobowiązania właścicieli terenów przy ul. Kościuszki (krakowska firma HEBAN) do zabezpieczenia odkrytych studzienek kanalizacyjnych stanowiących niebezpieczeństwo dla przechodzących;
 • wniosek dot. uzyskania informacji nt. przyszłości budynku przy ul. Ochronkowej 36;
 • wniosek dot. naprawy migających lamp na Rondzie Solidarności, na Placu Targowym oraz w rejonie posesji ul. Kochanowskiego 24 w Trzebini.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 2/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 V 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 maja 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na zadanie pn. „Zakup tablicy ogłoszeniowej i usytuowanie jej na terenie Osiedla”.

 

 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup tablicy ogłoszeniowej.
 2. Lokalizację nowej tablicy ogłoszeń Rada Osiedla proponuje w rejonie skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Mickiewicza. Dokładną lokalizację poda Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 3/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 V 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 maja 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1500 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na zadanie pn. „Organizacja imprezy – Dzień Dziecka 2016”.

 

 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na organizację imprezy dla najmłodszych mieszkańców Osiedla w związku z Dniem Dziecka.
 2. Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 4/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 V 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 maja 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 200 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na zadanie pn. „Zakup narzędzi do prac społecznie-użytecznych”.

 

 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup narzędzi do prac społecznie-użytecznych dla dwóch osób bezrobotnych pracujących na terenie Osiedla.
 2. Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

Trzebinia, dn. 9 maja 2016 r.

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy:
wykonania wygrodzenia w rejonie kapliczki „Świętej Rodziny” przy ul. Kościuszki w Trzebini

Rada Osiedla „Piaski” – na posiedzeniu w dn. 9 maja 2016 r. – wnioskuje o podjęcie działań w kierunku wykonania wygrodzenia w budowanym ogrodzeniu posesji firmy Drewland przy ul. Kościuszki celem udostępnienia kapliczki „Świętej Rodziny” w ciągu pieszym wzdłuż przedmiotowej ulicy.

Rada Osiedla już w 2013 roku zaproponowała powyższe rozwiązanie. Mając na uwadze historyczną wartość kapliczki, jak i szanując przekonania religijne, wnioskujemy o podjęcie starań o renowację kapliczki.

W załączeniu przekazuję kopię uchwały podjętej przez Radę Osiedla w poprzedniej kadencji, której decyzję w dalszym ciągu podtrzymujemy.