PROTOKÓŁ nr 5/2017 z 9 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 5/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 maja 2017 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 11 kwietnia 2017 r.
 • Pisma przychodzące: pisma z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dzień Dziecka 2017.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z kwietniowego zebrania rady osiedlowej.

Rada Osiedla zapoznała się z pismami z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wysłuchała stanowiska mieszkańców, którzy w dalszym ciągu optują za pozostawieniem terenu przy ul. Wolności jako miejsc ogólnodostępnych. Opinie w odrębnych pismach.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • w miesiącach wiosennych rozpoczną się prace związane z karczowaniem działek gminnych przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szewskiej;
 • rozpoczną się prace związane z odmalowaniem ławek wokół placu miejskiego;
 • trwają prace społeczno-użyteczne na terenie Osiedla – od kwietnia pracuje trzech bezrobotnych;
 • trwa pozimowe odnawianie urządzeń zabawowych na osiedlowych placach zabaw;
 • systematycznie są sprzątane ulice w ramach tzw. „letniego utrzymania dróg”.

Podczas zebrania omówiono Osiedlowe Obchody Dnia Dziecka. Zdecydowano o wizycie dzieci młodszych w Centrum Zabaw i Edukacji BAJLANDIA, dla starszych dzieci – wycieczkę do Rabsztyna.

W toku dyskusji omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole. Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 13 czerwca 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z majowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. naprawy zapadniętego chodnika przy ul. Ochronkowej 20;
 • wniosek dot. naprawy zapadniętego chodnika przy ul. Słowackiego 2;
 • wniosek dot. postawienia znaku D-4 A (droga bez przejazdu) przy wjeździe na ul. Żwirki i Wigury;
 • wniosek dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej przy posesjach: ul. Kilińskiego 35, ul. Kilińskiego 53;
 • wniosek dot. wyczyszczenia poboczy ul. Żmirka;
 • wniosek dot. wycięcia obumarłego drzewa przy placu miejskim – ul. Ochronkowa.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 9 maja 2017 r.
 2. Pisma do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości – opinie do UM.
 3. Pismo do UM – poparcie stanowiska mieszkańców ul. Kościuszki 43.
 4. Uchwała finansowa 1/2017.
 5. Uchwała finansowa 2/2017.
 6. Uchwała finansowa 3/2017.

 

*******************************************************************

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 8 marca 2017 r. (nr GG.GGN.6845.59.2017)

 

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. – w obecności przedstawicieli ulicy Wolności, w tym zarówno przedstawicieli wnioskodawców, jak i reprezentantów strony sąsiedzkiej – po powtórnym zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki i przeanalizowaniu tematu i poznaniu stanowiska mieszkańców ulicy Wolności – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować wniosek pani Teresy Derwisz w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki będącej własnością Gminy Trzebinia (obr. Trzebinia: 1254/11)

w głosowaniu: 9 obecnych,

w tym:

ZA pozytywną opinią             1

PRZECIW                             2

WSTRZYMAŁY SIĘ            6

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 18 kwietnia 2017 r. (nr GG.GGN.6845.102.2017)

 

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wydzierżawienia części działki – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować wniosek państwa Ireny i Czesława Chechelskich w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Trzebinia (obr. Trzebinia: 1254/11)

w głosowaniu: 9 obecnych,

w tym:

ZA pozytywną opinią             1

PRZECIW                             1

WSTRZYMAŁY SIĘ            7

*******************************************************************

Urząd Miasta w Trzebini

ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: stanowiska RO Piaski w/s pisma mieszkańców ul. Kościuszki 43 w Trzebini

 

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. stanowiska lokatorów budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 43 – postanawia, co następuje:

 • Rada Osiedla PIASKI popiera mieszkańców budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kościuszki 43, nie wyrażając zgody na ewentualną sprzedaż gruntu gminnego i konieczność znajdowania mieszkań zastępczych dla w/w lokatorów;
 • w ostatnim czasie Gmina Trzebinia zainwestowała ogromne środki finansowe w utrzymanie budynku i jego otoczenie, ponadto w Gminie istnieje potrzeba posiadania lokali socjalnych i komunalnych, dlatego rozmowy o ewentualnym zbyciu nieruchomości wydają się być bezzasadne;
 • w toku trwających prac związanych z opracowaniem nowego MPZP dla terenu Śródmieście-Południe wnioskujemy o oznaczenie w planie terenu przy ul. Kościuszki 43 symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wycofanie się z oznaczenia tego terenu jako U – usługowego.

*******************************************************************

Urząd Miasta w Trzebini

ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: uzyskania informacji dot. planowanych ograniczeń wjazdu busów na teren miasta Krakowa

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. – po dyskusji dot. planowanych ograniczeń podjętych przez Władze Krakowa odnośnie wjazdu busów na teren miasta – prosi o informację:

 • czy Gmina Trzebinia podejmie działania i wyrazi stanowisko w przedmiotowej sprawie?

Wprowadzenie ograniczenia spowoduje wiele uciążliwości m.in. dla mieszkańców naszego miasta, którzy poprzez komunikację zbiorową dojeżdżają do Krakowa jako miejsca swojej nauki i pracy.

Prosimy o informację, czy stosowne pisma ze strony naszego Urzędu zostaną skierowane do władz Krakowa.

*******************************************************************

UCHWAŁA FINANSOWA nr 1/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 V 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na zadanie pn. „Opłata serwisowa strony internetowej (domena, obsługa, hosting)”.

Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 2/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 V 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 3000 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury na placu zabaw przy ul. Kilińskiego”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Kilińskiego o kolejne urządzenia zabawowe wraz z opracowaniem koniecznej dokumentacji.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 3/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 V 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 maja 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na zadanie pn. „Organizacja Osiedlowego Dnia Dziecka 2017”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na wydatki związane z organizacją Osiedlowego Dnia Dziecka.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.