PROTOKÓŁ nr 6/2018 z 12 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 6/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 czerwca 2018 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Informacja w sprawie pożaru opon ze składowiska przy ul. Słowackiego.
 • Pismo do Wydziału Ruchu Drogowego w sprawie ruchu w rejonie ul. Słowackiego.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z majowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący podziękował za zaangażowanie przy przebiegu Osiedlowego Dnia Dziecka, który odbył się w sobotę 2 czerwca br. na placu zabaw przy ul. Kilińskiego.

Przewodniczący poinformował również, że w ostatnim czasie – zgodnie z podjętymi uchwałami finansowymi – wyremontowane zostały niektóre tablice ogłoszeniowe na terenie naszego Osiedla.

W związku z pożarem składowiska opon przy ul. Słowackiego – Rada Osiedla Piaski przypomina o swoim zaangażowaniu w sprawę podjęcia działań zmierzających do likwidacji składowiska. Obecnie Rada Osiedla dostrzega konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uregulowania sytuacji i całkowitej likwidacji „bomby ekologicznej” z terenu przy ul. Słowackiego.

W związku ze spotkaniem Mieszkańców – w temacie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji „Galwanizernia” przy ul. Korczaka – z Pełniącym Funkcję Burmistrza Grzegorz Żuradzkim – Przewodniczący zaproponował opracowanie niezależnej opinii co do zgodności inwestycji z planem przestrzennym. Z opinii wynika, że inwestycja jest zgodna z zapisami planu, a co za tym idzie od decyzji środowiskowej nie przysługuje już odwołanie. Wraz z Pełniącym Funkcję Burmistrza odbędzie się wizja w hali przy ul. Korczaka, w której usytuowana będzie Galwanizernia.

Przewodniczący zaprezentował treść pisma od zarządcy drogi – ul. Słowackiego w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Korczaka. Wyznaczenie przejścia będzie możliwe po przeanalizowaniu środków finansowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

Przewodniczący poinformował, że zorganizowane zostanie zebranie mieszkańców Osiedla we wtorek 19 czerwca o godz. 17:30 w Domu Działkowca.

Członkowie Rady Osiedla podjęli uchwały finansowe, będące załącznikiem do protokołu.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z czerwcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • Rada Osiedla Piaski przypomina o swoim zaangażowaniu w sprawę podjęcia działań zmierzających do likwidacji składowiska – Członkowie Rady dostrzegają konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uregulowania sytuacji i całkowitej likwidacji „bomby ekologicznej” z terenu przy ul. Słowackiego i proszą o przedstawienie konkretnej propozycji rozwiązania problemu;
 • wniosek dot. przycięcia gałęzi drzew w rejonie siłowni przy ul. Kilińskiego (gałęzie zasłaniają obraz kamery);
 • w związku ze znacznym obniżeniem kabli telekomunikacyjnych w rejonie ul. Kilińskiego – numery nieparzyste – mogących stanowić potencjalne zagrożenie – wniosek dot. poinformowania właściciela sieci i podjęcia odpowiednich działań;
 • wniosek dot. przycięcia gałęzi przy linii nN przy posesji ul. Kilińskiego 35;
 • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięcia przy studzience burzowej przy ul. Kilińskiego 38;
 • wniosek dot. ponownego wyczyszczenia studzienki burzowej przy ul. Słowackiego 27;
 • wniosek dot. pozbierania śmieci z poboczy z ul. prowadzącej do Zakładu Karnego w Trzebini;
 • wniosek dot. utrzymania czystości w rejonie ul. Kościuszki 23-29 oraz w otoczeniu przyległego placu zabaw, stanowiska kontenerowego i przeprowadzenia kontroli z administratorem budynków;
 • wniosek dot. naprawy fragmentu ogrodzenia przy ul. Kościuszki 43;
 • wniosek dot. naprawy zniszczonych fragmentów ogrodzenia: przy wejściu oraz przy boisku w rejonie placu zabaw przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. wymiany uszkodzonych krawężników przy posesji ul. Kochanowskiego 6 – 8;
 • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięcia w chodniku przy ul. Słowackiego 2;
 • wniosek dot. uzyskania informacji o terminie rozpoczęcia prac związanych z budową ul. Szewskiej w Trzebini (zadanie ujęte w budżecie gminy w bieżącym roku);
 • wniosek dot. przeglądu znaków drogowych, tabliczek z nazwą ulic i oznakowania poziomego na terenie wszystkich dróg gminnych i powiatowych na terenie Osiedla celem dokonania koniecznych napraw i odnowień;
 • wniosek dot. oddarnienia chodnika od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego i zamiatania go wg harmonogramu;
 • wniosek dot. oddarnienia chodnika przy ul. Krakowskiej – od Ronda Solidarności w kierunku placu miejskiego przy ul. Ochronkowej;
 • wniosek dot. wyczyszczenia dróg na terenie Osiedla zgodnie z harmonogramem letniego czyszczenia;
 • wniosek dot. przeprowadzenia kontroli sanitarno-porządkowej posesji: ul. Żwirki i Wigury 1 oraz ul. Ochronkowa 25 (umowa na wywóz odpadów; podłączenie do kanalizacji; porządek na terenie posesji).

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Pismo w sprawie projektów uchwał dot. punktów ze sprzedażą alkoholu.
 3. Pismo do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
 4. Uchwała finansowa 5/2018; 6/2018.

 

Przewodnicząca Rady Miasta w Trzebini

ul. Rynek 18
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: opinii na pismo SO.OBR.0004.12.2018

 

W odpowiedzi na pismo SO.OBR.0004.12.2018 – po zapoznaniu się z projektami uchwał – Rada Osiedla Piaski informuje:

 • projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych opiniuje pozytywnie (przy jednym głosie wstrzymującym się), poddając pod rozwagę jednocześnie wprowadzenie dodatkowych obiektów, np. przedszkola, żłobek;
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebinia opiniuje pozytywnie (przy jednym glosie wstrzymującym się), wnioskując jednocześnie o pisemną informację, ile w roku 2016 i 2017 wydanych zostało koncesji i czy obecnie obowiązujący limit został wyczerpany.

Rada Osiedla Piaski wnioskuje jednocześnie o prognozę, ile punktów w świetle zaproponowanych nowych przepisów może nie uzyskać zezwolenia na sprzedaż lub podawanie alkoholu.

 

 

Wydział Ruchu Drogowego – Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

 ul. dr H. Jordana 7
32-500 Chrzanów

Dotyczy: częstszych i skuteczniejszych kontroli ruchu drogowego w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini

 

W związku z powtarzającymi się nagminnie sytuacjami łamania dozwolonej prędkości /znak: B-33(40)/ oraz dozwolonego tonażu /B-5 (12t)/, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów, kierowców, wzmożony hałas i kurz – Rada Osiedla zwraca się z uprzejmą prośbą o częstsze i skuteczniejsze kontrole ruchu drogowego w rejonie ul. Słowackiego w Trzebini. Wymienione czynniki utrudniają codzienne życie mieszkańców ul. Słowackiego.

Dziękujemy za życzliwość i pozytywne odniesienie się do prośby.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 5/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 12 VI 2018 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 12 czerwca 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 300 zł na:
  • zadanie pn. „Remont tablicy ogłoszeniowej na terenie Osiedla Piaski”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na remont tablicy ogłoszeniowej na terenie Osiedla Piaski w Trzebini, tj. przy końcu ul. Kilińskiego (przed ogródkami działkowymi).
 • Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Administracyjno-Gospodarczych przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 6/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 12 VI 2018 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 12 czerwca 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 2400 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Kilińskiego”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Kilińskiego o jedno urządzenie zabawowe.
 • Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.