PROTOKÓŁ nr 6/2017 z 13 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 6/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 czerwca 2017 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 9 maja 2017 r.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z majowego zebrania rady osiedlowej.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • w obchodach Osiedlowego Dnia Dziecka wzięło udział blisko 30 dzieci z Osiedla;
 • zakończyły się prace dot. karczowania działek przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Szewskiej;
 • do końca czerwca br. na placu zabaw zostaną zamontowane dwa nowe urządzenia zabawowe, których koszt pokryła rada osiedla ze środków statutowych;
 • teren przy ul. Wolności pozostają jako ogólnodostępne miejsca postojowe.

W toku dyskusji omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole. Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 11 lipca 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z czerwcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wykoszenia terenów gminnych przy ul. Mickiewicza 19 i 21 oraz przycięcia lip w w/w rejonie;
 • wniosek dot. wykoszenia poboczy wzdłuż ul. Słowackiego;
 • wniosek dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szewskiej;
 • wniosek dot. pojawiającego się zapadnięcia wokół studzienki kanalizacji sanitarnej przy ul. Kilińskiego 44;
 • Rada Osiedla – odnosząc się do wniosków mieszkańców ul. Szewskiej i ul. Kilińskiego – wnosi o opracowanie dokumentacji projektowej i ujęcie w planie budżetowym na 2018 rok realizacji zadania „budowa końcowego odcinka ul. Szewskiej wraz z kanalizacją” (przebudowa drogi ograniczy zalewanie sąsiednich posesji);
 • Rada Osiedla – odnosząc się do wniosków mieszkańców ul. Mickiewicza – wnosi o opracowanie dokumentacji projektowej przez RPWiK i ujęcie w planie budżetowym na 2018 rok realizacji zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza”;
 • Rada Osiedla – odnosząc się do wniosków mieszkańców ul. Mickiewicza – wnosi o ujęcie od 2018 roku w wykazie terenów zieleni gminnej do utrzymania rejonu końcowego odcinka ul. Mickiewicza.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 13 czerwca 2017 r.
 2. Uchwała finansowa 4/2017.
 3. Uchwała finansowa 5/2017.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 4/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 13 VI 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 13 czerwca 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 200 zł – ze środków rezerwy ogólnej – na:
  • zadanie pn. „Remont tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla”.

1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na wyremontowanie wnętrza tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla, tj. w rejonie ul. Żmirki oraz w rejonie ul. Ochronkowej w Trzebini.

2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Administracyjno-Gospodarczych przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.

3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 5/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 13 VI 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 13 czerwca 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Organizacja Pikniku Osiedlowego 2017”.

1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na wydatki związane z organizacją Pikniku Osiedlowego.

2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Wydziałowi Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”. Zadanie będzie realizowane w sobotę 2 września 2017 roku we współpracy z TCK.

3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.