PROTOKÓŁ nr 7/2019 z 10 września 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 7/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 10 września 2019 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Ziemniaczysko dla mieszkańców Osiedla Piaski.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z czerwcowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla Piaski:

 • pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości z dn. 11.06.2019 r. w sprawie zamiany działki nr 2322/7 obr. Trzebinia stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę nr 1268/69 obr. Trzebinia stanowiącą własność osób fizycznych;
 • uchwała Rady Miasta Trzebini z dn. 27.06.2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Trzebini;
 • pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie z dn. 10.07.2019 r. w sprawie bezzasadności montażu lustra drogowego w rejonie posesji ul. Słowackiego 23-25;
 • pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości z dn. 23.07.2019 r. sprzedaży części działki gminnej nr 1199/4 obr. Trzebinia (około 80 m2) na rzecz prywatnego właściciela działki nr 1199/10 obr. Trzebinia;
 • notatka służbowa z dn. 17.07.2019 r. z wizji lokalnej w sprawie montażu lustra drogowego na ul. Kochanowskiego w Trzebini;
 • pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dn. 14.08.2019 r. w sprawie akcji „Sprzątanie Świata 2019”;
 • pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dn. 4.09.2019 r. w sprawie terminu kontroli sanitarno-porządkowej na terenie Osiedla Piaski;
 • pismo mieszkańców ul. Kilińskiego w sprawie zalewania posesji przez okoliczne wzniesienia z terenów prywatnych.

Opinie i stanowiska zawarto w odrębnych pismach do Urzędu Miasta w Trzebini.

W związku z organizacją Ziemniaczyska dla Mieszkańców Osiedla Piaski – omówiono zadania związane z przeprowadzeniem imprezy.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z wrześniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. załatania zapadnięcia przy posesji ul. Szymanowskiego 6 oraz przy ul. Szewskiej 16 A;
 • wniosek dot. wykoszenia poboczy przy ul. Kochanowskiego bocznej w rejonie dz. 1284/31 obr. Trzebinia (trawa wchodzi w jezdnię);
 • wniosek dot. wyczyszczenia poboczy dróg ujętych w letnim utrzymaniu, m.in. ul. Kochanowskiego i ul. Dworcowej;
 • wniosek dot. wyczyszczenia poboczy DP ul. Słowackiego i chodników oraz wykoszenia poboczy;
 • wniosek dot. odmalowania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością przy Domu Działkowca przy ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. wyprostowania znaku „dojazd do posesji” przy ul. Kilińskiego 57;
 • wniosek dot. kontroli Policji w rejonie końcowego fragmentu ul. Mickiewicza ze względu na parkowanie samochodu o przekroczonym dozwolonym tonażu na terenie zielonym;
 • wniosek dot. przycięcia gałęzi przy ul. Szymanowskiego i ul. Krasickiego;
 • wniosek dot. przycięcia lip przy ogrodzeniu budynku „Dom Działkowca w Trzebini”;
 • wniosek dot. naprawy uszkodzonego fragmentu ogrodzenia przy ul. Kościuszki 43;
 • wniosek dot. naprawy lampy przy ul. Słowackiego 27;
 • wniosek dot. wyczyszczenia chodników z trawy przy ul. Dworcowej, ul. Ochronkowej, ul. Korczaka oraz przycięcia gałęzi wchodzących w jezdnię na w/w odcinkach;
 • wniosek dot. przeprowadzenia kontroli ul. Wolności i ul. Kilińskiego z powodu pojawiających się coraz częściej zapadnięć w rejonie studzienek kanalizacji i podjęcia decyzji o konieczności wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • wniosek dot. zobowiązania właściciela posesji ul. Słowackiego 16 do przycięcia gałęzi i traw wchodzących w chodnik.

____________________________________________________________

Urząd Miasta w Trzebini
Pan Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini

ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wnioski Rady Osiedla Piaski do budżetu gminy Trzebinia na 2020 r.

Na podstawie uchwały nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 r. przekazuję wnioski do budżetu gminy na 2020 r. z prośbą o uwzględnienie:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej przy końcowym odcinku ul. Mickiewicza

Zabudowy mieszkalne w końcowym odcinku ulicy Mickiewicza nie posiadają kanalizacji sanitarnej, stąd zachodzi potrzeba wybudowania ze środków własnych gminy przedmiotowej inwestycji. Wodociągi Chrzanowskie pismem z 25 sierpnia 2017 r. zdecydowanie zrezygnowały z wykonywania inwestycji ze środków własnych przedsiębiorstwa.

 • Przebudowa ul. Norwida wraz z odwodnieniem – II etap

W roku 2016 wykonano pierwszy etap przebudowy drogi ul. Norwida wraz z budową odwodnienia, pozostał odcinek 100-metrowy. Zachodzi konieczność dokończenia prac ze względu na zabudowę w końcowym odcinku ulicy.

 • Ogrodzenie Przedszkola Samorządowego Nr 2 wraz z budową nowego placu zabaw

Ze względu na konieczność zapewnienia miejsc postojowych oraz zamianą działek zachodzi konieczność budowy nowego ogrodzenia. Ze względu na wyeksploatowanie urządzeń placu zabaw i brak bezpiecznego placu zabaw dla Społeczności Przedszkola Samorządowego Nr 2 inwestycje są zasadne.

 • Utwardzenie terenu przy Domu Działkowca w Trzebini z wydzieleniem miejsc postojowych

Ze względu na konieczność zapewnienia miejsc postojowych przy końcowym odcinku ul. Kilińskiego, w rejonie ogródków działkowych, zachodzi konieczność utwardzenia terenu gminnego i wydzielenia miejsc postojowych.

____________________________________________________________

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wydania opinii w sprawie pisma GG.GGN.6840.26.2019

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6840.26.2019 w związku z koniecznością wyrażenia opinii w sprawie zamiany działki nr 2322/7 obr. Trzebinia stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę nr 1268/69 obr. Trzebinia stanowiącą własność osób fizycznych, Rada Osiedla Piaski, w wyniku przeanalizowania dokumentów, opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

____________________________________________________________

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wydania opinii w sprawie pisma GG.GGN.6840.49.2014

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6840.49.2014 w związku z koniecznością wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży części działki gminnej nr 1199/4 obr. Trzebinia (około 80 m2) na rzecz prywatnego właściciela działki nr 1199/10 obr. Trzebinia, Rada Osiedla Piaski, w wyniku przeanalizowania dokumentów, opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

____________________________________________________________

UCHWAŁA FINANSOWA nr 4/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 IX 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 września 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 500 zł – na:
  • zadanie pn. „Wsparcie Świetlicy Plus w Trzebini – filia przy ul. Kościuszki poprzez przekazanie środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczestników”
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki finansowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczestników wedle uznania Dyrektora placówki z wyłącznym przeznaczeniem do filii przy ul. Kościuszki w Trzebini.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 5/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 IX 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 września 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1000 zł – na:
  • zadanie pn. „Zakup i montaż dwóch stojaków na rowery w rejonie siłowni oraz wewnątrz placu zabaw przy ul. Kilińskiego”
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch stojaków na rowery w rejonie siłowni oraz wewnątrz placu zabaw przy ul. Kilińskiego.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 6/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 IX 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 września 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 2000 zł – na:
  • zadanie pn. „Zakup nagłośnienia (głośnik, statyw, mikrofon) na cele wyłącznych imprez Osiedla Piaski”
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia (głośnik, statyw, mikrofon) na cele wyłącznych imprez Osiedla Piaski.
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 7/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 IX 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 września 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 230 zł – na:
  • zadanie pn. „Zakup i montaż stałych elementów do stołu ping-pongowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego”
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż stałych elementów do stołu ping-pongowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego (siatka).
 2. Zakres przeznaczenia środków oraz oczekiwania co do realizacji uchwały Urzędowi Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.