PROTOKÓŁ nr 7/2016 z 12 lipca 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 7/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 lipca 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Dyskusja dot. pisma GG.GGN.6845.152.2014 (załącznik do protokołu przekazano do Urzędu Miasta).
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 14 czerwca br.
 • Sprawy bieżące. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Piknik Osiedlowy 2016 – omówienie imprezy.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z czerwcowego spotkania.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte podczas ostatniego miesiąca:

 • Podjęto działania w kierunku pozyskania ziemi celem wyrównania nierówności wzdłuż ogrodzenia placu zabaw – teren zostanie wyrównany w okresie wakacyjnym.
 • W okresie letnim odbędą się „Wakacje na Osiedlu Piaski w Trzebini” – zabawy dla dzieci, turniej szachowy, zawody rodzinne (23-24 lipca br.).

Następnie Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski i złożono kolejne, które zanotowano poniżej.

Przedyskutowano zadanie samorządu związane z opracowaniem nowego Studium zagospodarowania dla Gminy Trzebinia oraz zmianą planu przestrzennego dla Osiedla Piaski. Szczegóły będą podawane na bieżąco.

W związku z organizacją – we współpracy z Trzebińskim Centrum Kultury – imprezą dla mieszkańców Osiedla pn. „Piknik Osiedlowy” (3 września br.) dokonano podziału zadań i ustalono szczegóły wydarzenia.

Odpowiedzi na wnioski z Urzędu Miasta dołączono w odrębnych pismach.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 13 września 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z lipcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. uzyskania informacji, czy w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta o usystematyzowaniu nazw ulic na terenie Gminy, Urząd Miasta wymieni tabliczkę z nazwą ulicy „ul. K. Żmirka” na „ul. Żmirka”?;
 • wniosek dot. sprawdzenia studzienek kanalizacji w rejonie chodnika łączącego ul. Krakowską z ul. Kilińskiego oraz sąsiednich posesji pod kątem niedrożności (nieprzyjemny zapach zwłaszcza w sezonie letnim);
 • wniosek dot. sprawdzenia studzienek kanalizacji w rejonie ul. Kilińskiego 51-53 pod kątem niedrożności (nieprzyjemny zapach zwłaszcza w sezonie letnim);
 • wniosek dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Osiedla z zalegającego na kratkach piasku i odpadów zielonych;
 • wniosek dot. naprawy migających lamp na Rondzie Solidarności oraz lamp przy przejściu dla pieszych i wzdłuż ul. Krakowskiej w stronę Chrzanowa – ponowienie wniosku ze względu na nierozwiązany problem;
 • wniosek dot. wykoszenia – końcem sierpnia br. – placu zabaw ze względu na organizację Pikniku Osiedlowego w sobotę 3 września br.;
 • wniosek dot. odebrania śmieci z końcowej części placu zabaw powstałych w wyniku likwidacji dzikiego wysypiska istniejącego w obrębie placu zabaw (gruz, azbest itp.);
 • wniosek dot. przedstawienia orientacyjnych kosztów wykonania ogrodzenia terenu projektowanych siłowni zewnętrznych (w przypadku niewykonywania ogrodzenia przez wykonawcę, przedstawienie orientacyjnych kosztów pozwoli na podjęcie stosownych uchwał finansowych przez Radę Osiedla).

 

 

Trzebinia, dn. 12 lipca 2016 r.

 

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 17 czerwca 2016 r. (nr GG.GGN.6845.176.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 12 lipca 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek pani Joanny Mastaj w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości (obr. Trzebinia: 1179/12).

 

 

Trzebinia, dn. 12 lipca 2016 r.

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 6 lipca 2016 r. (nr GG.GGN.6840.35.2016)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 12 lipca 2016 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie zamiany działki obręb Trzebinia nr 1212/4 na działkę obręb Piła Kościelecka nr 141/45 – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek pani Beaty Wyligała w sprawie zamiany działki.