PROTOKÓŁ nr 7/2017 z 11 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 7/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 11 lipca 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Spotkanie z dzielnicowym Osiedla Piaski w Trzebini.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 13 czerwca 2017 r.
 • Dekomunizacja ulic na terenie Osiedla.
 • Wstępne omówienie Pikniku Osiedlowego 2017.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z czerwcowego zebrania rady osiedlowej.

W spotkaniu rady osiedlowej uczestniczył dzielnicowy Osiedla Piaski – Pan Tomasz Kuśpik. W toku dyskusji omówiono najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa na terenie osiedla. Dzielnicowy przypomniał m.in.:

 • zasady ruchu drogowego na drogach wewnętrznych na terenie Osiedla;
 • funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdy internauta może anonimowo zgłosić zdarzenia.

W toku dyskusji złożono wnioski zapisane w protokole w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie Osiedla Piaski.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • do końca czerwca br. na placu zabaw zostały zamontowane dwa nowe urządzenia zabawowe, których koszt pokryła rada osiedla ze środków statutowych;
 • wystąpiono do właściciela działki u rogu ul. Szymanowskiego i ul. Słowackiego o wykoszenie terenu i dbałość o porządek;
 • zwołano zebranie mieszkańców ul. Żmirka w związku z koniecznością zmiany nazwy ulicy w świetle „ustawy dekomunizacyjnej”.

Członkowie rady osiedlowej podjęli następujące tematy:

 • koszenie poboczy w rejonie ul. Słowackiego i przy cmentarzu żydowskim;
 • ścieżki rowerowe na terenie Gminy Trzebinia i konieczność utwardzenia ścieżki od ul. Słowackiego w kierunku Puszczy Dulowskiej;
 • przedświąteczne przygotowywanie paczek dla osób starszych z terenu Osiedla Piaski powinno obejmować również osoby w trudnej sytuacji materialnej.

W toku dyskusji omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

W związku z organizacją we wrześniu 2017 roku Pikniku Osiedlowego postanowiono o nawiązaniu współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzebini celem zorganizowania pokazu dla dzieci i możliwości zwiedzania wozu strażackiego. Pozostałe szczegóły będą ustalone z Trzebińskim Centrum Kultury w Trzebini.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 12 września 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze spotkania z dzielnicowym Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski celem przekazania do Komisariatu Policji w Trzebini:

 • wniosek dot. zwiększenia pieszych patroli na terenie Osiedla Piaski oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piaski” w Trzebini;
 • wniosek dot. przekraczania prędkości na ul. Słowackiego i konieczności kontroli m.in. przez Inspektorat Transportu Drogowego;
 • wniosek dot. kontrolowania niewłaściwego parkowania przy zbiegu ulic: Mickiewicza i Kochanowskiego;
 • wniosek dot. kontrolowania niewłaściwego parkowania na terenie strefy zamieszkania w rejonie ul. Żmirka.

 

Z lipcowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek do Nadleśnictwa w Chrzanowie oraz PCZK w Chrzanowie dot. podjęcia działań prewencyjnych w zakresie pojawiania się dzików na terenie Osiedla Piaski w rejonie końcowych odcinków ul. Kochanowskiego i Mickiewicza oraz wzdłuż torów kolejowych;
 • wniosek dot. utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w kierunku Puszczy Dulowskiej;
 • wniosek do PCZK w Chrzanowie dot. podjęcia działań prewencyjnych w zakresie zabezpieczenia dawn. składowiska opon przy ul. Słowackiego przed pojawianiem się nowych odpadów (w miesiącu czerwcu br. pojawiły się nowe worki ze śmieciami);
 • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięcia wokół studzienki kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza 9;
 • Rada Osiedla – wraz ze Stowarzyszeniem Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 50 w Trzebini – wnosi o uszczelnienie studzienek kanalizacji w chodniku od ul. Krakowskiej do ul. Kilińskiego celem zlikwidowania uciążliwości zapachowych oraz wyczyszczenia studzienki zlokalizowanej przy Domu Działkowca.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 11 lipca 2017 r.