PROTOKÓŁ nr 8/2018 z 9 października 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 8/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 9 października 2018 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Mikołajki 2018 – omówienie wydarzenia.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z wrześniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował o spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się w poniedziałek 15 października br. o godz. 18 w sali kinowej przy ul. Kościuszki 74.

Przewodniczący poinformował, że Osiedlowe Mikołajki odbędą się w poniedziałek 3 grudnia br. o godz. 18 w sali kinowej przy ul. Kościuszki 74. Omówiono zakres imprezy i zadania związane z jej organizacją.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z październikowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. przycięcia gałęzi wzdłuż chodnika od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego oraz w rejonie ogrodzenia przy Domu Działkowca;
 • wniosek dot. wystąpienia o kontrolę WIOŚ w zakresie negatywnego oddziaływania na powietrze przez firmy: Euro-Bac przy ul. Dworcowej, Instalbud przy ul. Kościuszki oraz Markley przy ul. Przemysłowej oraz przekazanie Radzie Osiedla kopii wystąpień pokontrolnych;
 • wniosek dot. wyregulowania dwóch studzienek telekomunikacyjnych w rejonie ul. Krakowskiej 24;
 • wniosek mieszkanki ul. Ochronkowej dot. postawienia kosza na śmieci przy końcowym frg. ulicy.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała finansowa 7/2018.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 7/2018
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 9 X 2018 r.

 

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 9 października 2018 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 2000 zł na:
  • zadanie pn. „Organizacja wieczoru mikołajkowego dla dzieci z Osiedla Piaski”.

1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na organizację wieczoru mikołajkowego dla dzieci z Osiedla Piaski, który odbędzie się w poniedziałek 3 grudnia 2018 roku od godz. 18 w sali kinowej przy ul. Kościuszki 74.

2. Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.

3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.