PROTOKÓŁ nr 8/2019 z 8 października 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 8/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 8 października 2019 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z wrześniowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę z pismami, które wpłynęły do wiadomości Rady Osiedla Piaski:

 • pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki z dn. 30.09.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zadania „Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV”;
 • pismo Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z dn. 7.10.2019 r. w sprawie wniosków Rady Osiedla Piaski do budżetu powiatu na 2020 r.

W związku z pismem mieszkańców ul. Kilińskiego w sprawie zalewania posesji przez okoliczne wzniesienia z terenów prywatnych odbyła się wizja w terenie. Notatka ze spotkania zostanie przekazana Radzie Osiedla. We wizji uczestniczyła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Piaski Pani Teresa Dyląg.

Uchwały finansowe zawarto w odrębnych pismach do Urzędu Miasta w Trzebini.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z październikowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. załatania dziury w jezdni przy posesji ul. Kilińskiego 5;
 • wniosek dot. uzyskania informacji o przyczynie wstrzymania prac przy budowie wiaduktu przy ul. Słowackiego.

 

____________________________________

UCHWAŁA FINANSOWA nr 8/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 8 X 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 8 października 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 450 zł – na:
  • zadanie pn. „Zakup materiałów biurowych i wydruk na cele Rady Osiedla”
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wydruk na cele Rady Osiedla.
 2. Fakturę dla Urzędu Miasta w Trzebini przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.

 

____________________________________

UCHWAŁA FINANSOWA nr 9/2019
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 8 X 2019 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 8 października 2019 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 3000 zł – na:
  • zadanie pn. „Organizacja Mikołajek 2019 dla dzieci z Osiedla Piaski”
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki finansowe z przeznaczeniem na organizację Mikołajek 2019 dla dzieci z Osiedla Piaski.
 2. Zakres realizacji przedstawi Urzędowi Miasta w Trzebini Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym.