PROTOKÓŁ nr 8/2016 z 13 września 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 8/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 września 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Spotkanie z dzielnicowym rewiru – notatka ze spotkania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 12 lipca br.
 • Sprawy bieżące. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Budżet gminy 2017 – omówienie propozycji budżetowych.
 • Podjęcie uchwał finansowych.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z lipcowego spotkania.

W spotkaniu rady osiedlowej wziął udział dzielnicowy rewiru Osiedle Piaski – pan Rafał Adamuszek. Notatka ze spotkania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte w ostatnim czasie:

 • Przy współudziale Rady Osiedla „Piaski” i TCK w sobotę 3 września 2016 r. odbył się Piknik Osiedlowy.
 • Dzięki przychylności Burmistrza Trzebini Jarosława Okoczuka udało się pozyskać drewno i w najbliższym czasie – po wykonaniu prac przez osadzonych z Zakładu Karnego – wymienimy zniszczony ławostół na nowy. Planowany jest również remont stanowiska grillowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego.
 • W najbliższym czasie Urząd Miasta z własnych środków doposaży plac zabaw przy ul. Kościuszki o urządzenie typu „sprężynowiec” oraz zamontuje lampę na istniejącym słupie w rejonie ul. Żmirka 23.

Następnie Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski i złożono kolejne, które zanotowano poniżej.

W związku z opracowaniem nowego Studium zagospodarowania dla Gminy Trzebinia przewodniczący zaprosił zainteresowanych na tematyczne zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 3 października od godz. 16 w Dworze Zieleniewskich.

W związku z pracami nad budżetem gminy Trzebinia na rok 2017 Rada Osiedla omówiła priorytetowe zadania osiedlowe. Wnioski do budżetu dołączono w odrębnym piśmie.

Podczas zebrania podjęto uchwały finansowe, które stanowią załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 11 października 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z wrześniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. zobowiązania właścicieli posesji ul. Kochanowskiego 12 odnośnie przycięcia gałęzi brzozy, które ograniczają widoczność dla uczestników ruchu drogowego i pieszego;
 • wniosek dot. postawienia tabliczki z nazwą ulicy i numerami posesji „ul. Słowackiego 37A, 37B, 37C, 37D” oraz „ul. Słowackiego bl. 47, 47 B”;
 • wniosek dot. mechanicznego wyczyszczenia poboczy dróg z piasku i żwiru na terenie Osiedla.

 

Załączniki:

1/ Lista obecności z dn. 13 września 2016 r.

2/ Notatka ze spotkania z dzielnicowym

3/ Wnioski do budżetu Gminy 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia
Szanowny Pan Adam Adamczyk

ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: wnioski Rady Osiedla „Piaski” do budżetu gminy Trzebinia na 2017 r.

Na podstawie uchwały nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 r. przekazuję propozycje wniosków do budżetu gminy na 2017 r. z prośbą o uwzględnienie:

 • Budowa kortu tenisowego na placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini (wykonanie; projekt techniczny wykonano w 2015 r.);
 • Budowa drogi dojazdowej ul. Szewskiej w Trzebini wraz z budową oświetlenia ulicznego;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej końcowego odcinka ul. Mickiewicza w Trzebini.

 

4/ Uchwały finansowe 5/2016.

UCHWAŁA FINANSOWA nr 5/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 13 IX 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 13 września 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1100 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na: zadanie pn. „Zakup lampy ulicznej do zamontowania na istniejącym słupie”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup lampy i montaż na istniejącym słupie
  w obrębie placu zabaw przy ul. Kilińskiego celem doświetlenia terenu powstającej siłowni zewnętrznej.
 2. Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Rozwojowi Gminy – Referat Inwestycji i Remontów przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 6/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 13 IX 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 13 września 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 350 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na: zadanie pn. „Zakup kosza na śmieci na plac zabaw przy ul. Kościuszki”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na zakup kosza na śmieci i montaż na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kościuszki.
 2. Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Leśnictwa – Referat Gospodarki Komunalnej przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.