PROTOKÓŁ nr 8/2017 z 12 września 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 8/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 12 września 2017 r. i w dniu 19 września 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 11 lipca 2017 r.
 • Podsumowanie Pikniku Osiedla Piaski 2017.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie finansowania II etapu prac przy grillowisku.
 • Wnioski do budżetu gminy 2018.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z lipcowego zebrania rady osiedlowej.

Podczas spotkania Przewodniczący podziękował za zaangażowanie podczas Pikniku Osiedla Piaski, który odbył się w sobotę 2 września br. na placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Raz jeszcze przypomniał sponsorów, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia. Sponsorzy oraz partnerzy otrzymali imienne podziękowania oraz ogólne podziękowanie w Tygodniku „Przełom” z dn. 6 września br. asygnowane przez Radę Osiedla Piaski.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • od 24 sierpnia br. nową nazwą dla „ul. K. Żmirka” jest „ulica Norwida”;
 • zakończyły się prace związane z ułożeniem kostki betonowej w obrębie stołu do ping-ponga oraz wejścia na teren z siłowniami zewnętrznymi.

W związku z koniecznością podjęcia uchwały finansowej w zakresie finansowania prac przy grillowisku na placu zabaw przy ul. Kilińskiego i podczas dyskusji – wobec braku pełnej informacji co do kosztów wykonania zadania – zdecydowano o przełożeniu dyskusji i zebrania na kolejny tydzień, tj. we wtorek 19 września br.

We wtorek 19 września br. Rada Osiedla zapoznała się z wyceną, z przedstawioną kalkulacją kosztów oraz wizualizacją grillowiska po remoncie. Po przeanalizowaniu tematu i uzyskaniu dostatecznych informacji dotyczących wymiarów grilla, materiału – Rada Osiedla w głosowaniu jawnym jednogłośnie (wg listy obecności) podjęła uchwałę finansową (w załączeniu).

W toku dyskusji przedstawiono wnioski do budżetu gminy (w odrębnym piśmie) oraz omówiono odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski oraz złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Rada Osiedla zorganizuje dla mieszkańców Osiedla Piaski ziemniaki pieczone w sobotę 30 września br. w godzinach popołudniowych, o czym zainteresowani zostaną poinformowani poprzez plakaty i ulotki.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 10 października 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z wrześniowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wymiany uszkodzonego lustra w rejonie ul. Mickiewicza i Kilińskiego;
 • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięcia przy końcowym odcinku ul. Kochanowskiego i ul. Kilińskiego (ubytki w asfalcie);
 • wniosek dot. zwrócenia uwagi firmie odbierającej odpady komunalne, segregowane i zielone do nieopuszczania posesji przy ul. Słowackiego Bocznej (nr 20-30) przy odbieraniu śmieci z terenu Osiedla (co jakiś czas śmieci z w/w ulicy są zostawiane i nieodbierane przez firmę);
 • Rada Osiedla prosi o informację, czy zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez ZMGK w Chrzanowie pojemniki na odpady komunalne na terenie Osiedla były poddane dezynfekcji w miesiącu sierpniu br. (mieszkańcy zwracają uwagę, że dezynfekcja się nie odbyła); Rada Osiedla wnioskuje o wykaz terminów, kiedy dezynfekcja się odbyła;
 • wniosek dot. zamontowania jednego lub dwóch urządzeń zabawowych – pozyskanych w przyszłości z demontażu z istniejących placów zabaw – w rejonie kamienic przy ul. Słowackiego 47 i 47 B (dz. 1310/4 obr. Trzebinia);
 • wniosek dot. kontroli przekraczania prędkości w rejonie Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” przy ul. Kochanowskiego;
 • wniosek dot. kontroli parkowania na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Wolności;
 • wniosek dot. skontrolowania, czy działalność gospodarcza prowadzona u rogu ul. Kościuszki i ul. Metalurgicznej (dz. 796/112 obr. Trzebinia) odbywa się zgodnie z prawem i w granicach bezpieczeństwa – Rada Osiedla nie sprzeciwia się prowadzeniu działalności, ale ze względu na bezpieczeństwo pieszych i kierowców prosi o skontrolowanie przedmiotowej sprawy;
 • Rada Osiedla – w związku z zapytaniem właściciela dz. 792/7 obr. Trzebinia – prosi o informację, czy w świetle obowiązującego prawa parkowanie lub wyznaczenie miejsc postojowych na chodniku w rejonie Apteki Rodzinnej jest możliwe.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 12 września 2017 r.
 2. Lista obecności w dn. 19 września 2017 r.
 3. Uchwała finansowa 6/2017.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 6/2017
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 19 IX 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 19 września 2017 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1350,30 zł:
  • zadanie pn. „Remont grillowska na placu zabaw przy ul. Kilińskiego – II etap”.
 1. Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na wydatki związane z II etapem remontu grillowiska na placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Trzebini.
 2. Stosowna faktura za realizację zadania zostanie przekazana do Urzędu Miasta w Trzebini.
 3. Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.