PROTOKÓŁ nr 9/2018 z 13 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ nr 9/2018
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 13 listopada 2018 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Mikołajki 2018 – omówienie wydarzenia.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z październikowego zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący poinformował o propozycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie o całkowitym zakazie odbioru od mieszkańców odpadów zielonych od 1 stycznia 2020 r. Na chwilę obecną żadnych zmian nie wprowadzono.

Przewodniczący poinformował, że Osiedlowe Mikołajki odbędą się w poniedziałek 3 grudnia br. o godz. 18 w sali kinowej przy ul. Kościuszki 74. Omówiono zakres imprezy i zadania związane z jej organizacją.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole oraz wydano opinię w zakresie propozycji sprzedaży (pismo z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini).

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z listopadowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. naprawy progu zwalniającego przy ul. Kilińskiego 13;
 • wniosek dot. zamontowania progu zwalniającego w rejonie ul. Norwida oraz większej kontroli Policji w zakresie nieprzestrzegania strefy zamieszkania i przekraczanie prędkości.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Pismo do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Urząd Miasta w Trzebini

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: wydania opinii w sprawie pisma GG.GGN.6840.30.2018

 

W odpowiedzi na pismo GG.GGN.6840.30.2018 w związku z koniecznością wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży części działki gminnej o nr 1378 obr. Trzebinia o pow. około 95 m2 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej o nr 1193/4 obr. Trzebinia, Rada Osiedla Piaski w wyniku przeanalizowania dokumentów przedstawia swoją opinię:

 • Rada Osiedla Piaski opiniuje pozytywnie wniosek skierowany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Urząd Miasta w Trzebini

Wydział Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Marszalka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedzi na pismo GK-KOS.1511.25.2018

 

W odpowiedzi na pismo GK-KOS.1511.25.2018 w związku z uszczegółowieniem zakresu szkodliwej działalności firm, Rada Osiedla Piaski wyjaśnia:

 • szkodliwa działalność firm Euro-Bac, Instalbud oraz Markley wiąże się z emitowaniem do atmosfery dymów i innych środków chemicznych, które zdaniem mieszkańców powodują zanieczyszczenie powietrze i negatywnie wpływają na otoczenie;
 • jednocześnie Rada Osiedla Piaski w związku z dyskusją podczas listopadowego posiedzenia Rady Osiedla zwraca się z prośbą o przekazanie informacji organowi kontrolnemu, tj. WIOŚ w Krakowie w zakresie funkcjonowania pralni przy ul. Dworcowej – mieszkańcy skarżą się na hałas w nocy emitowany przez wentylator umieszczony na budynku i wnoszą o możliwość wyciszenia wentylatora oraz mieszkańcy zgłaszają emisję środków chemicznych w godzinach nocnych do powietrza, prawdopodobnie czterochloroetylenu stosowanego w pralni.