PROTOKÓŁ nr 9/2019 z 5 listopada 2019 r.

 PROTOKÓŁ nr 9/2019
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 5 listopada 2019 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Statut Rady Osiedla Piaski – zapoznanie.
 • Mikołajki 2019.
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i przekazał, że protokół z październikowego  zebrania rady osiedlowej znajduje się w siedzibie Rady oraz zamieszczony jest w Internecie.

Przewodniczący zapoznał Radę Osiedla ze statutem rady osiedla i poinformował o głównych założeniach pracy w radzie osiedla.

W związku z kontynuowaniem organizacji Mikołajek w gronie Rady omówiono szczegóły wydarzenia, które odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia br. w sali kinowej. Zapisy i plakaty pojawią się w połowie miesiąca na terenie Osiedla. Członkowie Rady zadeklarowali pomoc w pozyskiwaniu sponsorów.

W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski. Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z listopadowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wykoszenia trawy na cz. dz. 1813/4 obr. Trzebinia (łącznik ul. Ochronkowej z ul. Norwida);
 • wniosek dot. uzyskania informacji o planowanych planach rozbudowy sieci gazowej na terenie Osiedla Piaski z uwzględnieniem końcowego odcinka ul. Mickiewicza oraz bocznego fragmentu ul. Słowackiego w rejonie posesji od nr 37 A do nr 37 D oraz uzyskania informacji, czy PGNiG planuje przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia szczelności sieci gazowej na terenie Osiedla;
 • wniosek dot. ujęcia w przyszłorocznym przetargu na zamiatanie ulic wszystkich ulic na terenie Osiedla ze szczególnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych.

____________________________________

Szanowny Pan Jarosław Okoczuk
Burmistrz Miasta Trzebini

ul. Marsz. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Dotyczy: nowej lokalizacji PSZOK w gm. Trzebinia – ul. Przemysłowa

Rada Osiedla Piaski – w związku z informacją prasową dot. nowej lokalizacji PSZOK-a w gm. Trzebinia – zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi:

 • Rada Osiedla Piaski prosi o wskazanie dokładnej lokalizacji PSZOK-a z podaniem adresu, numeru działek geodezyjnych oraz mapy z zaznaczeniem przedmiotowego terenu;
 • Czy PSZOK będzie zorganizowany na działce gminnej czy prywatnej?,
 • Czy MPZP pozwala na utworzenie punktu przyjmowania odpadów w rejonie ul. Przemysłowej?
 • W razie uruchomienia punktu Rada Osiedla Piaski wnosi o informację w zakresie częstotliwości działania PSZOK-a oraz częstotliwości wywozu odpadów na składowisko.

____________________________________

Komisariat Policji w Trzebini

ul. Krakowska 12
32-540 Trzebinia

Dotyczy: zgłoszeń od mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini

Rada Osiedla Piaski zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku zgłoszeń od mieszkańców:

 • parkowanie na terenie zielonym przy końcowym fragmencie ul. Mickiewicza,
 • niebezpieczne psy bez prawidłowego nadzoru przy ul. Słowackiego,
 • nielegalne składowanie azbestu przy końcowym fragmencie ul. Żwirki i Wigury.

Prośbę swą motywujemy częstymi interwencjami mieszkańców zgłaszających potrzebę zainteresowania się tematem.