PROTOKÓŁ nr 9/2016 z 11 października 2016 r.

PROTOKÓŁ nr 9/2016
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 11 października 2016 r.

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 13 września br.
 • Sprawy bieżące. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.
 • Dyskusja, wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał członków rady osiedlowej i odczytał protokół z wrześniowego spotkania.

Przewodniczący przedstawił swoje działania podjęte w ostatnim czasie:

 • Rozpoczęła się budowa siłowni zewnętrznej na terenie naszego Osiedla.
 • We wrześniu Urząd Miasta w Trzebini dokonał remontu ławek znajdujących się na terenie skweru przy ul. Słowackiego.
 • We wrześniu Urząd Miasta doposażył plac zabaw przy ul. Kościuszki o urządzenie typu „sprężynowiec” oraz zamontował lampę na istniejącym słupie w rejonie ul. Żmirka 23.
 • W ramach akcji „Sprzątanie Świata 2016” zlikwidowano dzikie wysypiska usytuowane wzdłuż ścieżki od ul. Kilińskiego w stronę torów kolejowych.
 • Zakończyły się prace społeczno-użyteczne na terenie Osiedla, w ramach których systematycznie były zbierane śmieci na Osiedlu, odmalowano infrastrukturę osiedlową. Dobry odbiór tych prac przez mieszkańców oraz efektywność prac spowodowały, że w nowym roku Przewodniczący wystąpi do Urzędu Miasta o przydzielenie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.
 • W październiku odbyło się spotkanie dotyczące prac nad nowym Studium zagospodarowania i kierunków do planów przestrzennych. Wnioski i sugestie zostały przekazane do Urzędu Miasta w Trzebini. Najprawdopodobniej jesienią zostanie wyłożony do wglądu i dyskusji publicznej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski można składać do 2 listopada br., o czym poinformowano Radę Osiedla. Przedyskutowano potrzebę opracowania całościowego planu przestrzennego dla Osiedla Piaski zwanym w dokumentach planistycznych „Śródmieście – Południe”.

Następnie Przewodniczący zapoznał radę z otrzymaną korespondencją. W gronie członków rady osiedlowej przedyskutowano odpowiedzi na złożone wcześniej wnioski, m.in. dot. przekraczania prędkości na ul. Słowackiego i w toku dyskusji złożono kolejne wnioski, które zanotowano poniżej.

Omówiono Statut Osiedla Piaski. Każdy z członków rady osiedlowej otrzymał kopię Statutu celem zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków na spotkaniu listopadowym.

Podczas zebrania podjęto uchwały finansowe, które stanowią załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 8 listopada 2016 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z październikowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. naprawy zapadniętego chodnika w rejonie ul. Kościuszki 17;
 • wniosek dot. wymiany lub wyczyszczenia zdewastowanej tabliczki informującej
  o zakończonej termomodernizacji umocowanej na ogrodzeniu tzw. „kamyczkowni”;
 • wniosek dot. usunięcia przewróconego słupa elektrycznego w rejonie ul. Metalurgicznej (dz. 795/45 obr. Trzebinia – przy rozdzielni Energomedia);
 • wniosek dot. wymiany skrzynki pomiarowej usytuowanej na słupie elektrycznym przy ul. Kochanowskiego 24;
 • wniosek dot. wycięcia obumarłego drzewa w rejonie dojazdu do posesji ul. Kilińskiego 57;
 • wniosek dot. przycięcia gałęzi wzdłuż całej ul. Dworcowej;
 • wniosek dot. przycięcia lipy w rejonie ul. Mickiewicza 19 a 21;
 • wniosek dot. sukcesywnego sprzątania terenów oraz placu zabaw przy ul. Kościuszki 23-29;
 • wniosek dot. przycięcia krzewów i pograbienia liści wokół placu miejskiego przy ul. Ochronkowej;
 • wniosek dot. posprzątania drogi wewnętrznej między ul. Ochronkową a ul. Kościuszki;
 • wniosek dot. opracowania całościowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Piaski w Trzebini (obecnie część Osiedla nie jest objęta planem przestrzennym).

 

Załączniki:

 1. Lista obecności z dn. 11 października 2016 r.

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 7/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 11 X 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 11 października 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 1288 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Organizacja imprezy mikołajkowej w dn. 5 grudnia 2016 r.”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z Osiedla Piaski w Trzebini, która odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia br.
 • Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.

 

 

UCHWAŁA FINANSOWA nr 8/2016
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 11 X 2016 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 11 października 2016 r. postanowiła o:

 • przeznaczeniu 100 zł – zgodnie z przedstawionym wcześniej planem na:
  • zadanie pn. „Odnowienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Żmirka”.

 

 • Rada Osiedla „Piaski” przeznacza środki na odnowienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Żmirka.
 • Zakres przeznaczenia środków Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Administracyjno-Gospodarczych przedstawi Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”. Proponowany termin realizacji: grudzień 2016 r. (po zakończeniu przebudowy ul. Żmirka).
 • Uchwałę finansową podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Lista obecności w załączeniu.