PROTOKÓŁ nr 9/2017 z 10 października 2017 r.

PROTOKÓŁ nr 9/2017
Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PIASKI”
w dniu 10 października 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Odczytanie protokołu z zebrania z dn. 12 września br. i 19 września br.
 • Podsumowanie „Ziemniaczyska dla Mieszkańców Osiedla”.
 • Mikołajki 2017 – wstępne omówienie imprezy.
 • Odpowiedź na pismo z dn. 6.09.2017 r. (nr GG.GGN.6847.6.2017).
 • Sprawy bieżące oraz odpowiedzi na złożone wnioski. Dyskusja, zapytania, wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

Przewodniczący przywitał zebranych członków rady osiedlowej i odczytał protokół z wrześniowego zebrania rady osiedlowej.

Podczas spotkania Przewodniczący podziękował za zaangażowanie podczas „Ziemniaczyska dla Mieszkańców Osiedla Piaski”, które odbyło się w sobotę 30 września br. na placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Wydarzenie połączone z koncertem lokalnego zespołu Prowizorium zostało pozytywnie odebrane przez mieszkańców i będzie cyklicznie kontynuowane.

Przewodniczący przedstawił Radzie Osiedla podjęte działania w ostatnim miesiącu:

 • zakończyły się prace społecznie-użyteczne na terenie Osiedla, wykonywane przez osoby bezrobotne – będą wznowione od kwietnia 2018 r.;
 • we wrześniu zostały przycięte gałęzie wzdłuż dróg gminnych na terenie Osiedla;
 • przy sprzyjającej pogodzie rozpoczną się prace remontowe grillowiska na pl. zabaw.

W związku ze zbliżającymi się mikołajkami Rada Osiedla omówiła tegoroczną propozycję wydarzenia dla dzieci z terenu Osiedla – Wieczór Mikołajkowy w Kinie „Sokół” połączony ze spektaklem teatralnym zespołu „Blaszany Bębenek” wraz z wręczaniem paczek mikołajkowych odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia br. od godz. 18. Podobnie jak w latach ubiegłych Rada Osiedla zwróci się o wsparcie inicjatywy do lokalnych przedsiębiorców z terenu Osiedla Piaski.

Rada Osiedla przedyskutowała raz jeszcze zasady przygotowywania paczek dla najstarszych Mieszkańców Osiedla i wręczanie ich przez przedstawicieli Rady Osiedla w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Paczki jako symboliczny upominek dla seniorów i starszych wiekiem przygotowywane są bez zaangażowania środków statutowych rady osiedla. Szczegółowe zasady określa regulamin przyjęty jednogłośnie przez Radę Osiedla, stanowiący załącznik do protokołu.

W toku dyskusji wydano opinię do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości (odrębne pismo).

Podczas spotkania złożono kolejne wnioski zapisane w protokole.

Na tym protokół zakończono.

Kolejne spotkanie rady osiedlowej zaplanowano na wtorek 14 listopada 2017 r. o godz. 19 w siedzibie Rady przy ul. Kilińskiego.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Z październikowego zebrania Rada Osiedla przekazuje następujące wnioski:

 • wniosek dot. wymiany uszkodzonych krawężników w rejonie ul. Kochanowskiego 6;
 • wniosek dot. zlikwidowania zalewania posesji ul. Mickiewicza 23 A przez wody spływające z ul. Mickiewicza poprzez zabudowanie krawężników przy dz. 1343/3 obr. Trzebinia lub inne rozwiązanie;
 • wniosek dot. zlikwidowania zalewania końcowego odcinka ul. Norwida przez wody spływające m.in. z dz. 1228/2 i dz. 1228/9 obr. Trzebinia poprzez zabudowanie krawężników lub zobowiązanie właściciela do wykonania rowów odwadniających;
 • wniosek dot. utwardzenia kamieniem terenu parkingu przy ul. Kilińskiego 50 (po każdym deszczu woda spłukuje ziemię na chodnik i drogę gminną);
 • wniosek dot. przystąpienia do aktualizacji MPZP części obszaru Osiedla Piaski w Trzebini wraz z fragmentem terenu wsi Młoszowa z 2012 r. (aktualne zapisy nie odpowiadają na potrzeby mieszkańców, zapisy w planie odnośnie nowych dróg nie spełniają oczekiwań społeczności, stąd zachodzi konieczność przystąpienia do aktualizacji MPZP);
 • wniosek dot. uzyskania informacji od Starosty Chrzanowskiego nt. planów przeznaczenia dawnego Komisariatu Policji w Trzebini przy ul. Kościuszki;
 • wniosek dot. zlikwidowania zapadnięć w drodze przy ul. Kilińskiego 40;
 • wniosek dot. wykoszenia terenów wokół studzienek i wyczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej w rejonie całej ul. Mickiewicza (Rada Osiedla zaznacza, że mieszkańcy ul. Mickiewicza podłączeni są do kanalizacji ogólnospławnej, w związku z czym pytamy, czy jest to zgodne z obowiązującym prawem; jednocześnie studzienki przy końcowym odcinku ulicy są trudne do zlokalizowania przy jakiejkolwiek awarii, dlatego prosimy o wykoszenie terenów przylegających);
 • wniosek dot. wyczyszczenia dróg i poboczy na terenie Osiedla Piaski;
 • wniosek dot. uzyskania informacji, czyją własnością jest dz. 795/5 obr. Trzebinia – Rada Osiedla jednocześnie prosi o informację, czy baner reklamowy o szkółce piłkarskiej ustawiony na cz. dz. 795/5 obr. Trzebinia posiadał podpisaną umowę dzierżawy w/w miejsca (prosimy o kopię umowy).

 

Załączniki:

 1. Lista obecności w dn. 10 października 2017 r.
 2. Uchwała RO Piaski oraz regulamin projektu „Paczka dla Seniorów Osiedla Piaski”.
 3. Opinia do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości.

=====

UCHWAŁA
podjęta na zebraniu członków Rady Osiedla „Piaski” w dniu 10 X 2017 r.

Rada Osiedla na posiedzeniu w dn. 10 października 2017 r. postanowiła o:

 • przyjęciu regulaminu projektu „Paczka dla Seniorów Osiedla Piaski”
 1. Rada Osiedla „Piaski” kontynuuje zainicjowany przed laty projekt „Paczka dla Seniorów Osiedla Piaski” polegający na przygotowaniu paczek dla najstarszych Mieszkańców Osiedla i wręczanie ich przez przedstawicieli Rady Osiedla w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia.
 2. Paczki – jako symboliczny upominek dla seniorów i starszych wiekiem składający się z kilku produktów spożywczych oraz kartki z życzeniami – przygotowywane są bez zaangażowania środków statutowych rady osiedla.
 3. Paczki otrzymują najstarsi mieszkańcy Osiedla w wieku minimum 85 lat w danym roku kalendarzowym oraz osoby starsze i schorowane. Paczkę może otrzymać również osoba, która w ostatnim czasie dostąpiła jakiegoś zdarzenia losowego.
 4. Listę obdarowanych tworzy Przewodniczący Rady Osiedla Piaski we współpracy z całą Radą Osiedla. Istnieje możliwość zgłoszenia osób indywidualnie przez mieszkańców oraz za pośrednictwem strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym.

=====

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Narutowicza 10
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dn. 6.09.2017 r. (nr GG.GGN.6847.6.2017)

Rada Osiedla „Piaski” na posiedzeniu w dn. 10 października 2017 r. – po zapoznaniu się z otrzymanym pismem dot. wydania opinii w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu – postanawia, co następuje:

 • zaopiniować pozytywnie wniosek Pani Doroty Strasz i Pani Krystyny Strasz dot. ustanowienia odpłatnej służebności przechodu przez działki gminne (obr. Trzebinia: 2322/1; 1251/12) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 1251/13.