Protokół z zebrania Mieszkańców

PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASKI
w dniu 19 czerwca 2018 roku

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Składowisko opon przy ul. Słowackiego i perspektywy usunięcia odpadów.
 • Galwanizernia przy ul. Korczaka.
 • Działalność Rady Osiedla Piaski.
 • Inwestycje zrealizowane i przewidziane do realizacji w 2018 roku.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski od mieszkańców.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

We wtorek 19 czerwca 2018 r. o godzinie 17:30 rozpoczęło się zebranie mieszkańców Osiedla Piaski.

Zebranie odbyło się w Domu Działkowca – w siedzibie Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski” – przy ul. Kilińskiego 50. Stowarzyszenie użyczyło swoją siedzibę nieodpłatnie.

 • Przewodniczący Rady Osiedla Piaski – Radny Wojciech Hajduk przywitał zebranych i przedstawił porządek zebrania.
 • Historię powstania składowiska opon i działania podjęte do pożaru z dn. 27 maja br. omówiła w imieniu Starosty Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Iwona Sermak. Zapewniła o podejmowanych działaniach przez władze samorządowe zmierzających do zneutralizowania problemu składowiska. Poinformowała, że w wyniku pożaru spłonęła ½ odpadów. Obecnie teren składowiska został objęty ochroną, za którą płaci Starostwo 36 tys. zł miesięcznie. Przekazała również informację o spotkaniu z NFOŚiGW ws. pozyskania środków na usunięcie odpadów. Przewodniczący Rady Wojciech Hajduk doprecyzował, że koszty akcji gaśniczej wyniosły ok. 140 tys. zł. Dyrektor poinformowała również o wynikach pomiaru powietrza w dniu pożaru. Burmistrz Grzegorz Żuradzki zapewnił o intensywnych działaniach w kierunku pozyskania środków finansowych.
 • Mieszkaniec Osiedla zapytał o szkody, jakie powstały w wyniku pożaru. Dyrektor Wydziału odpowiedziała tylko, ze stacje WIOŚu nie wykazały przekroczonych norm. Mieszkaniec zapewnił jednak, że normy zostały przekroczone, co potwierdzali inni uczestnicy zebrania. Przewodniczący Wojciech Hajduk powiedział, że skoro szkodliwy jest dym z kominów, to ileż bardziej szkodliwy był dym z pożaru składowiska. Dyrektor dopowiedziała, że próbki żywności z rejonu ogrodów działkowych przy ul. Kopernika zostały pobrane przez Sanepid Wojewódzki. Mieszkaniec Osiedla zapytał, czy Starostwu znana jest informacja, czy w wyniku pożaru ptactwo zostało zatrute. Dyrektor odpowiedziała, że nie było takich zgłoszeń. Burmistrz Trzebini odczytał fragmenty informacji ws. wyników pomiaru powietrza z dnia pożaru, które w następstwie zostały przekazywane mieszkańców przez PCZK. Uczestnicy zebrania wyrazili troskę o zdrowie ludzi, apelując o konkretne działania. Podnosili również temat skutków pożaru: wpływu toksyn na zdrowie dzieci i dorosłych. Uczestnicy zebrania wyrazili dezaprobatę, że urzędnicy WIOŚ nie dokonali monitoringu powietrza w dniach po pożarze.
 • Przewodniczący przedstawił informację dotyczącą wydanej decyzji środowiskowej dla zakładu galwanizerni, omówił zgodność inwestycji z zapisami planu przestrzennego oraz poinformował o wizji na terenie planowanego zakładu, w której uczestniczył razem z Burmistrzem, inwestorami oraz przedstawicielami Rady Osiedla. Burmistrz Grzegorz Żuradzki podzielił się przemyśleniami odnośnie wizji, omówił stan hali i pokrótce proces galwanizacyjny. Mieszkańcy Osiedla wyrazili zaniepokojenie informacją dotyczącą odprowadzania ścieków socjalnych do miejskiej kanalizacji. Mieszkaniec odniósł się również do niektórych zapisów raportu które po reakcji Radnego, Rady Osiedla i mieszkańców zostały prze inwestora skorygowane. Przewodniczący Wojciech Hajduk zaznaczył, że jedną z form ochrony mieszkańców przed uciążliwymi zakładami jest zmiana planu przestrzennego, ale wcześniej poprzedzona powinna być analizą zasadności zmiany planu. Dodał także, że zmiana planu nie cofnie wydanej decyzji na prowadzenie zakładu. Mieszkańcy Osiedla dopytywali, dlaczego nie uwzględniono sprzeciwu mieszkańców. Burmistrz odpowiedział, że wydanie decyzji było obowiązkiem przy spełnieniu przez inwestora wszystkich warunków. Mieszkaniec Osiedla zaznaczył swoje zdziwienie, że strony postępowania nie odwołały się od wydanej decyzji i zaapelował o oddzielenie stref przemysłowych od mieszkaniowych.
 • Przewodniczący Wojciech Hajduk poinformował, ze każda Rada Osiedla otrzymuje z budżetu gminy do dyspozycji po 8 zł na jednego mieszkańca Osiedla, co w przypadku Osiedla Piaski daje kwotę ok. 8 tys. zł. Ze względu na dużą różnicę między funduszem sołeckim a osiedlowym większość wydatków jest realizowana przy wsparciu sponsorów. Poinformował o korespondencji z Powiatowym Zarządem Dróg ws. wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Słowackiego – wyznaczone zostanie przejście w rejonie ul. Słowackiego oraz ul. Żwirki i Wigury. Przewodniczący poinformował także o remoncie tablic ogłoszeniowych, inwestowaniu w plac zabaw poprzez sukcesywny urządzeń zabawowych i remont grillowiska.
 • Przewodniczący przypomniał o zadaniach zrealizowanych w minionym roku na terenie Osiedla, tj. remont ul. Dworcowej oraz ul. Norwida z budową łącznika. Poinformował, że w tym roku sporządzony jest projekt przebudowy ul. Szewskiej, możliwe, że jesienią rozpocznie się jej przebudowa, a budynek przy ul. Norwida 11 zostanie przyłączony do kanalizacji sanitarnej. Przypomniał również o trwających pracach związanych ze zmianą planu przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe.
 • Burmistrz Grzegorz Żuradzki zgodził się ze słowami przedmówcy ws. dysproporcji miedzy funduszem sołeckim a osiedlowym. Przedstawił informacje ws. budowy ronda przy kinie w Trzebini oraz chęci powrotu do projektowania obwodnic dla Trzebini. Omówił zadanie związane z budową ścieżek rowerowych, z którego gmina Trzebinia wycofała się w roku ubiegłym ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów oraz odniósł się do przejęcia pałacu w Młoszowej przez AGH. Poinformował również o otrzymaniu przez gminę ponad 150 tys. zł na przebudowę ul. Harcerskiej. Na prośbę Przewodniczącego Burmistrz udzielił informacji ws. przejścia pod torami kolejowymi. Najbardziej realnym momentem podjęcia działań będzie czas po zakończeniu inwestycji przez PKP.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze spotkania z mieszkańcami przekazuje się następujące wnioski:

 • wniosek dot. zobowiązania właściciela hałdy przy ul. Dworcowej do posprzątania podrzuconych śmieci w celu zapobiegania powstawania kolejnego wysypiska śmieci;
 • wniosek dot. analizy zasadności zmiany MPZP w rejonie ul. Słowackiego, Kochanowskiego, Korczaka celem ograniczenia uciążliwych działalności a wprowadzenia zapisów odnośnie mieszkaniowego charakteru Osiedla;
 • wniosek dot. sprawdzenia, jaka kanalizacja istnieje w rejonie ul. Korczaka i ul. Słowackiego oraz do jakiej kanalizacji podpięty jest budynek przy ul. Korczaka 2;
 • wniosek dot. poprawy nawierzchni w rejonie ul. Dworcowej – obecny objazd oraz budowy oświetlenia ulicznego w tym rejonie;
 • wniosek dot. postawienia lustra przy wyjeździe z ul. Słowackiego bocznej (od posesji 37 A) ze względu na ograniczoną widoczność;
 • wniosek dot. wyregulowania lustra u zbiegu ul. Szymanowskiego i ul. Mickiewicza –zdaniem mieszkańców obecnie lustro jest źle ustawione i zniekształca obraz;
 • wniosek dot. postawienia lustra w rejonie skrzyżowania ul. Szewskiej i ul. Wolności, tj. w rejonie posesji ul. Szewska 19 A;
 • wniosek dot. wyznaczenia w chodniku przy ul. Krakowskiej w Młoszowej przez zarządcę drogi ścieżki rowerowo-pieszej w kierunku Puszczy Dulowskiej;
 • wniosek dot. opracowania projektu i wykonania ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w kierunku Zalewu Chechło;
 • wniosek dot. udrożnienia i wyczyszczenia kratek w chodniku od ul. Krakowskiej w kierunku ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. zapadnięcia przy ul. Kochanowskiego 8 A.