Protokół – zebranie mieszkańców (19.12.2017)

PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASKI
w związku z planowaną inwestycją pn. „Galwanizernia”
w dniu 19 grudnia 2017 r.

 

I. Porządek zebrania.

 • Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku zebrania.
 • Przedstawienie zakresu planowanego przedsięwzięcia przez inwestorów.
 • Stanowisko Rady Osiedla do przedstawionego Raportu oddziaływania na środowisko.
 • Dyskusja, zapytania, wnioski ze strony mieszkańców.
 • Zakończenie spotkania.

 

II. Przebieg zebrania.

We wtorek 19 grudnia 2017 r. o godzinie 18 rozpoczęło się zebranie mieszkańców Osiedla Piaski w sprawie planowanej inwestycji pn. „Galwanizernia”.

Zebranie odbyło się w Domu Działkowca – w siedzibie Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Piaski” – przy ul. Kilińskiego 50. Stowarzyszenie użyczyło swoją siedzibę nieodpłatnie.

 • Przewodniczący Rady Osiedla Piaski Wojciech Hajduk przywitał zebranych i omówił procedurę wydawania przez Burmistrza decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji. Przedstawił główne założenia inwestycyjne oraz przypomniał o terminie składania uwag przez mieszkańców – do 2 stycznia 2018 r. Ponadto zwrócił uwagę, że do UM w Trzebini wpłynęło już ponad 150 podpisów zaniepokojonych mieszkańców.
 • Główne założenia inwestycji przedstawili panowie: Mirosław Brzózka oraz Rafał Brzózka przy udziale właściciela Galwanizerni w Niepołomicach, który prezentował inwestycję. W krótkim wystąpieniu omówił lokalizację inwestycji, tj. w rejonie ul. Korczaka 2 w hali dostosowywanej do przedmiotowej działalności. Dość pobieżnie inwestorzy omówili proces galwanizacyjny oraz zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności.
 • Przewodniczący Wojciech Hajduk – przed zreferowaniem stanowiska Rady Osiedla po zapoznaniu się z przedstawionym Raportem – zapytał, czy inwestorzy rozważali inną lokalizację niż teren wokół zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w rejonie ul. Korczaka. Inwestorzy odpowiedzieli, że na terenie miasta szukali innej lokalizacji, m.in. w SAG przy ul. Tuwima, ale normy i parametry wynikające z MPZP nie pozwalały na powstanie takiej inwestycji. Stanowisko Rady Osiedla Piaski zaprezentowane podczas zebrania jest spójne ze stanowiskiem wypracowanym podczas grudniowego zebrania Rady Osiedla Piaski w dn. 12 grudnia br. Rada Osiedla Piaski uważa, że przedstawiony Raport nie wskazuje wszystkich aspektów związanych z prowadzoną działalnością oraz zagrożeń wynikających z funkcjonowania inwestycji. Zaprezentowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo środowiska i mieszkańców nie satysfakcjonują mieszkańców – Rada Osiedla Piaski podtrzymuje stanowisko z dn. 12 grudnia br.
 • Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Piaski Teresa Dyląg poprosiła Inwestorów o przedstawienie inwestycji w kontekście lokalizacji, gospodarki wodnościekowej, odpadów, energetyki i budowy komina. Inwestorzy odnieśli się krótko do każdego z punktów, wskazując że więcej szczegółów zostało zawarte w Raporcie. Odpady nieszkodliwe będą oddawane w ramach obowiązującego prawa, natomiast odpady, których utylizacja wymaga zgód i specjalistycznych uprawnień – w tym tzw. ścieki technologiczne – będą magazynowane na terenie zakładu do 5 dni i po tym czasie będą oddawane firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do odbierania i magazynowania. Mieszkańcy obawiali się, że nie mają 100-procentowej pewności, że te odpady będą wywiezione, a nie składowane w lesie lub okolicznych terenach. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla wspomniała, że środowisko jest już mocno skażone, a mieszkańcy od lat borykają się z wieloma przedsiębiorstwami generującymi hałas, zanieczyszczenie, uciążliwości zapachowe. Pora zawalczyć o zdrowie i naszych dzieci oraz wnuków!
 • Głos zabrał przedstawiciel Wyznawców Świadków Jehowy (Sala Królestwa usytuowana przy ul. Korczaka 6 stanowi bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji). Grupa w trybie ustawowym będzie składać uwagi i wnioski, mając na względzie dobro swoje i lokalnej społeczności.
 • Jeden z mieszkańców zapytał, czy MPZP dla dz. 2294/7 przy ul. Korczaka pozwala na uruchomienie tego zakładu. Zgodnie z zapisami teren przy ul. Korczaka w planie figuruje jako 1 U, S – zabudowa usługowa, składy, magazyny. Czy w związku z tym możliwe jest usytuowanie w tym zakładu galwanizacyjnego jako zakładu produkcyjno-usługowego?
 • Obawy mieszkańców budzi też planowana emisja zanieczyszczeń do powietrza. Przewodniczący Wojciech Hajduk zauważył, że teren ulic: Korczaka, Słowackiego, Dworcowej już jest zanieczyszczony. Mimo tego Raport przedstawia, że normy nie będą przekroczone. Podobnie z hałasem. Mieszkańcy obawiają się również emisji hałasu w godzinach nocnych – zgodnie z zamiarami Inwestora zakład będzie pracować w godz. 6-22.
 • W wystąpieniu końcowym członek rady osiedla Andrzej Bąk zauważył, że takowe inwestycje powinny być realizowane w rejonie SAG lub poza zabudową mieszkaniową. Koncentracja domostw jednorodzinnych i zabudowy wielorodzinnej – to nie jest odpowiednie miejsce na zaproponowaną inwestycję.

Uwagi i sugestie w trybie przeprowadzanej oceny środowiskowej poniżej w protokole.

Przewodniczący Wojciech Hajduk złożył życzenia świąteczne. Na tym protokół zakończono.

 

III. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini.

Ze spotkania z mieszkańcami przekazuje się następujące wnioski w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko:

 • Rada Osiedla Piaski podtrzymuje stanowisko z dn. 12 grudnia br.
 • przedstawiony Raport nie zawiera wszystkich informacji – jest zbyt ogólnikowy, nie prezentuje rozwiązań ekologicznych i zmniejszających zagrożenie środowiskowe;
 • lokalizacja w centrum zabudowań – mimo zgodności MPZP – nie pozwala na wydanie pozytywnej decyzji;
 • zgodnie z zapisami teren przy ul. Korczaka w planie figuruje jako 1 U, S – zabudowa usługowa, składy, magazyny. Czy w związku z tym możliwe jest usytuowanie w tym zakładu galwanizacyjnego jako zakładu produkcyjno-usługowego?

Do Urzędu Miasta w Trzebini wpłynęło ponad 180 podpisów mieszkańców obawiających się inwestycji. Prosimy o dokładną analizę zasadności tej inwestycji w rejonie ul. Korczaka. Sugerujemy wskazanie innej lokalizacji w Trzebini, gdzie zapisy MPZP oraz interesy społeczne będą uszanowane – w rejonie zabudowy jedno- i wielorodzinnej nie ma zgody na powstanie zakładu galwanizacyjnego. Mieszkańcy oczekują dialogu, rozmowy oraz wysłuchiwania ich oczekiwań.

W związku z tym Rada Osiedla Piaski podtrzymuje swoje obawy i wątpliwości zawarte w piśmie z dn. 12 grudnia br. i wnioskuje o przeprowadzenie analizy i przygotowanie niezależnej opinii dot. wpływu inwestycji na środowisko i mieszkańców.

Rada Osiedla Piaski wnioskuje – po zakończonej ocenie oddziaływania i ustosunkowaniu się Burmistrza i innych organów do przedmiotowej sprawy – o przygotowanie raportu z przeprowadzanych konsultacji z podaniem oceny do każdego postulatu i przekazanie jej do wiadomości Radzie Osiedla.