Starosta poszukuje właścicieli działek

🔶 Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dn. 03.08.2020 r., o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w Trzebini 🔶

Starosta Chrzanowski zawiadamia, iż zgodnie z wnioskiem TAURON Dystrybucja S.A. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i remontem odcinka linii elektroenergetycznej w związku z zadaniem „Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Siersza-Elektrorafinacja-Trzebinia i Siersza-Trzebinia”.

🔵 W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości 🔵 Niezgłoszenie osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Starosta poszukuje właścicieli działek 1

Działki nr 1200/11, 1200/16, 2253 obr. Trzebinia przy ul. Norwida (w rejonie budynku ul. Norwida 27)

Starosta poszukuje właścicieli działek 2

Działka nr 1300/1 obr. Trzebinia zlokalizowana przy ścieżce od ul. Kilińskiego w kierunku torów kolejowych

Starosta poszukuje właścicieli działek 3

Działka nr 796/18 obr. Trzebinia przy ul. Kościuszki w Trzebini (w rejonie MKS Trzebinia)